Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Uznávání studia na středních školách v cizině pro sociální účely
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j. : 19017/2005-20
V Praze 1. září 2005
 
Informace o uznávání studia na středních školách v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění
 
Žáci a studenti, kteří se vzdělávají v cizině, mohou požádat o posouzení studia podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává rozhodnutí o postavení studia na střední škole v cizině na roveň studia na střední škole v České republice. Rozhodnutí vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako doklad pro posuzování nároků vyplývajících z výše citovaných zákonů, případně i dle dalších právních předpisů jako jeden z dokladů o nezaopatřenosti dítěte, např. pro zdravotní pojištění.
 
Žádost se podává na formuláři uvedeném v příloze.
K žádosti se dokládá :
  1. Originál potvrzení vystaveného zahraniční střední školou nebo jeho úředně ověřená kopie (notářem nebo matrikou), který obsahuje název a plnou adresu zahraniční střední školy, jméno a příjmení studujícího, formu studia, přesné datum zahájení (den, měsíc a rok) a předpokládané datum ukončení studia, podpis oprávněné osoby a razítko školy. Toto potvrzení si student vyžádá až po nástupu na zahraniční střední školu.
  2. Učební plán studujícího vystavený zahraniční střední školou, originál nebo jeho úředně ověřená kopie (notářem nebo matrikou), s výčtem vyučovacích předmětů a počtem vyučovacích hodin týdně, s razítkem školy a jménem žáka.
  3. Úřední překlad cizojazyčného potvrzení do českého jazyka v případě, že potvrzení zahraniční střední školy není vystaveno ve slovenském, anglickém nebo německém jazyce.
O žádosti ministerstvo rozhodne ve lhůtě do 30 dnů od doruční kompletní žádosti (tj. včetně požadovaných výše uvedených dokladů), ve složitých případech do 60 dnů. Předložené doklady budou žadateli vráceny spolu s rozhodnutím MŠMT, které se doručuje na jméno a adresu osoby (žadatele, nejčastěji rodičů, neboť studující se zpravidla nebude na území České republiky nacházet) uvedené v žádosti, do jejích vlastních rukou. Rozhodnutí má správní charakter a vydává se na období celého studia pouze jednou. Další vyhotovení rozhodnutí bude žadateli zasláno jako opis po uhrazení správního poplatku ve výši 50,- Kč. V případě přestupu na jinou zahraniční školu je nutné vystavit nové rozhodnutí, a to opět na základě žádosti a předložených výše uvedených dokladů. Jakékoli další změny rozhodné pro uplatňování nároků (ukončení nebo přerušení studia) je žadatel povinen nahlásit příslušným orgánům v zákonné lhůtě.
 
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Mayerová, telefon: + 420 257 193 685.
 

Přiložené soubory

Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová