Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výklad MŠMT ČR k § 3, odst. 9 a 10 Vyhlášky 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoř
​Na legislativní a právní odbor MŠMT byl vznesen dotaz na výklad k § 3, odst. 9 a 10 Vyhlášky 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, řešící souběh hodnocení "nedostatečný" a „nehodnocen(a)“ u téhož žáka na vysvědčení za 1. pololetí školního roku.
 
Žádost o výklad k dané problematice:
 
Dovolujeme si Vás požádat o výklad k celkovému hodnocení žáka na konci prvního pololetí v případě, že je z některého povinného předmětu hodnocen stupněm nedostatečný a současně z jiného předmětu tohoto žáka hodnotit nelze, a to ani v náhradním termínu.
 
Vyhláška 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění řeší tuto problematiku v § 3, odst. 9 a 10.
 
Přičemž odstavec 9 říká
Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný…“(zdůrazňujeme, že se jedná pouze o první pololetí, proto neuvádíme citaci celého odstavce).
 
V odstavci 10 je pak uvedeno
„Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu.“
 
Uvedený případ, tedy kombinace klasifikačního stupně nedostatečný a současně nemožnosti téhož žáka z jiného předmětu hodnotit vůbec, však z pohledu celkového hodnocení na konci prvního pololetí není legislativně ošetřeno. Řešení není zřejmé ani z právního výkladu 3/2006 ze dne 12. října 2006 Č.j. 22480/2006-14.
 
Odpověď legislativního a právního oddělení MŠMT:
 
K Vašemu dotazu týkajícímu se hodnocení žáka sdělujeme následující.
 
V případě, že žáka střední školy nelze hodnotit na konci prvního pololetí, a to ani v ředitelem stanoveném náhradním termínu (§ 69 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), žák se za první pololetí nehodnotí. Žák však i nadále zůstává žákem školy a pokračuje ve vzdělávání ve druhém pololetí daného ročníku. Případy, kdy žák přestává být žákem školy stanoví § 68 odst. 3 školského zákona; v daném případě se však o žádný v tomto ustanovení jmenovaných případů nejedná.
 
Na vysvědčení bude pak uvedeno u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen(a)“, a to v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.
 
V případě, že klasifikace žáka nebo slovní hodnocení žáka po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu je vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný, žák neprospěl a na vysvědčení bude u příslušného předmětu uveden tento stupeň prospěchu.
 
Pro celkové hodnocení je pak v návaznosti na výše uvedené (a pro dodržení zásady vykládání ustanovení ve prospěch žáka) třeba uvést jako celkové hodnocení daného žáka na vysvědčení za první pololetí slovo „nehodnocen(a)“ (§ 3 odst. 10 vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři), přestože Vámi nastíněný případ ustanovení citované vyhlášky explicitně neřeší. Zásadním pro takovéto řešení je totiž ustanovení § 69 odst. 5 školského zákona, kde je zakotvena výslovná úprava pro hodnocení žáka, kterého nebylo možné na konci prvního pololetí hodnotit ani v náhradním termínu (jde tedy o úpravu se silou zákona), které je nutné využít pro řešení střetu dvou ustanovení vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (§ 3 odst. 9 a 10 vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři). Podle ustanovení § 69 odst. 5 školského zákona platí, že není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 
S pozdravem
Jaroslava Zelená
odbor legislativní a právní
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová