Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zpráva o realizaci workshopu s EVVO tématikou v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově
EVVO workshop proběhl v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově 28. ledna v 14|15 Baťově institutu. Zúčastnili se jej pracovníci středisek ekologické výchovy, škol a školských zařízení, muzeí a vzdělávacích institucí, zástupci veřejné správy.
 
Cílem workshopu bylo vzájemné seznámení aktérů (nositelů) EVVO  ze Zlínského a Trenčínského kraje, prezentace příkladů dobré praxe a vlastních aktivit. Nalezení společných témat a možných společných aktivit v budoucnu - prodiskutování dalších možností realizace EVVO na školách a pro školy a návrhu obsahu odborné konference z oblasti EVVO v dubnu 2014.
 
Výstupem je společný inspiromat témat pro budoucí společné projekty a aktivity.
 

Záznam programu:

1. Úvodní slovo

2. Prezentační část:

- Historie a současnost EVVO v ČR, zakotvení EVVO v legislativě a koncepčních dokumentech v ČR, potažmo ve Zlínském kraji a Role škol a nestátních neziskových organizací v EVVO v ČR (ZK) – Mgr. Jiří Štěpán
- Historie a současnost EVVO v ČR, zakotvení EVVO v legislativě a koncepčních dokumentech v SR, potažmo v Trenčianském samosprávném kraji a Role škol a nestátních neziskových organizací v EVVO v SR (TSK) -  Mgr. Richard Medal
- Prezentace příkladů dobré praxe z oblasti EVVO ve školách/pro školy
- Blíž k přírodě – blíž k sobě, Vzdělávání bez hranic, Mgr. Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436
- Přeshraniční spolupráce v EVVO, Mgr. Katarína Devánová, Trenčianské múzeum 

3. „Kulatý stůl“:
    - Vzájemné představení účastníků, vytvoření mapy kontaktů (viz foto – Příloha č. 3).
    - Příklady činnosti SEV, škol, ŠZ, příklady mezinárodních projektů (zejména ČR-SR) 
    - Návrhy na zlepšení EVVO ve školách a pro školy.
    - Návrhy konkrétních nových či inovovaných aktivit nebo činností ve školách a pro školy/Témata pro možnou spolupráci (viz Příloha č. 1)
    - Diskuze o možnosti dalších společných projektů
4. Tvůrčí dílny:
 
- Rozpracování nápadů z Kulatého stolu ve skupinách do podoby návrhů společných aktivit/projektů českých a slovenských partnerů, např. využitelných v programovacím období 2014-2020 (viz Příloha č. 2).
 
Témata:
 - Přírodní zahrady
 - Vzdělávání učitelů
 - Příprava Konference zaměřené na příklady dobré praxe z oblasti EVVO (následná aktivita projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově - viz Příloha č. 2)
 
5. Vyhodnocení a závěr:
 - Prezentace výstupů Tvůrčích dílen účastníky
 - Diskuse a zakončení workshopu
 
 
Příloha č. 1. - Témata pro možnou spolupráci 
Nasledujúce témy vznikly jako ponuka vedomostí a zručností, s kterými majú účastníci konferencie skúsenosti. Pre lepšiu orientáciu sme ich tématicky pospájali, hoci niektoré bybolo možné zaradiť do viacerých podskupin:
  
Spolupráca v oblasti Zelenej školy či v oblasti EVVO
- Projekt Ekoškola/Zelená škola (2krát) – realizace aktivit s dětmi, workshopy
- Koordinace škol působících v EVVO
 
 Vytváranie a výmena  metodík a prístupov k vzdelávaniu:
 - Program Globe
 - Badatelská výuka
 - Místní ukotvené učení
 - Školení průvodců „Interpretace dědictví“, ČR – know how, SR – učení se ze zkušeností
 - Vzdělávání učitelů (tvorba školních plánů EVVO, využití metod při zavádění EV, průřezová témata apod.)
 - Environmentální programy (metodiky pro pedagogy, lektory programů)
- Školní vzdělávací programy pro ZŠ a SŠ (možná i MŠ) – CD s materiály, aktivity do předmětů, lektorování projektů
 - Pití vody z vodovodu (workshopy o pití vody, vypracované aktivity (Metodiky)
 - Vnímání přírody všemi smysly
 - Funkce luk (TTP) – obnova květnatých porostů, vliv pastvy, biodiverzita luk
 - Velké šelmy (jejich role, význam v přírodě, stav a ochrana, fragmentace krajiny)
 - Výchova k ochraně přírody (přednášky, besedy, exkurze, praktické činnosti, záchranné stanice)
 - Proměny krajiny v čase a souvislosti
 - Ekologické hospodaření v krajině (přednášky, besedy, ukázky zpracování produktů (výroba sýrů, zpracování ovoce apod.), exkurze na ekologické farmy
 - Adaptace na změny – soběstačnost (klíčové kompetence rozvíjené EVVO, např. pěstování plodin, úspory energií, ekologické stavitelství atd.)
 
 Inšpirácie a spolupráca při konkrétnych témach a aktivitách
 - Přírodní zahrady (projektování, budování, didaktické využití, komunitní spolupráce) (3krát)
 - Vybudování československého Ekocentra na česko-slovenské hranici (Sidonie)
 - Společné setkávání + exkurze do přírody (Správy CHKO z ČR a SR)
 - Sdílení příkladů dobré praxe škol, středisek, organizací, veřejné správy (workshopy, konference, exkurze, toulavé autobusy, stáže, stínování)
 - Letní škola pro pedagogy/lektory
 - Organizování letních a příměstských táborů
 - Organizování celoměstských akcí pro veřejnost v oblasti EVVO
 - Tematické pobytové výukové programy, např. Tajemství louky/Pobytové programy pro třídní kolektivy, odborné zaměření, adaptační (např. při sestavení nové třídy) i týmové (podpora spolupráce, komunikace)
 - Soutěž Ekoolympiáda pro ZŠ (ekologická soutěž ČR – SR)
 - Workshopy k Ekoškole
 - Partnerství malotřídních škol v EVVO mezi ČR a SR
 - Dotace a granty
 - Koncepční činnost
 
Prezentácia myšlienok environmentálnej výchovy navonok
 - „polopatismus“ – trpělivé vysvětlování role, cílů, obsahu a významu EVVO, prezentace příkladů o využívání a dopadu vhodných nástrojů při začlenění EV do výuky i zájmového (volnočasového) vzdělávání, při jednání a zapojování veřejnosti,
 - příklady jednání, prezentací a argumentace při získávání partnerů a podporovatelů z řad vedení škol, veřejné správy, zřizovatelů, inspekce, podnikatelů
 
Rozvoj zručností, iné
 - Vzdělávání – projektové dovednosti
 - Dotace a granty
 - Koncepční činnost
 
 
Příloha č. 2. - Rozpracování nápadů z Kulatého stolu ve skupinách do podoby návrhů společných aktivit/projektů českých a slovenských partnerů, např. využitelných v programovacím období 2014-2020.
 
2.1 Přírodní zahrady
  
Cíle:
 - Rozšíriť koncept prírodných záhrad ako prístup, ktorý spája viaceré aktuálne témy, napr. boj s klimatickými zmenami, rozvoj komunity, sebestačnosť (jedlé záhrady), place based education (miestne ukotvené vzdelávanie) a rozvoj praktických zručností.
 - Naplánovať a vybudovať pilotné prírodné záhrady vo vytipovaných lokalitách (2 na Slovensku, 2 v Českej republike).
 - Vytvoriť výučbové / lektorské programy (metodiku), ktoré by sa realizovali v prírodných záhradách
 - Vytvoriť podpornú sieť organizácií a jednotlivcov, zameranú na rozvoj a šírenie konceptu prírodných záhrad nielen v školských záhradách, ale aj pri iných organizáciách a inštitúciách (múzeá, skanzeny, obce) a na výmenu skúseností.
 
Konkrétní kroky (aktivity):
 - Vytvorenie projektového tímu
 - Zmapovanie – aké úspešné príklady záhrad na Slovensku a v Čechách existujú, aké nové prístupy k tvorbe prírodných záhrad sa u nás či v zahraničí objavujú, aké sú základné princípy vytvárania a starostlivosti o prírodné záhrady, aké sú  dostupné materiály a knihy; výber partnerov a účastníkov (pilotné školy).
 - Odborné stretnutie projektového tímu -  spracovanie podkladov, získaných počas mapovania, príprava seminára
 - Seminár „Prírodné záhrady“ pre účastníkov projektu (školy, iní?) – uvedenie do témy, poradenstvo a konzultovanie pripravovaných plánov / projektov; praktické ukážky a learning by doing (možnosť vyskúšať si priamo robenie niektorých vecí v záhrade), návšteva existujúcej záhrady, prípadne exkurzia po viacerých záhradách
 - Vytvorenie a realizácia komunikačného plánu (FB, portál „prírodné záhrady“, výstavy, eventy)
 - Príprava projektov na pilotných školách
 - Realizácia pilotných záhrad ( s možnosťou konzultovania)
 - Workshop „Výchova a vzdelávanie v prírodných záhradách“ – výmena a vytváranie výučbových materiálov, hodiny na živo, prípadne priamo so zapojením detí, „programovanie“ záhrady ( využitie záhrad ako otvorených priestorov pre stretávanie sa komunít)
 - Otvorenie vytvorených záhrad verejnosti, uskutočnenie rôznych akcií, zameraných na komunitu (dýňobraní, bramborobraní);
 - Záverečné, hodnotiace stretnutie – prezentovanie výstupov, skúseností
 
 Cílové skupiny:
 - Predstavitelia škôl a inštitúcií, ktorí chcú budovať prírodné záhrady a využívať ich na EV.
 - Odborná verejnosť (krajinní a záhradní architekti, odborní pracovníci samospráv)
 - Pedagógovia a vzdelávatelia v oblasti environmentálnej výchovy
  
Časový rozsah: min. 24 měsíců
  
Možné překážky:
 - Rôznorodé vnímanie konceptu prírodných záhrad,
 - nedodržanie princípov pri ich tvorbe.
 
Potřebné/možné zdroje: nezpracováno
 
Harmonogram: nezpracováno
 
Projektový tým:
 - Projektový manažer
 - Finanční manažer
 - Manažer PR, marketing, práca s veřejností
 - Účetní
 - Lektoři so skúsenosťou z tvorby prírodných záhrad / konzultanti pre školy
 - Metodici so skúsenosťou s využitím prírodných záhrad v rámci EVVO
 - Ověřovatelé - Pilotní školy
 
Vazba na výuku:
 - Projekt rozvíjí potřebné kompetence pro plánování a realizaci EV s prepojením na prírodné záhrady, ponúka inšpirácie, rozvoj zručností a výmenu skúseností.
 
2.2 Vzdělávání pedagogů
 
 Skupina vycházela z více témat:
 - Výuka EV – jako předmětu
 - Začlenění EV do školních vzdělávacích programů – jako průřezového tématu
 - Ekoškola = Zelená škola (sdílení příkladů dobré praxe, zkušeností, poznávání škol, společné akce
 - Osvětové kampaně
 - Výukové programy pro žáky, které nabízejí střediska školám
 
Skupina se dohodla, že společným tématem je Vzdělávání učitelů:
 
Formy -  letní školy, kurz, exkurze, workshop, konference
 
Obsah:
 - výukové programy (nabídka středisek pro školy  - různé formy: denní, pobytové) – příprava lektorů, tvorba programů (kritéria), metodiky
 - tvorba metodik pro školy (např. začlenění EV jako předmětu/průřezového tématu)
 - metodika zpracování školního programu EVVO (dle Metodického pokynu MŠMT)
 - příprava školních koordinátorů EVVO (specializační studium pro koordinátora EVVO),
- tematicky zaměřené, např. terénní výuka, Ekoškola=Zelená škola, badatelská výuka, osvětové kampaně apod. (podle aktuálních potřeb)
 
Zpracování osnovy:
 
Cíl: Rozvoj kompetencí učitelů pro EVVO v ČR a SR, sdílení a výměna zkušeností
 
Konkrétní kroky (aktivity):
 - vytvoření týmu/pracovní skupiny pro další vzdělávání učitelů
 - zmapování vzdělávacích potřeb učitelů, analýzy potřeb
 - vytvoření databáze lektorů v ČR a SR
 - zmapování příkladů dobré praxe (dle témat vzdělávání)
 - zpracování vzdělávacích programů, akreditace
 - zpracování nabídek vzdělávacích programů
 - realizace vzděl. programů - navržené formy: výměnné pobyty, exkurze, workshopy, semináře, letní škola, stáže
 - tvorba metodik, pomůcek/jejich ověření
 - webové stránky
 - hodnocení, např. srovnání dosažených kompetencí, dopad EVVO ve školách
 
Cílové skupiny:
 - učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ
 - vedení škol, zřizovatelé
 - lektoři výukových programů ze středisek a organizací (např. muzea)
 - průvodci
 - rodiče (chtějí vědět kam děti jezdí, co se učí a proč, většinou oni hradí výukové programy, exkurze dětí apod.)
 
Časový rozsah: min. 24 měsíců
 
Možné překážky:
 - nedostatek financí, nebude vhodná výzva
 - nezájem učitelů o další vzdělávání (nejsou uvolňování ze škol, nemají motivaci se dále vzdělávat, je mnoho projektů a EV není prioritní téma)
 - vzděl. akce nezíská akreditaci
 
Potřebné/možné zdroje:
 -Norské fondy
 - Zlínský/Trenčanský kraj (žadatel-příjemce grantu, kofinancování)
 - Zřizovatelé (kofinancování)
 - Fond mikroprojektů
 - OPVK
 - nadace
 - Sponzoři, dárci
 
Harmonogram: nezpracováno
 
Projektový tým:
 - Projektový manažer
 - Finanční manažer
 - Manažer PR, marketing
 - Účetní
 - Koordinátoři aktivit
 - Lektoři
 - Metodici
 - Konzultanti
 - Odborní řešitelé – tvůrci programů, metodik apod.
 - Editor
 - Ověřovatelé - Pilotní školy
 
Vazba na výuku:
 - Příprava a další vzdělávání učitelů vychází ze Standardu pro další vzdělávání v EVVO, pomáhá uplatnění rámcových vzdělávacích programů, Metodického pokynu MŠMT, Krajské koncepce EVVO,  
 - Projekt rozvíjí potřebné kompetence pro plánování a realizaci EV ve školách, např. každý účastník si zpracuje Školní plán EVVO pro svou školu.
 - Projekt poskytuje praktické náměty a ověřené metody pro zavádění EV do předmětů (jako průřezového tématu), např. každý účastník si vytvoří vlastní portfolio metod pro EVVO, dojde k rozšíření obsahu předmětů o EV.
 
2.3 Konference
 
Návrhy k realizaci konference:
 - jednodenní, cca od 10:00 do 16:00
 - zaměření hlavně na program Ekoškola/Zelená škola
 - dopolední část panelová, prezentační – prezentace příkladů dobré praxe z realizace programu Ekoškola/Zelená škola na dvou školách (jedna z ČR, jedna ze SR); prezentace samotného programu Ekoškola/Zelená škola a novinek v programu; přednáška o možnostech programu EU Erasmus+
 - odpolední část formou dílen zaměřených zejména na praktické ukázky konkrétních aktivit programu Ekoškola/Zelená škola – 2 kola dílen, první kolo zaměřené dle témat Ekoškoly/Zelené školy, druhé kolo zaměřené dle metodiky, na dílnu cca 1 hodina 10 minut času
 - lektoři předloží materiály pro účastníky před konferencí organizátorům, materiály budou pro účastníky namnoženy, následně se stanou součástí sborníku dobré praxe
  
Zápis vypracovaly:
Iva Koutná, Zora Pauliniová, PDCS
Líska, o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji, infoevvo@seznam.cz
 
IMG_1747.JPG 
IMG_0599_prednasejici1.JPG
 
WORKSHOP EVVO 28 1 2014_Zápis.pdfWORKSHOP EVVO 28 1 2014_Zápis.pdf
Autor:  
Vložil/a: Jiří Štěpán