Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění od 1. 7. 2019

V souvislosti se zrušením karenční doby, ve které nebyla poskytována náhrada mzdy nebo platu, se od 1. 7. 2019 snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %.

Tento fakt se promítá nejen do financování vzdělávání jako takového (UZ 33353), ale i do financování rozvojových programů. 

V této souvislosti na základě výkladu MŠMT sdělujeme:

a)      Finanční prostředky státního rozpočtu poskytované pod ÚZ 33 353 mají závazné ukazatele NIV, platy a OON. Finanční prostředky poskytnuté na zákonné odvody, FKSP a ONIV jsou ukazateli orientačními. Tzn., že uspořené finanční prostředky v oblasti zákonných odvodů, jejichž součástí je i snížená sazba na nemocenské pojištění, je možné čerpat v rámci ONIV či FKSP, a to ať již na výplatu prvních 3 dnů nemocenské pro zaměstnance škol či školských zařízení a s tím související odvody do FKSP, nebo i na ostatní položky ONIV, např. na nákup učebních pomůcek či úhrada na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Vzhledem k tomu že zákonné odvody, FKSP i ONIV jsou ukazateli orientačními, nebudeme provádět jejich úpravu. 

 

b)      U rozvojových programů, které byly vyhlášeny na období září – prosinec 2019, jsou již odvody stanoveny v aktuální výši, tzn. 33,8 % z objemu platů.

 

c)       U rozvojových programů, u kterých příjemce musí dodržet pouze celkovou částku, lze situaci řešit obdobně jako v případě finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných pod UZ 33353. Finanční prostředky, poskytnuté na zákonné odvody jsou, stejně tak jako ukazatele fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a ostatní náklady, ukazatelem orientačním.  Z toho vyplývá, že uspořené prostředky poskytnuté na zákonné odvody lze čerpat i v rámci ostatních orientačních ukazatelů. I v případě takto nastaveného rozvojového programu lze případný zůstatek objemu finančních prostředků na odvody také využít v rámci orientačních ukazatelů, zejména ostatních nákladů, pokud věcné určení uvedené v rozhodnutí o poskytnutí dotace tomuto využití nebrání. Např. využití dotace na mzdové náklady zahrnuje i náhrady za nemoc.

V případě rozvojového programu "Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019", UZ 33076, nelze uspořené prostředky za odvody čerpat (nebylo by v souladu s účelem dotace), proto je třeba je při finančním vypořádání vrátit.

 

d)      Pokud byly finanční prostředky využity na výplaty za měsíc červen, tedy i na odvody (ačkoli z vyhlášení rozvojového programu vyplývá, že čerpání finančních prostředků tímto datem nekončí), není třeba situaci řešit – čerpání spadá do období před změnou výše pojistného.

 

e)      V případě, že finanční prostředky poskytnuté na zákonné odvody, které nebylo možné nijak jinak realizovat, bude nutné vrátit, a to v rámci vypořádání se státním rozpočtem, stejně tak jako ostatní nevyčerpané prostředky.  Pokud se jedná o symbolické vratky, upozorňujeme, že jak z § 44a odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), tak z § 22 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyplývá, že odvod za porušení rozpočtové kázně se neuloží, pokud jeho celková výše za všechna porušení rozpočtové kázně při použit téže dotace nepřesáhne 1.000 Kč.

 

Autor:  
Vložil/a: Ludmila Heřmanská