Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Projekt Pospolu nabízí vzdělávání pro pedagožky a pedagogy SŠ i zástupce firem
​Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  
 
dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) – „Zajištění vzdělávání v regionech“.
 
Přibližně od druhého pololetí školního roku 2013/2014 do května 2015 budou ve všech regionech ČR probíhat vzdělávací kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem.
 
Cílem seminářů a kurzů je přiblížit jim moderními vzdělávacími metodami možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem zjištěné v dalších aktivitách projektu.
 
Rádi bychom Vás, proto, požádali o zapojení se do tohoto projektu a to formou účasti na níže uvedených aktivitách, o kterých naleznete v příloze základní informace.
 
Od poloviny prosince 2013 se budou moci zájemci o vzdělávání online formou přihlašovat na jednotlivé kurzy a to na www.nuv.cz/pospolu, kde bude odkaz na registraci kurzů Pospolu-vzdělávání v regionech.
 
O probíhajících kurzech Vás budeme informovat také telefonicky a e-mailem.
 
Velice Vám děkujeme za vstřícnou spolupráci a jsme s pozdravem
 
Mgr. Helena Mitwallyová
Manažer projektu Pospolu-vzdělávání v regionech
BNV Consulting, s.r.o. 
 

Pospolu – Podpora spolupráce škol a firem (základní informace)

 

Vzdělávací akce pro učitele i zástupce firem 

Zájemci o účast v kurzech nebo seminářích v oblasti spolupráce škol a firem se mohou informovat na webu projektu od poloviny prosince 2013 a online se přihlásit na vypsané kurzy a to na www.nuv.cz/pospolu, kde bude odkaz na registraci kurzů Pospolu-vzdělávání v regionech.
 
Celkem v této aktivitě proběhnou dva semináře pro zřizovatele škol v Praze a v Brně, dva semináře pro zaměstnance firem (jeden v Praze a jeden v Brně), jeden společný seminář pro zřizovatele škol a zaměstnavatele v Praze a 30 workshopů pro pedagogické pracovníky v Praze a Brně a řada vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky na podporu rozvoje spolupráce škol a firem.
 
Jednotlivé kurzy a semináře jsou níže detailně popsány:
 

1.   Kurzy pro pedagogické pracovníky – 75 kurzů ve všech regionech ČR

a)    Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET - 15 kurzů/12 účastníků
Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu odborného vzdělávání a mobilit žáků, s možností popisu výsledků učení skrze znalosti, dovednosti a kompetence. Budou mít možnost v praxi si vyzkoušet formulaci výsledků učení tak, aby byly srozumitelné a užitečné.
 
b)   Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů, jejich uvedení do praxe – 15 kurzů/12 účastníků
Účastníkům semináře budou představeny vedle modely spolupráce škol a zaměstnavatelů a jejich využití pro nalézání nových podnětů a plánování spolupráce školy a zaměstnavatelů. Seznámí se se strukturou popisné šablony a naučí se ji vyplňovat a používat.
 
c)    Prohloubení spolupráce škol a firem v odborném výcviku a možnosti doplnění ŠVP – 15 kurzů/12 účastníků
Účastníci se seznámí s obecným modelem spolupráce škol a zaměstnavatelů. Naučí se pracovat s modulem odborný výcvik, seznámí se se strukturou šablony pro odborný výcvik, naučí se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování spolupráce a jejího začlenění do ŠVP.
 
d)   Spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a zapracování této spolupráce do ŠVP – 15 kurzů/12 účastníků
Účastníci budou pracovat s modely spolupráce škol a firem, s modulem praktické vyučování. Seznámí se se strukturou šablony odborná praxe, naučí se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování spolupráce v ŠVP. Získají podněty k úpravám ŠVP s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v učebním plánu, profilu absolventa a učební osnově odborná praxe.
 
e)    Možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky na středních odborných školách – 15 kurzů/12 účastníků
 
Účastníci se seznámí s podněty ke koncipování profilové maturitní zkoušky vycházející z různých škol, které byly zpracovány v publikaci Profilová maturitní zkouška v odborných školách. Seznámí se s modely spolupráce škol a firem, s modulem profilová maturitní zkouška, se strukturou šablony PMZ, naučí se využívat kontaktu se sociálními partnery při ukončování vzdělávání žáků maturitní zkouškou.
 

2.   Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky a zástupce firem – 25 kurzů ve všech regionech ČR

Vzdělávání je koncipováno jako koučování dvojic reprezentujících spolupráci škol a firem (tedy vždy jeden zástupce školy a jeden zástupce firmy). Vzdělávací program bude obsahovat skupinový seminář dvojic, samostudium a individuální konzultace dvojic s koučem.
 
a)    Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání - 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy
Účastníci si ujasní, jakými formami a metodami je efektivní probouzet a posilovat zájem žáků o vzdělávání a řemeslo.
 
b)   Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy
Dvojice se pokusí dobrat toho, jaké kompetence potřebují žáci, aby se uplatnili na trhu práce a jak se k těmto kompetencím co nejefektivněji dostat.
 
c)    Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy
Účastníci si ujasní, jaké kompetence potřebují učitelé a instruktoři k tomu, aby mohla dobře probíhat spolupráce mezi školou a firmou, prodiskutují návrhy, jak se k těmto kompetencím efektivně dopracovat.
 
d)   Jak prohlubovat spolupráci ze strany školy se sociálními partnery – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy
Dvojice se pokusí odpovědět na otázky, co může škola dělat pro maximálně efektivní a bezproblémovou spolupráci se sociálními partnery včetně toho, jak tyto partnery vyhledávat a jak podpořit jejich motivaci ke spolupráci.
 
e)    Jak podporovat motivaci firem k větší strategické spolupráci se školou – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy
Účastníci si ujasní, jak může firma (sociální partner) efektivně ovlivňovat spolupráci se školou, jaké výhody spolupráce pro firmu přináší a z jakého důvodu by firmy měly o spolupráci usilovat.
 

3.   Pilotní ověření kurzů - Kurzy pro odborné zaměstnance firem – Dva pětidenní kurzy pro 12 účastníků  

Kurzy budou připraveny a ověřeny v rámci projektu. Jejich cílem je poskytnout potřebné pedagogické znalosti těm, kteří realizují vzdělávání žáků ve firmách v pozici instruktora nebo vstupují do vzdělávacího procesu jako odborníci, kteří přinášejí do výuky aktuální poznatky z praxe.
  • Instruktor – kurz absolvují instruktoři/zaměstnanci firem, kteří při odborném výcviku nebo odborné praxi ve firmě školí žáky v reálném pracovním prostředí a nemají potřebné pedagogické znalosti (pedagogické minimum).
  • Odborník z praxe – kurz absolvují odborníci z praxe (zaměstnanci firem), kteří se budou zapojovat do teoretické výuky formou přednášek, účastí na cvičení nebo na učební praxi společně s učitelem, do koncipování maturitních témat a témat samostatných odborných prací, jejich vedení či obhajoby, účastní se při evaluaci výuky a výsledků učení žáků i celého školního vzdělávacího programu a přispívá k hlubšímu směřování žáků k reálné praxi.

4.   Kurzy pro zřizovatele a zaměstnavatele

POŘ.Č.
NÁZEV TÉMATU
MÍSTO KONÁNÍ
TERMÍN
CÍLOVÁ SKUPINA
1.
Využití obecných a aplikovaných modelů
Praha
leden 14
zřizovatelé
2.
Využití obecných a aplikovaných modelů
Brno
únor 14
zaměstnavatelé
3.
Výstupy projektu POSPOLU
Praha
prosinec 14
zřizovatelé
4.
Výstupy projektu POSPOLU
Brno
leden 15
zaměstnavatelé
5.
Výstupy projektu POSPOLU  včetně doporučení na změny
Praha
duben 15
zřizovatelé a zaměstnavatelé

5.   Workshopy – vzdělávání v regionech 30 kurzů/12 účastníků, Praha/Brno

 
Tyto kurzy budou rozlišeny dle jednotlivých oborů vzdělávání. Kurzy budou zaměřeny na inovaci a inspiraci pro jednotlivé obory a výměnu zkušeností.
 

Kde najdete aktuální informace o projektu?

Novinky projektu Pospolu
Od dubna 2013 se průběžně registrují odběratelé novinek na adrese http://www.nuv.cz/pospolu/registrace. Do poloviny října je zaregistrováno 500 odběratelů novinek, kterým jsou pravidelně posílány mailem aktuální informace o dění v projektu. Tyto zprávy jsou od září 2013 uveřejňovány také na http://www.nuv.cz/pospolu/zpravodaj-a-novinky-o-projektu .
 
Zpravodaj projektu
Zpravodaj projektu Pospolu vydává Národní ústav pro vzdělávání a vychází dvakrát ročně v rozsahu čtyř stran. Je rozesílán e-mailem všech odborným školám, odběratelům novinek, zaměstnavatelským svazům a asociacím a dalším zástupcům zaměstnavatelů i médiím. Zájemcům je k dispozici v tištěné verzi.
 
Najdete tu aktuální informace o dění v projektu, lze se tu zaregistrovat k odběru novinek.
 
Informace na Metodickém portále RVP.cz
Na Metodickém portále RVP.cz jsou uveřejněny informace o projektu na tzv. digifoliu. http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6339
 
Prezentace
Pracovníci projektu prezentují aktuální informace o aktivitách při různých akcích a různých příležitostech několikrát měsíčně. V případě zájmu o prezentování projektu je možné se ozvat na e-mail projektu: pospolu.info@nuv.cz nebo infolinku 774 645 062 (v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin).
 
Tiskové zprávy a články
Vydané tiskové zprávy a vybrané články o Pospolu jsou přístupné na http://www.nuv.cz/pospolu/publicita.
 
Kontakty na organizátory kurzů
 
BNV Consulting
 
Mgr. Helena Mitwallyová
Mob.: +420 602 289 459
 
Roman Řehák
Mob.: 420 776 059 791
e-mail:
roman.rehak@bnvconsulting.com
 
Odkazy na stránky projektu:
Informace o projektu naleznete na stránkách www.nuv.cz/pospolu.
K odběru novinek se můžete přihlásit na adrese
www.nuv.cz/pospolu/registrace.
 
Od poloviny prosince 2013 se budou moci zájemci o vzdělávání online formou přihlašovat na jednotlivé kurzy a to na www.nuv.cz/pospolu, kde bude odkaz na registraci kurzů Pospolu-vzdělávání v regionech.
 
Zdroj: Pospolu, www.nuv.cz/pospolu
 
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová