Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Změny ve statistickém výkazu P1-04 pro rok 2018

Na stránkách MŠMT je zveřejněna metodika ke sběru výkazu PAM pro rok 2018.Změny P1-04:

 • odd. I. – není ř. 0136 – příplatky uvádějícímu učiteli
 • odd. III – není ř. 0371 – příplatky uvádějícímu učiteli
 • odd. III. – nové řádky k přepočtenému počtu zaměstnanců k 30. 9.:

pedagogičtí pracovníci:

   • ř. 0372 – přepočtený počet k 30. 9.
   • ř. 0373 – v tom ze SR k 30.9. (normativ)
   • ř. 0374 – v tom z podpůrných opatření k 30.9.
   • ř. 0375 – v tom  z ESF k 30.9.

ostatní zaměstnanci: 

   • ř. 0376 – přepočtený počet k 30.9.
   • ř. 0377 – v tom ze SR k 30.9. (normativ)
   • ř. 0378 – v tom z podpůrných opatření k 30.9.
   • ř. 0379 – v tom  z ESF k 30.9.

Údaje o průměrných počtech zaměstnanců (přepočtení, fyzické osoby) se uvádějí v jednotkách s přesností na 4 desetinná místa

Změny P1c-01:

 • odd. IVa. a k tomu související přílohy IVb. a IVc.:
 • zrušen sloupec „Počet let započitatelné praxe"
 • nový sloupec „Zdroj financování"
 • změna názvu sloupce b z „Kategorie pedagogických pracovníků" na „Skupina profesí pedagogických pracovníků"

 • odd. VI. - zrušen ř. 0608 - příplatek uvádějícímu učiteli
 • odd. IVb. - rozsah přímé pedagogické činnosti ve vybraných druzích škol a školní družině:
 • uvádějí se údaje za pedagogické pracovníky, kteří mají uvedený v odd. IVa. zdroj financování 11 (ze SR, kromě podpůrných opatření a ESF)
 • vykazují se zde úvazky jen za některé druhy činnosti (11, 21, 34, 42, 51, 52, 53, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 81)
 • neuvádějí se zde přespočetné hodiny nad rámec stanoveného týdenního rozsahu (ty jsou vykazovány samostatně v odd. IVc.)
 • odd. IVc. – hodiny přímé pedagogické činnosti nad rámec jejich týdenního rozsahu snížené o hodiny výuky nad rámec RVP ve vybraných druzích škol a školní družině
 • neuvádějí se přespočetné hodiny přidělené pedagogickému pracovníkovi na realizaci podpůrných opatření
 • neuvádějí se hodiny nepovinných předmětů (uvádí se pouze hodiny výuky dle RVP, tj. hodiny povinných a povinně volitelných předmětů). Tzn. provádí se odečet hodin nepovinných předmětů a hodnoty mohou tedy nabývat záporných hodnot.

Organizace předává data výkazu PAM vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skočení sledovaného období, pokud 15. den připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak nejzazším termínem je nejbližší následující pracovní den.

DODATKY K VÝKAZU P1-04 - upozornění
Každá organizace vyplňuje za sledované období jeden formulář P1-04, přičemž
- oddíl II. a V. vyplňují všechny organizace,
- oddíl I. a III. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí svým zaměstnancům plat (§ 109 odst. 3 zákoníku práce),
- oddíl VII. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí svým zaměstnancům platy nebo OPPP z projektů ESF, které jsou vyjmuté z limitů mzdové regulace.
Upozorňujeme na skutečnost, že organizace, která výkaz P1-04 sestavuje, rozepisuje zaměstnance a jejich mzdy, platy a ostatní platby za provedenou práci podle kódu druhů činnosti, které vykonává, a to důsledně podle podílu jejich práce v příslušné činnosti nebo podle počtu žáků daného druhu činnosti. U pedagogických pracovníků je nutno rozdělit jejich úvazek důsledně podle počtu hodin přímé pedagogické činnosti.
Dále upozorňujeme na to, že při rozpisu do skupin profesí se zaměstnanci a jejich platy včetně všech složek platu nebo odměny z OPPP zahrnují podle pracovní smlouvy (týká se i zařazení ředitelů, zástupců ředitelů a statutárních zástupců výchovného ústavu, diagnostického ústavu, dětského domova či dětského domova se školou; PŘO MŠMT). To platí i při dočasném převedení na jinou práci.
Rovněž připomínáme, že v roce 2017 byl upraven číselník druhu zařízení (Příloha metodického pokynu), který je třeba dodržet a změnu provést i ve mzdových systémech: Samostatně jsou vykazovány MŠ, ZŠ a SŠ při zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (61, 64, 66), MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení (62, 65), lesní mateřské školy (63). Školní kluby jsou vyjmuty ze zařízení 81 a nově vykazovány pod samostatným druhem zařízení 89 Školní kluby.
Zásadní změny ve výkazu P1-04 v roce 2018
V tomto roce spočívá změna ve výkazu P 1-04 pouze v úpravě řádků v daných oddílech:
- v odd. I. a III. byly s ohledem na platnou legislativu vypuštěny řádky pro příplatek uvádějícímu učiteli (ř. 0136, 0371).
- V odd. III. byly doplněny řádky vztahující se k přepočtenému počtu pedagogických pracovníků k 30. 9. a jejich členění dle mzdových prostředků (ř. 0372 až 0375) a k přepočtenému počtu nepedagogických zaměstnanců k 30. 9. a jejich členění dle mzdových prostředků (ř. 0376 až 0379). Tyto řádky se vyplňují jen ve 3. čtvrtletí (podle stavu k 30. 9.), v ostatních kvartálech roku jsou nevyplněné.
Čerpání prostředků z ESF
V rámci prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání byly vyhlášeny tyto výzvy, které jsou vyjmuty z limitu mzdové regulace (tj. v bodě I.2. usnesení vlády č. 674 ze dne 25. září 2017 nebyly stanoveny limity regulace zaměstnanosti ani jejich změny pro čerpání mzdových prostředků a počtu zaměstnanců příspěvkových organizací regionálního školství územních samosprávných celků, a to v souvislosti s financováním prioritní osy 3 OP VVV včetně části ze státního rozpočtu):

 • Výzva č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání
 • Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I
 • Výzva č. 02_16_011 pro Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů
 •  Výzva č. 02_16_012 pro Gramotnosti
 •  Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I pro méně rozvinutý region
 •  Výzva č. 02_16_023 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I pro Prahu
 •  Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II
 •  Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region (výzva je určena pro území mimo hl. m. Praha)
 •  Výzva č. 02_16_037 pro Podporu žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
 •  Výzva č. 02_16_039 pro Inkluzivní vzdělávání pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) II
 •  Výzva č. 02_16_041 pro Vyšší odborné školy (VOŠ)
 •  Výzva č. 02_16_042 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro více rozvinutý region (výzva je určena pro území hl. m. Praha)
 • Výzva č. 02_18_063 pro Podpora zjednodušených projektů – Šablony II – regiony mimopražské
 •  Výzva č. 02_18_064 pro Podpora zjednodušených projektů – Šablony II – region hl. m. Prahy

Školy, které čerpají mzdové prostředky a OPPP z těchto výzev (příjemcem dotace je přímo subjekt zapsaný ve školském rejstříku), musí tyto prostředky vykázat kromě oddílů I., III., a V. také v odd. VII. Vyplacené finanční prostředky se ve výkaze P1-04 vykazují jako prostředky ze státního rozpočtu bez ohledu na to, zda již organizace obdržela tyto prostředky či nikoli.
V rámci výzev/projektů ESF lze posílit personální zajištění o nepedagogické zaměstnance (např. školní asistent, chůva v MŠ – pozor: do výkazu P1-04 nepatří „chůva v dětské skupině/děti do 2 let (MPSV) – a sociální pedagog či projektový a finanční manažer) a pedagogické pracovníky (např. školní speciální pedagog, školní psycholog), které je vždy nutné vykázat dle odpovídající kategorie. Tedy např. v rámci výzev „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ a ZŠ“ lze posílit personální zajištění o školního asistenta, chůvu v MŠ a sociálního pedagoga. Tito pracovníci patří do kategorie nepedagogičtí zaměstnanci (oproti např. školnímu speciálnímu pedagogovi či školnímu psychologovi, kteří patří do kategorie pedagogických pracovníků) a budou proto vykázání jako „ostatní zaměstnanci“ (ř. 0338 a 0339).
Je-li příjemcem dotace subjekt nezapsaný ve školském rejstříku nebo se jedná o prostředky z jiných kapitol státního rozpočtu, tj. prostředky z ESF od jiného ministerstva (prostředky mimo kapitolu 333 - MŠMT - státního rozpočtu), a vykazující subjekt vyplácí prostředky z těchto výzev, musí je vykázat jako prostředky z ostatních zdrojů.
Partnerské smlouvy u projektů ESF:

 •  Je-li příjemcem dotace na realizaci projektu ESF škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení a na tento projekt uzavře partnerskou smlouvu s finančním příspěvkem s další školou rovněž zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, pak vykáže čerpané finanční prostředky na platy a OPPP (vč. přepočteného počtu zaměstnanců) ve výkaze P 1-04 každá škola samostatně. Pokud jsou čerpány finanční prostředky na projekt vyjmutý z limitu mzdové regulace (seznam zařízení a realizovaných projektů je pravidelně aktualizován a máte jej k dispozici ve sběrové aplikaci) musí obě školy vyplnit dané údaje i odd. VII. výkazu P 1-04.

 • V případě, že příjemcem dotace na realizaci projektu ESF je organizace mimo resort školství, avšak tyto finanční prostředky zčásti - na základě smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem se školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení - poskytuje do školství, jedná se o tzv. „cizí zdroje“, tzn., že čerpané prostředky na platy a OPPP (vč. přepočteného počtu zaměstnanců) vykáže tato partnerská škola jako čerpání z ostatních zdrojů na ř. 0120 (platy) a ř. 0128 (OPPP) v odd. I. výkazu P 1-04 (vč. přepočteného počtu zaměstnanců na ř. 0105).

Projekt ERASMUS+ je grantový projekt EU, který je určen na mobilitu ve (formálním i neformálním) vzdělávání pro jednotlivce – např. podpora studijních pobytů studentů vysokých a vyšších odborných škol a žáků středních škol, praktické stáže v podnicích, výukové pobyty učitelů v zahraničí, výměny mládeže, dobrovolnická služba. Administrací projektu ERASMUS+ je pověřen DZS a pokud škola čerpá mzdy nebo OPPP z tohoto grantového projektu, uvádí je v odd. I. na ř. „z ostatních zdrojů“.
Upozornění na problémy při vyplňování výkazu
1) K prostředkům státního rozpočtu:
Jako prostředky státního rozpočtu se rozumí výhradně prostředky kapitoly 333 (MŠMT) státního rozpočtu. Patří sem i prostředky státního rozpočtu účelově vázané, tj. prostředky přidělené z kapitoly 333 na konkrétní projekty a vyhlášené rozvojové a dotační programy MŠMT, dále také prostředky státního rozpočtu přidělené z kapitoly 333 na spolufinancování (kofinancování) projektů ESF.
Prostředky přidělené z kapitoly 333 na projekty spolufinancované z ESF se vykazují jako prostředky státního rozpočtu v celé výši (tzn. podíl státního rozpočtu i EU) s tím, že se také uvedou zvlášť na samostatných řádcích jako výše prostředků vyplacených na projekty ESF v příslušném kalendářním roce. Na samostatných řádcích projektů ESF se uvádí celková výše dotace na projekt (100%), tedy souhrn části financované ze státního rozpočtu a části spolufinancované ESF a to i projektů, které jsou vyjmuty ze mzdové regulace.
Prostředky z jiných kapitol státního rozpočtu se zahrnují do ostatních zdrojů (např. dary, prostředky z ESF od jiného ministerstva nebo od příjemce dotace mimo resort školství, příspěvky, prostředky obcí na dofinancování provozu škol, dotace z Úřadu práce ČR, refundace mzdy v obecném zájmu atd.).
2) K zaměstnancům podle profesí (podle číselníku kategorií školských pracovníků):

 • THP - Technickohospodářský pracovník (kat. 207) - např. účetní, knihovník, hospodář, administrativní pracovník (vč. samostatného administrativního pracovníka školní jídelny), personalista, finanční manažer, projektový manažer, asistentka.

 • Provozní zaměstnanci (kat. 205) – např. školník (domovník/údržbář/správce školy), uklízečka, topič, vrátný, recepční, plavčík, hlídač hřišť, ladič hudebních nástrojů, řidič, zahradník, chovatelé a ošetřovatelé laboratorních zvířat, bezpečnostní pracovník (pracovník zajišťující dohled ve školských zařízeních ve večerních a nočních hodinách).

 •  Obchodně provozní zaměstnanci (kat. 208) – např. kuchařka, svačinář, nutriční terapeut (ve smyslu technolog stravování, metodik výživy; kvalifikační předpoklad), vedoucí, zástupce vedoucího a pracovník provozu-odbytu školní jídelny (provozní pracovníci školních jídelen), popř. pracovníci zajišťující výdej jídla, prodej stravenek či sklad potravin (samostatný skladník školní jídelny), není-li veden v jiné kategorii pracovníků.

 •  Ostatní zaměstnanci (kat. 213, 217) – např. školní asistent, chůva v MŠ (pozor: do výkazu P1-04 nepatří „chůva v dětské skupině/děti do 2 let; MPSV), sociální pedagog, sociální a zdravotničtí pracovníci (vč. nutriční asistent ve smyslu dietní sestra, praktický lékař pro děti a dorost či všeobecná sestra s osvědčením např. i jako zdravotník ve škole v přírodě), pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (vč. správce webu), tlumočník do znakové řeči, přepisovatel pro neslyšící, auditor, instruktor, korepetitor, mentor, správce depozitáře, laborant, technický pracovník – konstruktér, rehabilitační pracovník na sportovní škole.

 •  Ostatní pedagogičtí pracovníci (kat. 140, 147, 150, 218) – uvedou se pouze pedagogové v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogové volného času a metodici prevence v pedagogicko-psychologické poradně.

3) K vykazování počtu zaměstnanců ve fyzických osobách:
Zde upozorňujeme na skutečnost, že údaj v ř. 0502 „Počet zaměstnanců ve fyzických osobách - průměrný stav“ odd. V. se týká pouze počtu fyzických osob na daném pracovišti/činnosti (podle kódu druhů činnosti organizace) a nemá tedy nic společného s výší úvazku jednotlivých osob a množstvím pracovních smluv. Není zde tudíž přípustné rozpočítávat fyzické osoby podle úvazků, tj. provádět tzv. rozúčtování fyzických osob podle stanoveného procenta na jednotlivé pracoviště! Z tohoto vyplývá, že i v případě, kdy se jedná o tzv. souběh pracovních poměrů (zaměstnanec má uzavřeno více pracovních smluv na jednotlivých činnostech organizace), je daný zaměstnanec jako fyzická osoba vykazován pouze jedenkrát, a to zpravidla u činnosti (na pracovišti), kde má nejvyšší úvazek, a na ostatních činnostech pak nevstupuje do počtu zaměstnanců ve fyzických osobách ( => „porcování“ osob na jednotlivé pracoviště/činnosti není přípustné!).
4) Ke mzdovým prostředkům podle druhu činnosti:
Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou v pracovním, služebním nebo členském poměru k zaměstnavateli, avšak nezáleží na tom, zda jsou skutečně přítomni v práci či nikoliv (např. pro nemoc, dovolenou na zotavenou apod.). Patří sem např. i společníci ve společnostech s ručením omezeným apod., kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu se svou společností a jsou tudíž k ní v pracovním poměru a dostávají příjem ze závislé činnosti.
Do evidenčního počtu zaměstnanců se nezahrnují:
1. osoby na mateřské dovolené nebo na rodičovské dovolené (pokud současně nevykonávají práci v pracovním poměru);
2. zaměstnanci uvolnění resp. dočasně přidělení k výkonu práce u jiného zaměstnavatele (či uvolnění k výkonu veřejné funkce) v případě, že jim původní zaměstnavatel za vykonanou práci buď neposkytuje mzdu nebo náhradu mzdy nebo jsou mu tato plnění refundována;
3. členové zastupitelstev všech stupňů;
4. zaměstnanci vyslaní do škol, kurzů, zařazení do vědecké výchovy, zaměstnanci ve vyšetřovací vazbě apod., jimž zaměstnavatel neposkytuje mzdu;
5. zaměstnanci, kteří opustili práci bez souhlasu zaměstnavatele a bez řádného skončení pracovního (služebního, členského) poměru v případě, že jejich nepřítomnost přesáhla 4 týdny;
6. zaměstnanci, kterým bylo poskytnuto neplacené volno bez náhrady mzdy v rozsahu delším než 4 týdny;
7. zaměstnanci, kteří nejsou v pracovním (služebním, členském) poměru k zaměstnavateli, ale vykonávají pro zaměstnavatele práce bez ohledu na to, zda zaměstnavatel tyto práce řídí nebo zabezpečuje pracovními prostředky (např. soudci, žáci (učni) a studenti vykonávající provozní praxi - odborný výcvik podle školských předpisů, osoby pracující podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, osoby dočasně přidělené k výkonu práce prostřednictvím
zprostředkovatelských agentur práce, osoby z nápravně výchovných zařízení, cizinci pracující pro zaměstnavatele na základě smlouvy se zprostředkovatelem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, cizí státní příslušníci pracující jako experti v zahraničních firmách, aj.).
OPPP/OON jsou odměny za práci, popř. obdobná plnění, poskytovaná na základě jiného vztahu než pracovního, služebního nebo členského poměru k zaměstnavateli, a peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem pracovního, služebního nebo členského poměru k zaměstnavateli. Ostatní platby za provedenou práci ze státního rozpočtu jsou tedy prostředky vyplacené zaměstnancům zabezpečujícím hlavní činnost organizace na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo o pracovní činnosti (DPČ), odstupné a ostatní platby.
Zaměstnanci doplňkové činnosti jsou zaměstnanci v pracovním poměru, kteří zabezpečují doplňkovou činnost organizace. Platy doplňkové činnosti jsou vyplacené platy (bez OPPP), které se zahrnují do nákladů doplňkové činnosti; obdobně jsou definovány i OPPP doplňkové činnosti. Patří sem tedy jak platy zaměstnanců doplňkové činnosti organizací, tak i odměny vyplácené zaměstnancům hlavních činností organizací za výkon v doplňkové činnosti nad rámec jejich pracovních povinností v hlavní činnosti.
Prostředky z fondu odměn se uvádějí jen u příspěvkových organizací, které použily fond odměn na odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení prostředků na platy (§ 32 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Vykázaný údaj o vyplacených prostředcích FO musí být shodný s údajem vykazovaným v rámci účetní závěrky organizace.
Zaměstnanci z ostatních zdrojů jsou zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž platy a ostatní platby za provedenou práci jsou hrazeny z ostatních zdrojů (mimorozpočtových grantů, příspěvků a darů od fyzických a právnických osob, ze sdružených prostředků, dotací od státních fondů a Úřadu práce ČR, z prostředků EU, které nebyly poskytnuty z kapitoly 333 MŠMT, apod.). Do jejich platů se nezahrnují odměny z fondu odměn.
5) K chybovým hlášením:

 •  Průměrný plat zaměstnanců nižší než minimální mzda. => Zde je vhodné nejprve zkontrolovat správnost výpočtu pro stanovení přepočteného úvazku (upozorňujeme především nově vzniklá zařízení na nutnost přepočtu úvazku dle aktuálního kvartálu!) a je-li vše správně, pak hledat, zda není důvodem tohoto chybového hlášení skutečnost, že některý ze zaměstnanců byl ve sledovaném období v pracovní neschopnosti (nemoc) či čerpal neplacené volno či měl ošetřování člena rodiny, popř. byl jeho plat hrazen z více zdrojů - dofinancování z ostatních zdrojů (např. dotace z Úřadu práce ČR).

 •  Počty přepočtených zaměstnanců větší než fyzických osob. => Zde je vhodné nejprve zkontrolovat správnost výpočtu pro stanovení přepočteného počtu a je-li vše správně, pak hledat, zda není důvodem tohoto chybového hlášení skutečnost, že se jedná o souběžný pracovní poměr na základě dvou pracovních smluv nebo v rámci více druhů činnosti vykazovaného subjektu, kdy je daný zaměstnanec vykazován fyzicky na jiném druhu činnosti (zaměstnanec je fyzicky zpravidla vykazován na součásti, kde má vyšší úvazek).

 • Neuvedeni zaměstnanci, uvedeny jejich platy. => Přichází v úvahu např., je-li část platu těchto zaměstnanců hrazena např. formou odměn ze SR, zatímco úvazek a převážná část platu je z ostatních zdrojů nebo doplňkové činnosti (tento případ by neměl nastat v odd. V.). Všechny složky platu se vždy vykazují v tom druhu činnosti, kde je vykázán úvazek zaměstnance. Bez uvedeného úvazku zaměstnance jde tedy obvykle o nenárokové složky platu, ať jsou tyto prostředky vypláceny z jakýchkoli zdrojů.

 •  Shodný počet zaměstnanců celkem jako bez vedoucích pracovníků a rozdílná výše vyplacených platů. => Za vedoucího zaměstnance je považován každý, kdo pobírá příplatek za vedení, a to bez ohledu na to, zda je či není jmenován do vedoucí funkce a bez ohledu na to, že je tak na daném druhu činnosti takovýchto pracovníků více.
 •  V případě, že čerpáte prostředky ESF na OPPP (ř. 0133) i z projektů, které nejsou vyjmuté z limitů mzdové regulace, uveďte č. výzvy či projektu (ř. 0707). => Zde doporučujeme nejprve zkontrolovat, zda se jedná o prostředky přidělené z kapitoly 333 na projekty spolufinancované ESF (prostředky z jiných kapitol SR se zahrnují do ostatních zdrojů!) a zda se projekt nachází v souboru zjednodušených projektů ESF (projekt zařazen mezi projekty vyjmuté z LMR). Je-li tomu tak, pak došlo jen k chybnému vykázání údajů na ř. 0133 a 0707, tj. jsou-li prostředky OPPP čerpány jen z projektu ESF zařazeného mezi projekty vyjmuté z LMR, pak se tyto řádky rovnají. V případě, že organizace realizuje dva projekty spolufinancované ESF a jen jeden je projektem zařazeným mezi projekty vyjmuté z LMR, pak prostředky čerpané na OPPP z obou projektů budou uvedeny v odd. I. (ř. 0133), prostředky čerpané na OPPP z projektu ESF vyjmutého z LMR budou rovněž uvedeny v odd. VII. a organizace uvede v komentáři k danému chybovému hlášení č. výzvy či č. projektu spolufinancovaného ESF, který není vyjmutý z LMR

 • Oddíl II. musí být ve 4. čtvrtletí vyplněn. => V oddíle II. „Doplňující ukazatele k 31. 12. 2018“ je přípustné, aby u činnosti/pracoviště byla ve všech řádcích vyplněna „0“ (tj. i ř. 0201 „Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. ve fyzických osobách – celkem“ odd. II je nulový), přestože se nebude jednat o zrušené zařízení. Toto může nastat v případě, že fungování daného pracoviště bude zajišťováno výhradně pracovníky na dohody (DPP, DPČ) či výhradně zaměstnanci, kteří budou fyzicky vedeni na jiném pracovišti/činnosti organizace (tzv. souběh pracovních poměrů). Zvláštním případem pak může být případ, kdy organizace ukončí svou činnost, propustí své zaměstnance a zůstane jí osoba na rodičovské/mateřské dovolené, s kterou nebyl ještě ukončen pracovní poměr. Zde bude v odd. II. vyplněna „0“ v evidenčním počtu zaměstnanců a bude vyplněna „1“ v odpovídajícím řádku 0204 či 0205.

 • Málo fyzických osob k 31. 12. (ř. 0201) oproti průměrnému stavu (ř. 0106). => Je-li v řádku 0106 správně uveden počet fyzických osob (průměrný stav), pak na daném pracovišti/činnosti došlo v průběhu kalendářního roku k pohybu v evidenčním počtu zaměstnanců, tj. někdo ze zaměstnanců ukončil pracovní poměr a nebyla zajištěna návaznost pracovního poměru nového zaměstnance (v opačném případě „více“ pak někdo po časové prodlevě nově nastoupil na dané pracoviště či došlo k nárůstu počtu zaměstnanců), nebo došlo k pohybu zaměstnanců mezi jednotlivými druhy činnosti.

Přesnost vykazování ve výkazech PaM
Obecně k výkazu P1-04: Údaje o průměrných počtech zaměstnanců (přepočtení, fyzické osoby) se uvádějí v jednotkách s přesností na 4 desetinná místa. Údaje o mzdách, platech a ostatních platbách za provedenou práci se uvádějí v tisících Kč s přesností na 3 desetinná místa. Údaje o počtech fyzických osob k 31. 12. příslušného roku se uvádějí v celých číslech.
Obecně k výkazu P1c-01 (výkaz k 30. 9., který nevyplňují soukromé a církevní školy): Údaje o evidenčních počtech zaměstnanců k 30. 9. se uvádějí v přepočtu na plnou pracovní dobu s přesností na 4 desetinná místa. Údaje o rozsahu přímé pedagogické činnosti v odd. IVb (uvádějí se hodiny PPČ oproti odd. IVa, kde jde o úvazky!) a údaje o počtu hodin přímé pedagogické činnosti pevně stanovené nad rámec týdenního rozsahu v odd. IVc se uvádějí s přesností na 2 desetinná místa.
V této souvislosti upozorňujeme na nutnost matematického zaokrouhlování v rámci zpracovávaných výkazů PaM, a to s ohledem na zjištění, že některé mzdové systémy jsou nastaveny tak, že při výpočtu úvazku na více jak 4 desetinná místa údaj pouze „oseknou“, nikoli zaokrouhlí… Toto se týká v případě výkazu P1-04 údajů o průměrných počtech zaměstnanců (přepočtení, fyzické osoby) a v případě výkazu P1c-01 údajů o evidenčních počtech zaměstnanců k 30. 9. v přepočtu na plnou pracovní dobu.

Autor:  
Vložil/a: Ludmila Heřmanská