Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb. na období leden - srpen 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo dne 25. 10. 2018 výzvu Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden - srpen 2019.

 

Dotaci lze použít pouze na financování funkce asistenta pedagoga dle § 18 odst. 1 vyhlášky (financování platů a mezd, souvisejících zákonných odvodů a v případě příspěvkových organizací příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb, popřípadě ostatní osobní výdaje, tj. odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr), který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole.

Dotaci lze použít na financování asistenta pedagoga, který vykonává činnosti v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, povolání č. 2.16.05. Asistent pedagoga.


Oprávnění žadatelé

(1) Kraj, do jehož územní působnosti náleží žadatelé právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.

(2) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovaná registrovanou církví nebo církevní škola, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Způsob podávání žádostí

Formuláře žádostí jsou uvedeny v Příloze č. 1 (pro kraj) a v Příloze č. 1a (pro ostatní žadatele) tohoto vyhlášení.

Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podává žádost kraji, do jehož územní působnosti náleží. Žádost bude s označením názvu programu zaslána v listinné podobě nebo elektronicky na adresu příslušného kraje. V předmětu emailu bude uveden název programu či jeho zkratka a IČO školy. Nedílnou součástí žádosti je kopie doporučení školských poradenských zařízení pro žáky třídy, kteří splňují podmínky ustanovení § 18 vyhlášky.

Církevní škola podává žádost přímo ministerstvu.

Žádosti o financování asistentů pedagoga v tomto modulu na období leden – srpen 2019 musí být příslušnému kraji doručeny do 27. 12. 2018. Kraj za školy uvedené v čl. 4 odstavci 3 zašle souhrnnou žádost ministerstvu, nejpozději do 8. 1. 2019.

 

Související dokumenty

 Vyhlaseni RP leden - srpen 2019

 Příloha č. 1, 1a - Formulář žádosti

 Příloha č. 2 - Závěrečná zpráva modul C-1

 Příloha č. 3 - Formulář pro vyúčtování - kraj-1

 Příloha č. 3a - Formulář pro vyúčtování - škola-2

 Příloha č. 4 - Avízo o vratce_ kraj

 Příloha č. 4a - Avízo o vratce _církevní škola

 

Předchozí etapy 

Informace k předchozím (již ukončeným) etapám programu jsou dostupné na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová