Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo dne 18. 10. 2018 výzvu Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019. Příjem žádostí ukončen. 

 

Ministerstvo touto výzvou podporuje vzdělávání dětí a žáků-cizinců, a tím přispívá k jejich snazší integraci do české společnosti.


Dotaci lze žádat na některou z níže uvedených tematických oblastí, které se mohou vzájemně prolínat:

  • Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod přizpůsobených individuálním vzdělávacím potřebám dětí a žáků-cizinců
  • Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky
  • Zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání
  • Integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské
  • Zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců
  • Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců.

Zvláštní důraz je kladen na zajištění podpory pro školy v obcích do 50 000 obyvatel.

Pro rok 2019 se na činnosti podpořené výzvou předpokládá vyčlenit celkovou částku ve výši 3 000 000 Kč.

Výzva není určena na přímou výuku českého jazyka v základních a mateřských školách

 

Oprávnění žadatelé

a) právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na její právní formu, která byla zřízena územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí, soukromým zřizovatelem, registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy;

b) právnická osoba vykonávající činnost vysoké školy bez ohledu na její právní formu či na jejího zřizovatele;

c) nestátní nezisková organizace, která se prokazatelně věnuje práci s dětmi či žáky – cizinci nejméně 1 rok.

 

Vyplněná žádost podepsaná osobou oprávněnou jednat za žadatele, včetně všech povinných příloh, se podává v listinné podobě, nebo prostřednictvím datové schránky, a zároveň se zasílá elektronicky, a to nejpozději do 20. 11. 2018 do 14 hod. Pro dodržení tohoto termínu je rozhodné datum na razítku pošty, nebo okamžik dodání žádosti do datové schránky. Žádosti doručené po termínu nebudou posuzovány. Žádosti se doručují na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení základního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12  Praha 1, ID datové schránky: vidaaw, elektronická adresa: DP-integracecizincu@msmt.cz. Každá žádost, včetně obálky či předmětu zprávy, musí být označena názvem výzvy.

 

Související dokumenty

 Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019

 1a - Formulář žádosti

 1b - Popis projektu-1

 1c - Rozpočet projektu-1 

 2- Formulář vyúčtování účelové dotace-1

 3 - Formulář závěrečné zprávy-1

 4 - Formulář avíza-1

 5 - Hodnotící formulář-1

 6 - Formulář čestného prohlášení-1

 

Předchozí etapy 

Informace k předchozí (již ukončené) etapě programu jsou dostupné na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v článku Vyhlášení dotačního programu Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018.

 


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová