Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zlínský kraj definoval zásadní důvody, které vedou k předčasným odchodům žáků ze středních škol

Zlínský kraj definoval zásadní důvody, které vedou k předčasným odchodům žáků ze středních škol

Mezinárodní projekt Zlínského kraje s názvem Safe Arrival se zabývá problematikou předčasných odchodů ze vzdělávání. Ve spolupráci s několika středními školami ve ZK jsme zjistili, jaké faktory nejvíce ohrožují žákyně a žáky na jejich vzdělávací cestě.


Safe Arrival Project

Zlínský kraj realizuje mezinárodní projekt Leonardo da Vinci – Transfer inovací od 1. 10. 2013. Projekt trvá 2 roky. Partnery Zlínského kraje jsou odborné školy ve Španělsku a v Irsku, dále nadace podporující ohrožené skupiny mladých lidí v Maďarsku a regionální školský úřad ve Velké Británii.

Projekt jsme nazvali Safe Arrival (Bezpečný příjezd) protože chceme mladé lidi (žákyně a žáky) středních škol bezpečně dopravit do zaměstnání nebo do dalšího/vyššího stupně vzdělávání. Míra nezaměstnanosti mladých lidí se základním vzděláním nebo bez vzdělání je v České republice okolo 23%. Průměr EU je 13,5%. Podle šetření odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK opouští střední školy ve Zlínském kraji předčasně 8% žákyň a žáků.

Dopady předčasného opuštění školy jsou dobře známé: nízká nebo žádná kvalifikace a s tím související nezaměstnanost, vysoké riziko zneužívání drog, páchání trestné činnosti a další. Navíc, Centrum pro analýzu sociální exkluze (Centre for the Analysis of Social Exclusion) ve Velké Británii zveřejnilo v roce 2010 výsledky výzkumu, který dokazuje souvislost chudoby a nedostatku pracovních zkušeností. Riziko chudoby je u mladých lidí, kteří nikdy nepracovali, dvakrát vyšší než u těch s pracovní zkušeností.

O projektu Safe Arrival podrobně informujeme na tomto portálu v článku Zlínský kraj chce řešit předčasné odchody žáků ze středních škol.

 

Rizikové faktory

Do projektu se nám podařilo zapojit celkem 10 středních odborných škol ve Zlínském kraji, včetně dvou soukromých. Ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi/poradci bylo na jaře roku 2014 realizováno výzkumné šetření, na jehož základě byly definovány tři nejrizikovější faktory, které vedou k předčasnému odchodu žákyň a žáků ze vzdělávacího procesu. 

Toto šetření bylo založeno na rozhovoru výchovných poradců se žákyněmi/žáky, kteří jejich školu již opustili, aniž by ji úspěšně ukončili. Díky neuvěřitelnému nasazení a zájmu výchovných poradců jsme tak získali odpovědi od téměř stovky bývalých žákyň a žáků zapojených škol. Na základě tohoto výzkumu jsme pak mohli definovat tři zásadní rizikové faktory, které, pokud se u žáků školy vyskytují, mohou vést k předčasnému odchodu ze školy.

Těmito faktory jsou:

  • špatný prospěch
  • rizikové chování
  • špatná školní atmosféra

Špatný prospěch

Zapojení výchov​ní poradci zjišťovali prospěch žáků ze záznamů ve školní matrice. Za špatný prospěch považujeme dlouhodobě průměrné až podprůměrné známky.

Výskyt rizikového chování

Pokud se u žákyně/žáka během studia vyskytlo rizikového chování, mohl tento fakt přispět k jejich předčasnému odchodu ze školy. Výchovný poradce konzultoval tuto skutečnost se školním metodikem prevence.

Špatná školní atmosféra

Pokud žákyně/žák uváděli, že se ve své třídě necítili spokojení, mívali často pocity strachu, když měli jít do školy, mívali konflikty s některými učiteli/žáky nebo měli z některých učitelů strach, považovali jsme tento fakt za rizikový.


V odpovědích žákyň a žáků se objevovaly také další důvody – například, že škola pro ně nebyla dostupná - buď museli dojíždět, nebo být na internátu, dále dlouhodobá nemoc žákyně/žáka, nezaměstnanost v rodině, stěhování atd. Nicméně, na základě četnosti jsme jako nejrizikovější vyhodnotili tři výše uvedené faktory.

Výsledky šetření byly prezentovány na konferenci projektu v Budapešti v květnu 2014. Na začátku nového školního roku nás ve Zlínském kraji čekal další krok – zjistit výskyt těchto rizikových faktorů u žákyň a žáků prvních ročníků zapojených středních škol.


Kam pro více informací?

Martina Němcová, projektová koordinátorka, odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK (tel. 577 043 740, e-mail: martina.nemcova@kr-zlinsky.cz

Gabriela Vojtěšková, odborná koordinátorka, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín (tel. 575 570 596, e-mail: Gabriela.Vojteskova@poradnazl.cz)

Eva Zemčíková, odborná koordinátorka, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín (tel. 572 638 148, e-mail: Eva.Zemcikova@poradnazl.cz)    

 

EU_flag_LLP_EN-01.jpg                                                  logo_safe-arrival_WEB-SMALL.png


Tento projekt je realizován v rámci Programu celoživotního učení. Multilaterální projekty/Transfer inovací jsou zaměřeny na přenos (adaptaci a začlenění) inovačních obsahů nebo výstupů z předchozích projektů programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních projektů do veřejných a/nebo soukromých systémů odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Cílem projektů je zvýšení kvality evropského systému odborného vzdělávání a přípravy. 

Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová