Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Podpora organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2019 rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019.


Cíl programu

Cílem rozvojového programu je zajistit realizaci podzimního zkušebního období maturitních zkoušek v roce 2019 v souladu s § 81 odst. 1 školského zákona, ve školách, které jsou stanoveny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum") a jejichž zřizovateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a Hl. město Praha, soukromé fyzické či právnické osoby, církve nebo náboženské společnosti (dále jen „spádové školy"). Tímto rozvojovým programem budou poskytovány neinvestiční finanční prostředky účelově určené jednak na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění technicko-administrativních podmínek pro konání zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2019 ve školách stanovených Centrem.

Účel dotace

Účelem dotace je komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (dále jen „SČ MZ") podle jednotného zkušebního schématu a zajištění technických, administrativních, personálních a materiálních podmínek pro konání těchto zkoušek SČ MZ v podzimním zkušebním období ve spádových školách v termínu určeném ministerstvem na dny 1. 9. 2019 až 30. 9. 2019 v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, formou poskytnutí dotace spádovým školám na odměny pedagogickým pracovníkům a ostatní provozní náklady spojené s realizací zkoušek.

Oprávněný žadatel

Oprávněnými žadateli jsou kraje nebo Hl. město Praha (dále jen společně jako „kraj"), které žádají o finanční prostředky pro spádové školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukromými fyzickými či právnickými osobami na činnosti uvedené v Čl. 2 tohoto rozvojového programu. Ministerstvo poskytne krajům podklady pro zpracování žádostí, tj. přehledy jednotlivých spádových škol a počty plánovaných zkušebních dní a učebnozkoušek, do 31. 7. 2019.

Oprávněnými žadateli jsou rovněž spádové školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy. Ministerstvo poskytne těmto školám podklady pro zpracování žádostí, tj. přehledy jednotlivých spádových škol a počty plánovaných zkušebních dní a učebnozkoušek, do 31. 7. 2019. Žadatelům bude dotace poskytnuta přímo ministerstvem.


Podávání žádostí krajem

Souhrnnou žádost za spádové školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukromými zřizovateli na svém území podává kraj do 31. 8. 2019. Žádost o dotaci musí obsahovat náležitosti určené § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti.

Žádost opatřená elektronickým podpisem bude adresovaná do datové schránky ministerstva, ID datové schránky: vidaawt, nebo v listinné podobě na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

Podávání žádostí církevními školami

Střední škola zřizovaná registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školu, zasílá žádost o dotaci ministerstvu do 31. 8. 2019.

Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti.

Poskytovatel dotace nepřipouští postup dle ustanovení § 14k odst. 1, 3 a 4 a § 14p zákona č. 218/2000 Sb.

Žádost opatřená elektronickým podpisem bude adresovaná do datové schránky ministerstva, ID datové schránky: vidaawt, nebo v listinné podobě na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

V předmětu datové zprávy, resp. na obálce, musí být uveden název rozvojového programu a název žadatele.

 

Výše dotace

Výše finančních prostředků určených na odměny pedagogických pracovníků spádových škol, kteří se podílejí na zajištění průběhu maturitních zkoušek podle jednotného zkušebního schématu, na zajištění výuky, včetně nezbytného suplování je stanovena jako součet položek a) + b):

a) násobek počtu zkušebních dní a částky 3.500 Kč (10 hodin práce po 350 Kč),

b) násobek počtu administrací zkoušky (učebnozkoušek) a částky 1.700 Kč (5 hodin práce po 300 Kč za suplování, dozor + 200 Kč nezbytné administrativní práce školy).

Výše dotace dle Čl. 7 odst. 1, o kterou žádají kraje pro právnické osoby zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji na odměny pedagogických pracovníků je navýšena o součin objemu prostředků na odměny a koeficientu 0,36 (0,34 + 0,02 Fondu kulturních a sociálních potřeb - FKSP). V případě výše dotace právnickým osobám zřizovaným soukromými fyzickými či právnickými osobami je dotace dle Čl. 7 odst. 1 navýšena o součin objemu prostředků na odměny a koeficientu 0,34 (koeficient 0,02 FKSP není obsažen).

Výše finančních prostředků určených na provozní náklady související s realizací písemných zkoušek SČ MZ je stanovena jako součet položek a) + b):

a) násobek počtu zkušebních dní a částky 1.000 Kč,

b) násobek počtu administrací zkoušky (učebnozkoušek) a částky 700 Kč.

Součet finančních prostředků dle odst. 1 a 3 tvoří celkovou výši dotace.


Použití dotace

Dotaci bude možné použít pouze na náklady související s účelem dotace, který bude realizován v období od 2. 9. 2019 do 6. 9. 2019 a bude uhrazena nejpozději do 31. 12. 2019.


Související dokumenty

 Vyhlášení rozvojového programu 2019.pdf

 Příloha č. 1a Formulář vyúčtování dotace - krajský úřad.xlsx

 Příloha č. 1b Formulář vyúčtování dotace - škola.xlsx

 Příloha č. 2 Formulář vyúčtování dotace po jednotlivých zkouškách.docx

 Příloha č. 3 Formulář avíza.docx

 Příloha č. 4 Seznam spádových škol.pdfAutor:  
Vložil/a: Martina Němcová