Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2018 rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018.

 Cíl programu

Cílem rozvojového programu je zajistit realizaci podzimního zkušebního období maturitních zkoušek v roce 2018 v souladu s § 81 odst. 1 školského zákona, ve školách, které jsou stanoveny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a jejichž zřizovateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a Hl. město Praha, soukromé fyzické či právnické osoby, církve nebo náboženské společnosti (dále jen „spádové školy“). Tímto rozvojovým programem budou poskytovány neinvestiční finanční prostředky účelově určené jednak na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění technicko-administrativních podmínek pro konání zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2018 ve školách stanovených Centrem.

 

Oprávněný žadatel

Oprávněnými žadateli jsou kraje nebo Hl. město Praha (dále jen společně jako „kraj“), které žádají o finanční prostředky pro spádové školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukromými zřizovateli na činnosti uvedené v Čl. 2 tohoto rozvojového programu. Kraje obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě své žádosti, a to podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Ministerstvo poskytne krajům podklady pro zpracování žádostí do 31. 7. 2018.

 

 

Výše dotace

Výše finančních prostředků určených na odměny pedagogických pracovníků spádových škol, kteří se podílejí na zajištění průběhu maturitních zkoušek podle jednotného zkušebního schématu, na zajištění výuky, včetně nezbytného suplování je stanovena jako součet položek a) + b):


a) násobek počtu zkušebních dní a částky 3.500 Kč (10 hodin práce po 350 Kč),

b) násobek počtu administrací zkoušky (učebnozkoušek) a částky 1.700 Kč (5 hodin práce po 300 Kč za suplování, dozor + 200 Kč nezbytné administrativní práce školy).


Výše dotace, o kterou žádají kraje pro spádové školy (zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji) na odměny pedagogických pracovníků je stanovena jako součin objemu prostředků na odměny a koeficientu 0,36 (0,34 + 0,02 FKSP). V případě výše dotace soukromým školám (zřizovaným soukromými fyzickými či právnickými osobami, církvemi nebo náboženskými společnosti) je stanovena jako násobek objemu prostředků na odměny a koeficientu 0,34 (koeficient 0,02 FKSP není obsažen).


Výše finančních prostředků určených na provozní náklady související s realizací písemných zkoušek SČ MZ je stanovena jako součet položek a) + b):


a) násobek počtu zkušebních dní a částky 1.000 Kč,

b) násobek počtu administrací zkoušky (učebnozkoušek) a částky 80 Kč.


Součet finančních prostředků dle odst. 1 a 3 tvoří celkovou výši dotace.

 

Způsob poskytnutí dotace a pravidla financování

Finanční prostředky v tomto rozvojovém programu poskytuje ministerstvo v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona formou dotace na rok 2018 pro spádové školy, které nezřizuje ministerstvo, registrované církve nebo náboženské společnosti na zvláštní účet kraje. Finanční prostředky poskytuje ministerstvo na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného kraji. Příjemce dotace obdrží finanční prostředky ve výši součtu finančních prostředků jednotlivých spádových škol (právnických osob) ve své působnosti. Příjemce dotace rozdělí finanční prostředky spádovým školám na účel podle bodu Čl. 2 ve výši odpovídající výpočtu podle Čl. 6.

 

Použití dotace

Dotaci bude možné použít pouze na účel stanovený v Čl. 2 tohoto vyhlášení od 3. 9. 2018 až 7. 9. 2018.


Související dokumenty

Vyhlášení rozvojového programu.pdf

Příloha č. 1 Formulář vyúčtování dotace - krajský úřad.xlsx

Příloha č. 1 Formulář vyúčtování dotace - škola.xlsx

Příloha č. 2 Formulář závěrečné zprávy.docx

Příloha č. 3 Formulář avíza.docx

Příloha č. 4 Seznam spádových škol.pdfAutor:  
Vložil/a: Martina Němcová