Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově
Krátký logolink.jpg
 
Operační Program:
Program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013;
Prioritní osa: 1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce
Oblast podpory: 1.6 Fond mikroprojektů
Číslo projektu: CZ/FMP.10/0273
 
Období realizace:
1.11.2013 – 30.6.2014
 
Celkový rozpočet:
10 416 EUR
 
Financování:
Evropská unie 85 % (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Zlínský kraj 15 %
 
Partneři projektu:
Zlínský kraj, www.kr-zlinsky.cz
Centrum environmentálnych aktivit (CEA), Trenčín, SR; www.cea.sk
 
Stručný obsah:
Jedním z nástrojů, který napomáhá k šíření informací a principů o ochraně životního prostředí ve Zlínském a Trenčianském kraji, je environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (zkráceně EVVO nebo ekologická výchova).  V obou krajích jsou podobné aktivity environmentálního vzdělávání, školy na obou stranách hranice se zabývají EVVO a v obou zemích existují podobné organizace s podobnými či stejnými cíli, zároveň však existují odlišnosti v realizaci EVVO, způsobené rozdílným financováním, republikovým či krajským systémem EVVO či místními prioritami. Tento projekt díky přenosu zkušeností přispěje k rozvoji znalostí pedagogů a pracovníků středisek ekologické výchovy a zejména nabídne další možnosti spolupráce v oblasti EVVO.
Jako platforma projektu je zvolen program Ekoškola (ČR)/ Zelená škola (SR), který je realizován v obou zemích se stejnými pravidly; detaily realizace programu na školách se však liší. Pro účastníky programu je tedy atraktivní mít možnost porovnat své přístupy a rozšířit své znalosti o zkušenosti nabyté jinou organizací. Účastníci projektu v programu nezapojení získají inspiraci pro další činnost a sami mohou sdílet a porovnat své zkušenosti, znalosti a dovednosti z jiných aktivit.
 
Všeobecný cíl:
Upevnění a rozšíření spolupráce mezi partnery v oblasti školského environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
 
Specifický cíl:
- Sdílení a šíření příkladů dobré praxe v oblasti EVVO mezi školami, školskými zařízeními a středisky ekologické výchovy v obou krajích.
- Navázání nových kontaktů v oblasti EVVO, zejména mezi školami.
- Propagace mezinárodní spolupráce škol v oblasti EVVO v ČR a SR.
- Propagace EVVO a environmentálně šetrných postupů ve Zlínském a Trenčínském kraji.
 
Cílové skupiny:
1) Pedagogové základních a středních škol
2) Pracovníci středisek ekologické výchovy
 
 
Aktivity projektu:
1) Realizace workshopu
Workshop určený zejména lektorům středisek ekologické výchovy a pedagogům dlouhodobě se zabývajícím environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou (EVVO) za účelem seznámení se s praxí v environmentální výchově v ČR a SR, diskuze nad dalšími možnostmi realizace EVVO na školách a pro školy, sdílení příkladů dobré praxe.
Workshop se uskuteční ve Zlíně na konci ledna 2014.
 
2) Realizace konference
Konference určená pedagogům škol, školských zařízení, pracovníkům středisek ekologické výchovy. Nosným tématem konference budou příklady dobré praxe z realizace projektu Ekoškola (v ČR) / Zelená škola (v SR). Půjde jak o výměnu zkušeností mezi školami zapojenými do projektu, tak o představení nových možností pro školy, které mají o EVVO zájem.  Konference bude rozdělena na část panelovou a část dílen s intenzivnější prací nad daným tématem. Jedním z bodů programu budou také možnosti mezinárodní spolupráce a její podpory mezi školami v ČR a SR.
Konference proběhne ve Zlínském kraji v dubnu 2014.
 
3) Vytvoření sborníku dobré praxe
Sborník příkladů dobré praxe z oblasti EVVO ve školách podílejících se na konferenci. Bude mít elektronickou podobu a v nákladu 100 ks vyjde tištěný. Bude zveřejněn na internetovém portálu pro vzdělávání Zlínského kraje www.zkola.cz a na stránkách slovenského partnera.
Vydán bude v červnu 2014.
 
4) Řízení a administrace projektu
Administraci a řízení projektu zajišťují manažerka projektu a finanční manažer; naplnění účelu projektu a odbornou úroveň jeho aktivit a výstupů dva odborní koordinátoři (za ČR a SR).
 
Kontaktní údaje:
Ing. Miluše Poláková, Ph.D. – projektová manažerka
Tel. +420 577 043 844
Email:
miluse.polakova@kr-zlinsky.cz
 
Mgr. Jiří Štěpán – odborný koordinátor projektu (ČR)
Tel: +420 577 043 745
Email:
jiri.stepan@kr-zlinsky.cz
 
Mgr. Richard Medal – odborný koordinátor projektu (SR_CEA)
Tel.: + 421 326 400 400

Autor:  
Vložil/a: Jiří Štěpán