Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Dokumenty
Evropská komise vydala v rámci programu Tempus novou publikaci zabývající se managementem lidských zdrojů ve veřejném vysokém školství v partnerských zemích EU.
Studii s názvem "Human Resource Management in Public Higher Education in the Tempus Partner Countries 2012" nyní najdete na webových stránkách Výkonné agentury EACEA
 
Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává Zprávu o účasti České republiky v Programu celoživotního učení za období let 2007 - 2011.
Centrum Euroguidance přináší překlad společné publikace OECD a Evropské komise, která dává tvůrcům politiky praktické nástroje pro realizaci systému celoživotního vzdělávání, zaměstnanosti a aktivní politiky sociální spravedlnosti.
 
Jde o zkrácenou verzi zprávy, kterou připravila Evropská síť politik celoživotního poradenství (ELGPN), síť členských států, které jsou příjemci finanční podpory EU v rámci Programu celoživotního učení. Zpráva popisuje práci Sítě v letech 2009 a 2010.
 
Světová banka vydala publikaci zabývající se problematikou vzdělávání dospělých a celoživotního učení v nových členských zemích EU a zemích centrální Asie. Vzdělávání je zde prezentováno nejen z hlediska rozvoje kvalifikací v návaznosti na potřeby trhu práce, ale také jako odpověď na demografický vývoj a stárnutí populace těchto zemí.
 
Studie, kterou vytvořilo Centrum občanského vzdělávání Brno v roce 2010, usiluje o komplexní zmapování občanského vzdělávání dospělých v České republice. Kromě vymezení občanského vzdělávání přináší studie přehled aktivit v oblasti OVD v rámci jednotlivých rezortů a dalších zainteresovaných organizací, mapuje možnosti financování OVD a navrhuje směry jeho dalšího rozvoje.
 
Souvisejícím dokumentem je studie Občanské vzdělávání dospělých v Evropě - Povaha, funkce a vybrané národní příklady PhDr. Martina Kopeckého Ph. D. z Katedry andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která je rovněž publikována na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a k dispozici je v příloze pod tímto článkem.
 
Průvodce dalším vzděláváním Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si klade za cíl představit souhrnně oblast dalšího vzdělávání v rámci aktivit MŠMT. 
 
Tato úplně první Souhrnná zpráva o vzdělávání dospělých vychází ze 154 národních zpráv,které vypracovaly členské státy organizace UNESCO na základě stávající situace vzdělávání dospělých v jejich zemích, a s použitím pěti regionálních souhrnných zpráv a pomocné literatury.
 Tato Souhrnná zpráva sloužila jako podklad pro VI. Mezinárodní konferenci o vzdělávání dospělých (CONFINTEA VI), jež se konala 1. - 4. prosince 2009 v Brazílii. Jejím účelem je poskytnout přehled o tom, jaké jsou současné trendy ve vzdělávání dospělých, a zaměřit se na klíčové úkoly v této oblasti.
Internetové stránky konference: http://www.unesco.org/en/confinteavi/
 
Tato Strategie je výsledkem několikaleté spolupráce Národního vzdělávacího fondu, Ministerstva práce a sociálních věcí, odborníků ze všech sfér hospodářského a společenského života a úřadu místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje. Strategie byla vydána v roce 2003.

 

Strategie celoživotního učení ČR

Hlavním cílem publikace, která vznikla ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s Národním ústavem odborného vzdělávání, je posloužit jako plnohodnotný zdroj informací jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost. Strategie byla vydána v roce 2007.

 

Implementační plán Strategie celoživotního učení

Navržená opatření implementačního postupu Strategie CŽU zakládají úkoly řadě resortů, popřípadě samosprávám na úrovni krajů a obcí a předpokládají nutnost spolupráce s dalšími sociálními partnery. Dokument vydalo MŠMT v roce 2008.
 
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová