Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Školy ve Zlínském kraji znají žáky, kterým hrozí předčasný odchod ze vzdělávání
​​Mezinárodní projekt Zlínského kraje s názvem Safe Arrival se zabývá problematikou předčasných odchodů ze škol. V další fázi projektu mohly střední školy zjistit, kteří konkrétní žáci by pravděpodobně studium nedokončili.

Zlínský kraj realizuje mezinárodní projekt L​eonardo da Vinci – Transfer inovací od 1. 10. 2013. Projekt trvá 2 roky. Partnery Zlínského kraje jsou odborné školy ve Španělsku a v Irsku, dále nadace podporující ohrožené skupiny mladých lidí v Maďarsku a regionální školský úřad ve Velké Británii.

Projekt jsme nazvali Safe Arrival (Bezpečný příjezd) protože chceme mladé lidi (žákyně a žáky) středních škol bezpečně dopravit do zaměstnání nebo do dalšího/vyššího stupně vzdělávání. Míra nezaměstnanosti mladých lidí se základním vzděláním nebo bez vzdělání je v České republice okolo 23%. Průměr EU je 13,5%. Podle šetření odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK opouští střední školy ve Zlínském kraji předčasně 8% žákyň a žáků.

Dopady předčasného opuštění školy jsou dobře známé: nízká nebo žádná kvalifikace a s tím související nezaměstnanost, vysoké riziko zneužívání drog, páchání trestné činnosti a další. Navíc, Centrum pro analýzu sociální exkluze (Centre for the Analysis of Social Exclusion) ve Velké Británii zveřejnilo v roce 2010 výsledky výzkumu, který dokazuje souvislost chudoby a nedostatku pracovních zkušeností. Riziko chudoby je u mladých lidí, kteří nikdy nepracovali, dvakrát vyšší než u těch s pracovní zkušeností.

O projektu Safe Arrival podrobně informujeme na tomto portálu v článku Zlínský kraj chce řešit předčasné odchody žáků ze středních škol.


Šetření výskytu rizikových faktorů u žákyň a žáků prvních ročníků středních škol

Do této fáze projektu se zapojilo 6 středních odborných škol ve Zlínském kraji, z toho 1 soukromá. Během listopadu 2014 mohli výchovní poradci otestovat, zda se u nově příchozích žákyň a žáků v prvních ročnících vyskytují faktory, které by mohly mít vliv na jejich úspěch při studiu. Které faktory to jsou, si přečtěte na tomto portálu v článku Zlínský kraj definoval zásadní důvody, které vedou k předčasným odchodům žáků ze středních škol.

Informace o prospěchu žáka a jeho rizikovém chování bylo možné zjistit ze školní matriky, případně rozhovorem s třídním učitelem či metodikem prevence.

Špatným prospěchem pro naše účely rozumíme žáky s podprůměrnými známkami.

Jako příklad rizikového chování můžeme uvést užívání návykových látek, krádeže, lhaní, záškoláctví, šikana, agresivní chování, vandalismus, různé formy závislostí a další.

Třetí faktor, školní atmosféru, jsme změřili pomocí dotazníku KLIT. Jedná se o volně dostupný dotazník českého původu, jeho administrace i vyhodnocení je snadné, časově nenáročné a mohou jej používat i neproškolení pracovníci. Jeho součástí jsou orientační normy pro českou populaci.

Šetření nebylo anonymní, takže výchovní poradci a poradkyně nejdříve administrovali písemné souhlasy rodičů. Poté do připravené tabulky vkládali data ke konkrétním žákyním a žákům. Data se týkala výskytu rizikového chování a prospěchu. Školní atmosféru zjišťovali pomocí dotazníku KLIT. Dotazníků bylo odevzdáno zasláno kolem 300ks. Na dotazníky se žákyně a žáci „podepisovali“ pouze číselným kódem, aby byla zachována jejich anonymita při vyhodnocování. Dotazníky vyhodnocovala pracovnice Krajské pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Eva Zemčíková.  

Během hodnocení jsme si mimo jiné všimli, že vysoké procento dotazovaných žákyň a žáků má subnormní výsledky ve škále sebeprosazení – nemají zájem něčeho dosáhnout, raději jim vyhovuje průměr, být v pozadí, nechtějí vyniknout, nemají ambice.

V prosinci 2014 byly zapojeným výchovným poradcům předány výsledky šetření. Školy tak získaly konkrétní informace o tom, kteří z testovaných žáků jsou ohroženi předčasným odchodem ze školy. To výchovným poradcům dává možnost za dané žáky zaměřit svou pozornost a začít aplikovat intervence, které by ohrožené žáky udržely ve škole až do jejího úspěšného ukončení.

Během této fáze projektu jsme získali mnoho cenných zkušeností a informací od výchovných poradkyň a poradců. Chystáme se je zúročit při revizi nástroje a vytvoření jeho finální podoby v červnu 2015.

Kam pro více informací?

Martina Němcová, projektová koordinátorka, odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK (tel. 577 043 740, e-mail: martina.nemcova@kr-zlinsky.cz

Gabriela Vojtěšková, odborná koordinátorka, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín (tel. 575 570 596, e-mail: Gabriela.Vojteskova@poradnazl.cz)

Eva Zemčíková, odborná koordinátorka, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín (tel. 572 638 148, e-mail: Eva.Zemcikova@poradnazl.cz)    


EU_flag_LLP_EN-01.jpg                                    logo_safe-arrival_WEB-SMALL.png
 
Tento projekt je realizován v rámci Programu celoživotního učení. Multilaterální projekty/Transfer inovací jsou zaměřeny na přenos (adaptaci a začlenění) inovačních obsahů nebo výstupů z předchozích projektů programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních projektů do veřejných a/nebo soukromých ​systémů odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Cílem projektů je zvýšení kvality evropského systému odborného vzdělávání a přípravy.


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová