Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Právní výklad MŠMT k postupu při rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona
Postup při rozhodování ředitele po nabytí účinnosti zákona č. 49/2009 Sb., který novelizoval § 183 odst. 2 školského zákona.
 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb., obsahuje nové znění § 183 odst. 2, kdy byla doplněna slova „§ 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g)"; cílem tohoto znění, které se do školského zákona dostalo při projednávání novely v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako poslanecký pozměňovací návrh, mělo pravděpodobně být vyloučení některých druhů rozhodování ředitelů škol zřizovaných tzv. veřejnými zřizovateli z režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Důsledkem však je naopak založení vnitřní rozpornosti školského zákona, což je v rozporu s platnými ústavními principy. Byť jsou tedy určitá řízení „jako by" ze správního řízení vyloučena, ve skutečnosti tomu tak není a být nemůže, nedošlo-li k odpovídajícím změnám právě v § 165 odst. 2 školského zákona a nebyla-li současně doplněna speciální procesní úprava (resp. též přechodná ustanovení, která jsou z právního hlediska v ustanoveních, která obsahují procesní úpravu, při jeho změně naprosto nezbytná).
 
I po nabytí účinnosti zákona č. 49/2009 Sb., kterým se mění školský zákon, bude platit, že ředitel školy, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, a který rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy, rozhoduje v případech podle § 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g) podle správního řádu. Pouze takovýto postup lze považovat za postup v souladu s platnými právními předpisy. Pro úplnost lze odkázat na § 1 odst. 2 správního řádu, kde je zakotveno, že pokud zvláštní právní předpis (kterým je zde školský zákon) nestanoví jiný postup (což v daném případě splněno není), použije se vždy správní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení.
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová