Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Doporučený postup pro obce k průběhu a organizaci konkursního řízení PRO KONKURSY VYHLÁŠENÉ DO 30. 4. 2019 VČETNĚ
Doporučený postup pro obce k průběhu a organizaci konkursního řízení od 1. 5. 2019 bude zveřejněn v následujících dnech.


V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitele školské právnické osoby zřizované obcí nebo svazkem obcí a ředitele příspěvkové organizace jmenuje na pracovní místo ředitele zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.

 

Základní právní úprava:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon");
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška o konkursech");
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích");
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
 • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR);
   
  Jednotlivé úkony zřizovatele v konkursním řízení vykonává rada obce. (ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích).
  V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta (ustanovení § 99 odst. 2 zákona o obcích).
  Vyhláška o konkursech stanoví pro konkursní komise dva termíny:


Vyhlášení konkursního řízení

Konkurs je vyhlášen zveřejněním inzerátu a zveřejňuje se způsobem v místě obvyklým. Aby nedošlo ke zpochybňování řádného vyhlášení konkursu, doporučujeme vždy zveřejnit inzerát na úřední desce obce. Inzerát lze dále zveřejnit např. v denním tisku nebo na informačním a vzdělávacím portále Zlínského kraje Zkola (www.zkola.cz);

Kontaktní osoby pro zveřejnění vyhlášení konkursu na portále Zkola:

Dalibor Blecha, tel. 577 043 717, e-mail: dalibor.blecha@kr-zlinsky.czJana Cenková, tel. 604 581 240, e-mail: jana.cenkova@zkola.cz.

Navržený text vyhlášení konkursu naleznete v příloze č. 2.

 

KONKURSNÍ KOMISE (dále jen „komise")

Složení komise upravuje ustanovení § 2 vyhlášky o konkursech takto:

 1. dva členové určení zřizovatelem;
 2. jeden člen určený ředitelem krajského úřadu;
 3. jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení;
 4. jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení;
 5. jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce;
 6. u základních škol jeden člen, kterým je člen školské rady.

Zřizovatel, popřípadě komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise.

Organizačně a administrativně zabezpečuje průběh konkursu tajemník komise. Tajemník je zaměstnanec zřizovatele, není členem komise.

Zřizovatel musí oslovit externí subjekty nominující ty členy komise, kteří nejsou jmenováni za zřizovatele. Je tedy třeba:

1) Požádat Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín (prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu), o navržení člena konkursní komise.

2) Požádat Českou školní inspekci, Zarámí 88, 760 01 Zlín, o navržení člena konkursní komise.

3) U základních škol vyzvat předsedu školské rady, aby zorganizoval volbu zástupce školské rady. Jméno a příjmení takto vybraného zástupce školské rady pak předseda školské rady předá zřizovateli (doporučujeme se zápisem o volbě).

4) Požádat vhodnou osobu (např. ředitele jiné školy/školského zařízení obdobného organizačního uspořádání) o souhlas se jmenováním za člena konkursní komise jako odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství. Můžete požádat o spolupráci krajský úřad – doporučení zkušených ředitelů.

5) Vyzvat ředitele školy/školského zařízení, na které je vypsán konkurs, aby zorganizoval volbu zástupce pedagogických pracovníků. Jméno a příjmení takto vybraného zástupce pedagogických pracovníků pak ředitel školy/školského zařízení předá zřizovateli (opět doporučujeme se zápisem o volbě).

Návrhy žádostí o určení zástupců do konkursní komise je v příloze č. 3

 

Činnost konkursní komise

Jednání komise je neveřejné. Komise je schopna se usnášet, pokud je přítomno alespoň 5 členů komise včetně předsedy. Komise zasedá na dvou jednáních.

První jednání komise:

 • Komise posoudí, zda přihlášky uchazečů vyhovují vyhlášeným požadavkům a v případě, že některý uchazeč nesplnil vyhlášené podmínky, navrhne zřizovateli jeho vyřazení. Komise se dále usnese, zda budou při konkursu uchazeči podrobeni znalostnímu testu a dohodne se, v jakém pořadí budou uchazeči zváni k rozhovoru a jak bude řízený rozhovor probíhat. Určí datum a čas konání konkursu.
 • V případě, že komise navrhne zřizovateli vyřazení některých uchazečů, rozhoduje o jejich vyřazení rada/starosta obce.
 • Komise odešle doporučenými zásilkami s dodejkou na adresy uvedené uchazeči nejpozději 14 dní přede dnem konání konkursu uchazečům pozvánky ke konkursu, v nichž je uvedeno místo, datum a hodina konání konkursu a forma, jakou bude konkurs probíhat (zda budou uchazeči podrobeni znalostnímu testu).
 • Komise vrátí zpět uchazeči bez dalšího projednání přihlášku podanou po termínu stanoveném k jejímu podání v podmínkách vyhlášeného konkursního řízení.

Tajemník komise pořídí o průběhu prvního jednání komise zápis (vzor zápisu v příloze)

 

Druhé jednání komise (konkurs):

 • Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činností ředitele na základě přihlášky a řízeného rozhovoru trvajícího nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut.
 • Komise si vyžádá od odborníků, pokud byli přizváni, odborná vyjádření.
 • Komise může podrobit uchazeče znalostnímu testu trvajícímu nejvýše 60 minut (s kritérii a podmínkami hodnocení testu je nutno seznámit uchazeče před začátkem testu).
   
  V rámci hodnocení nejdříve komise hlasuje o vhodnosti uchazeče na pracovní místo ředitele školy/školského zařízení. Vhodným uchazečem je takový uchazeč, který získal nadpoloviční počet kladných hlasů přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
  Pokud jsou vhodní dva a více uchazečů, sestaví následně každý člen komise vlastní pořadí těchto uchazečů, a to od nejvhodnějšího po nejméně vhodného uchazeče. Pořadí uchazečů předají všichni členové komise předsedovi (vzory hlasovacích lístků v příloze).
  Předseda komise provede za účasti všech členů komise celkové vyhodnocení konkursu a určí výsledné pořadí uchazečů (postupem uvedeným v § 5 odst. 5 vyhlášky o konkursech).
  Po vyhodnocení konkursu předseda komise za přítomnosti členů komise vyhlásí bez zbytečného odkladu výsledné pořadí přítomným uchazečům. Uchazeči budou předsedou komise vyrozuměni o výsledném pořadí též písemnou formou, a to do 7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí uchazečů.
  Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter.
  Tajemník komise pořídí o průběhu konkursu zápis (vzor v příloze). Předseda komise předá zřizovateli bez zbytečného odkladu zápis podepsaný všemi členy komise, kteří byli přítomni u konkursu. V případě odmítnutí podpisu zápisu členem komise se do zápisu uvede důvod odmítnutí.
   

Jmenování ředitelky/ředitele

Po konání konkursního řízení zřizovatel jmenuje ředitele školy/školského zařízení a určí mu plat.

Dále je třeba bez zbytečného odkladu změnu v osobě ředitele promítnout do rejstříku škol a školských zařízení, do registru osob, do obchodního rejstříku apod.

 

Přiložené soubory:

 1_Vyhláška č. 54-2005 Sb., ze dne 26. 1. 2005.rtf

 3_Formuláře žádostí o určení zástupců do konkursní komise.docx

 4_Jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitelky-ředitele.docx

 5_Pozvánka členům komise na jednání konkursní komise.docx

 6_Zápis z jednání konkursní komise.docx

 7_Pozvánka uchazečům ke konkursu

 8_Hlasování členky-člena konkursní komise

 9_A_Zápis o průběhu konkursu

 9_B_Číselné označení členů konkursní komise

 10_Oznámení o výsledku konkursu

 


Autor: Dalibor Blecha
Vložil/a: Martina Němcová