Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Aktivity realizované na školách dle výsledků dotazníkových šetření
Na konci roku 2015 realizoval Národní ústav pro vzdělávání a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dotaznkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, s jakými překážkami se školy v oblasti rozvoje ICT kompetenci potýkají, jaká opatření by jim pomohla k dosažení zvoleného cíle. 

Z dotazníkového šetření (realizoval Národní ústav pro vzdělávání koncem r. 2015), jehož respondenty byli ředitelé a ředitelky středních a vyšších odborných škol ve Zlínském ​kraji, vyplynulo následující:

V otázce zaměřené na opatření, která by školám pomohla k dosažení zvoleného cíle v oblasti ICT, patřilo mezi nejžádanější vybavení běžných tříd (71 %), ICT učeben (64 %) i specializovaných učeben, pracoven, laboratoří a dílen (73 %) digitálními technologiemi a multimediální technikou. Dále by školám pomohlo pořízení aplikací – licencí, aktualizací (71 %).  Tato opatření jsou spojena s vysokými investicemi a velmi rychlým úpadkem pořízených technologií. Životní cyklus a s ním spojená obměna těchto zařízení je velmi často kratší než pět let.
 
Dalšími žádanými opatřeními jsou ta, která se týkají jak vnější tak vnitřní konektivity školy a podpory vzdělávání pedagogických pracovníků k práci s moderními prostředky ICT. Jedná se zejména o vysokorychlostní připojení školy k internetu (71 %), technickou podporu - správa sítě, provoz a údržba zařízení, aktualizace a upgrady, audity, bezpečnost (70 %) a vzdělávání zaměřené na práci s novými technologiemi, seznámení s novými službami, SW, HW (68 %).
 
Za zmínku stojí výrazné vychýlení škol ve Zlínském kraji od průměru ČR v požadavku na IT asistenta učitele do výuky. Celorepublikový průměr na tento požadavek byl v odpovědích 32 %, zatímco ve Zlínském kraji téměř 48 %. Jiný kraj v tomto požadavku nevykazoval odchýlení od průměru ČR.
 
Můžeme se tedy domnívat, že platí jedna z následujících variant:
  • ICT gramotnost učitelů není ve ZK na dostatečné úrovni
  • ICT vybavení na školách ve ZK je tak moderní, že nestačí běžná úroveň ICT gramotnosti
  • Požadavky na vyžívání ICT ve výuce ve ZK převyšují republikový průměr a díky vysoké náročnosti na práci s ní nestačí běžná úroveň ICT gramotnosti

​V dotazníkovém šetření (realizovalo MŠMT) hodnotili ředitelé a ředitelky základních a mateřských škol ve Zlínském kraji aktivity realizované na vlastní škole. Uvedená hodnota je průměrem za všechny školy a má spíše orientační charakter:

Aktuální stav podpory digitálních kompetencí pedagogů a konektivity škol hodnotilo vedení základních škol na čtyřbodové škále (1-vůbec nebo téměř se neuplatňuje až po 4-ideální stav). V případě ZŠ byla tato oblast hodnocena 2,4 body, což znamená rozvíjející se oblast (tj. promyšlené části, počáteční realizace). Mateřské školy hodnotily aktuální podporu oblasti digitálních kompetencí pedagogů a konektivity škol 2,8 body, což znamená realizovanou oblast, tj. funkční části systému jsou realizovány na základní úrovni.

Mezi nejčastější překážky identifikované na úrovni ZŠ i MŠ patří nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávajícího zastaralého), nedostatek časových možností k dalšímu vzdělávání pedagogů.

Souhrnné zhodnocení zaměření projektů v minulosti a jejich financování

V programovém období 2007-2014 byly ve Zlínském kraji realizovány desítky projektů, jejichž hlavním nebo vedlejším cílem bylo zvýšení kompetencí v oblasti ICT nebo zajištění odpovídajících podmínek pro využívání ICT.

Mezi nejčastěji řešené aktivity patřilo:
  • zavádění metod výuky s využitím ICT a digitálních učebních materiálů a e-learningu,
  • budování výukových center založených na využívání moderních prostředků ICT,
  • zavádění ICT do jazykového vzdělávání,
  • zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků ve využívání ICT při výuce.
V největší míře bylo pro financování projektů kryto z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a v rámci investičních akcí pak Regionální operační program.

 
Zdroj: Analýza potřeb pro území Zlínského kraje, www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani​​


Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková