Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Nová podpora žáků-cizinců po nástupu do základní školy

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje nové formy podpory pro žáky-cizince po jejich nástupu do základního vzdělávání v ČR.

 

Tlumočnické a překladatelské služby pro školy

Tlumočník/překladatel bude k dispozici žáku-cizinci a jeho rodině či zákonnému zástupci pro komunikaci se školou, případně též pro vypracování překladu dokumentů, které žák předkládá škole při nástupu a v průběhu školní docházky, případně pro překlad potřebných školních dokumentů, formulářů, pokynů či informací pro žáky-cizince. Krajská centra podpory se rovněž zabývají síťováním poskytovatelů překladatelských a tlumočnických služeb a mohou zprostředkovat kontakty na tlumočníky či překladatele v příslušném kraji. Služby budou hrazeny formou DPP z prostředků NIDV, objednávku překladatelských a tlumočnických služeb bude koordinovat krajský koordinátor NIDV. Místem působiště tlumočníků bude škola. Poskytování těchto služeb bude zahájeno na začátku školního roku 2018/2019, pilotně je aktivita realizována již od května 2018.

 

Adaptační koordinátoři do škol jako podpora žáků-cizinců

Adaptační koordinátor bude k dispozici pro žáky-cizince, kteří poprvé nastoupí do základního vzdělávání v České republice a kteří mají jazykovou či kulturní bariéru, která jim výrazně ztěžuje hladké zapojení se do výuky v českém jazyce. Potřebnost služeb adaptačního koordinátora pro jednotlivé žáky-cizince posoudí krajský koordinátor NIDV na základě informací poskytnutých školou.

Adaptační koordinátor bude k dispozici žáku-cizinci po dobu prvních dvou týdnů výuky od jeho nástupu do školy. Bude mu poskytovat pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu; pomoc při překonávání tzv. kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů. Bude nápomocen žáku–cizinci při seznamování se se školními právy a povinnostmi, s třídním kolektivem a s třídou přijatými pravidly chování; se zažitými zvyklostmi a životním stylem; dále při seznamování se s běžným režimem a uspořádáním vyučovacího dne a vyučování (rozvrh hodin, stěhování z kmenových do odborných učeben, možnosti stravování zajišťované školou, školní klub, školní družina, nabídka zájmové činnosti a kroužků apod.). Poskytne taktéž pomoc s prostorovou orientací po škole včetně platných pravidel pro pohyb po škole; zajistí průběžně seznamování s pedagogicko-organizačními i dalšími informacemi. Adaptační koordinátor se bude též částečně či kompletně podílet na realizaci výuky základů českého jazyka jako druhého jazyka v prvních dvou týdnech přímo ve škole (tj. lexikálního a gramatického minima, základních jazykových frází pro základní komunikaci ve škole, případně osvojování slovem a písmem nové / jiné grafické soustavy – latinky) a současně žáku‑cizinci ve spolupráci se školou pomůže zajistit bezplatnou výuku českého jazyka jako druhého jazyka po skončení adaptačního období.

Adaptačním koordinátorem bude přednostně pedagogický pracovník dané školy, přičemž jeho výběr bude v kompetenci ředitele školy. V případě potřeby může být adaptačním koordinátorem i externí pedagogický pracovník. Adaptační koordinátor musí být pedagogický pracovník, jehož minimální požadované vzdělání je střední pedagogická škola ukončená maturitní zkouškou. Místem působiště adaptačního koordinátora bude škola. Adaptační koordinátor se bude žáku-cizinci věnovat v době běžné školní výuky, nad rámec běžné pedagogické činnosti. Po dobu prvních dvou týdnů, kdy se žákovi bude věnovat adaptační koordinátor, žák nebude povinen účastnit se všech předmětů dle rozvrhu. K tomu si škola vyžádá souhlas rodičů nebo zákonných zástupců žáka-cizince.

Služby adaptačního koordinátora budou hrazeny formou DPP z prostředků NIDV. Objednávku služeb adaptačního koordinátora bude administrovat krajský koordinátor NIDV, který současně posoudí potřebnost služeb adaptačního koordinátora pro konkrétního žáka-cizince na základě informací poskytnutých školou.

NIDV připravuje pro adaptační koordinátory metodický materiál, podle kterého budou s žákem-cizincem v adaptačním období pracovat. Součástí tohoto materiálu bude i metodika, jakým způsobem komunikovat se žákem-cizincem bez znalosti třetího/zprostředkovacího jazyka. Tento metodický materiál bude připraven k použití tak, aby s ním mohl pracovat kterýkoliv pedagogický pracovník, jenž bude působit jako adaptační koordinátor, aniž by tento pracovník musel nutně znát cizí jazyk. NIDV také připravuje pro adaptační koordinátory vzdělávací program, který jim práci s žáky-cizinci usnadní.  

Zahájení poskytování služeb adaptačních koordinátorů je plánováno na začátek školního roku 2018/2019, nicméně pilotně byl projekt spuštěn již v dubnu 2018.

MŠMT doporučuje školám, aby ve školních vzdělávacích programech byly zahrnuty informace o přijímání, začleňování a vzdělávání žáků-cizinců. 

 

Více informací je k dispozici zde:

http://cizinci.nidv.cz

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/nova-podpora-zaku-cizincu-po-nastupu-do-zakladni-skoly

Autor:  
Vložil/a: Michal Duda