Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Přehled koncepčních dokumentů na národní i krajské úrovni

​​​Prioritou Zlínského kraje je v souladu s národními koncepčními dokumenty snižovat nerovnosti ve vzdělávání v oblasti ICT, podporovat kvalitní výuku a učitele jako klíčový předpoklad a odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém.


Přehled koncepčních dokumentů a legislativní rámec

Strategie digitálního vzdělávání:

 • opatření 1: Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům,
 • opatření 2: Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků,
 • opatření 3: Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů,
 • opatření 4: Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury,
 • opatření 5: Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků,
 • opatření 6: Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky a do života školy,
 • opatření 7: Zvýšit porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2016:

 • opatření: Snižovat nerovnosti ve vzdělávání v oblasti ICT,
 • opatření: Podporovat kvalitní výuku a učitele jako klíčový předpoklad,opatření: Odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém.

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020:

 • ​opatření 2.1.4c.: Rozšíření výuky cizích jazyků a ICT,
 • opatření 2.1.4d.: Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016::

 • ​opatření 2.1.4c. Zlepšení výuky cizích jazyků, matematiky a ICT.

Priority kraje definované ve strategických dokumentech

Cíl: Aplikace strategie vzdělávací politiky v digitálním světě.​

Opatření: Snižovat nerovnosti ve vzdělávání v oblasti ICT.

Je ale třeba vnímat to, že i přes současné trendy rozvoje využívání ICT nemají všichni žáci mimo školu stejný přístup k digitálním technologiím a digitálním zdrojům. Tyto rozdíly je nutné vyrovnávat a nabízet příležitosti k rozvoji digitální gramotnosti, informatického myšlení a schopnosti využívat digitální technologie k učení všem žákům způsobem odpovídajícím jejich individuálním možnostem a podmínkám.

Opatření: Podporovat kvalitní výuku a učitele jako klíčový předpoklad.

Cílů vytýčených ve Strategii digitálního vzdělávání (ČR) nelze dosáhnout, aniž bude poskytnuta důsledná podpora učitelům. Je třeba je získat na stranu plánovaných změn, poskytnout jim širokou a pestrou nabídku vzdělávání a dostatek metodických materiálů a ocenit adekvátním způsobem jejich aktivity při zavádění kreativních přístupů ke vzdělávání a inovací do výuky a současně s tím rozvíjet také způsoby sledování a hodnocení efektivity těchto procesů.

Opatření: Odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém.

Školy a další vzdělávací instituce budou schopny využít příležitostí, které jim digitální technologie nabízejí, pouze tehdy, změní-li se podmínky, v nichž výuka probíhá. Prvotní jsou cíle proměny na pedagogické úrovni (obsah a metody výuky), tyto cíle by měly být podporovány změnami na úrovni organizační, ať už jde o formy výuky, nebo o efektivní řízení a správu instituce (školy, systému). Pro uspokojivou realizaci obojího je nutnou podmínkou dostatečné a funkční technické vybavení a jeho správa. ​


Zdroj: Analýza potřeb pro území Zlínského kraje, www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani​​


Autor: Radovan Výsmek
Vložil/a: Jana Vodáková