Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Dotační program Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR 2018 - 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR“. Cílem programu je podpořit dvojjazyčné vzdělávání na středních školách v České republice na základě mezinárodních smluv uzavřených zejména se Španělským královstvím a Francouzskou republikou. Příjem žádostí pro rok 2019 byl již ukončen.


Podpora dvojjazyčného vzdělávání na středních školách vychází z platných resortních mezinárodních smluv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, popřípadě z dalších návazných nově sjednaných mezinárodních smluv ve stejné problematice, které výše uvedené mezinárodní smlouvy doplnily, zrušily či nahradily (dále také jen společně jako „mezinárodní smlouvy“).  

Na základě výše zmíněných resortních mezinárodních smluv Španělské království a Francouzská republika vysílají do České republiky učitele, kteří jsou rodilými mluvčími španělského či francouzského jazyka, aby na středních školách v České republice, které mají zapsaný obor vzdělávání Dvojjazyčné gymnázium, případně Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce, a poskytují vzdělávání v českém a francouzském nebo českém a španělském vyučovacím jazyce, vyučovali tyto cizí jazyky a/nebo některé předměty v těchto cizích jazycích. V případě výuky francouzského jazyka příslušná resortní mezinárodní smlouva stanoví, že střední školy mohou přijmout také rodilé učitele s dočasným nebo trvalým pobytem v České republice. Může tak dojít k důležité kulturní a pedagogické výměně, která je přínosná pro všechny zúčastněné strany. Podpora dvojjazyčného vzdělávání patří mezi priority Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, protože umožňuje, aby žáci, kteří se v takové střední škole vzdělávají, získali mj. komparativní jazykovou výhodu a lépe se tak uplatnili jak v dalším studiu, tak na trhu práce. Dále s ohledem na rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti školství patří Francouzská republika a Španělské království mezi skupinu prioritních zemí ve schválené resortní Strategii rozvoje mezinárodní spolupráce ve vzdělávání do roku 2020.

Oprávněný žadatel
  • střední škola, která je zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytující výuku v českém a španělském nebo českém a francouzském vyučovacím jazyce podle školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG);

a zároveň

  • která uzavřela s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti podpory rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR;

a zároveň

  • realizace záměru rozvoje česko-španělského nebo česko-francouzského dvojjazyčného vzdělávání touto střední školou vyplývá z výše uvedených  mezinárodních smluv nebo z ujednání učiněných na jejich základě

Termín podání žádosti

(1)   Pro rok 2018 lze žádost podávat od 16. do 46. dne po vyhlášení programu, tedy do 27. 11. 2017 (v případě odeslání v listinné podobě poštou je rozhodující razítko podací pošty, v případě podání v listinné podobě osobně je rozhodující razítko podatelny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která sídlí na uvedené adrese Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. V případě odeslání prostřednictvím datové schránky je rozhodující datum odeslání z datové schránky žadatele).

(2)  Pro rok 2019, resp. 2020, lze žádosti podávat do 30ti kalendářních dnů od zveřejnění Pravidel financování pro roky 2019, resp. 2020, která budou každoročně stanovena dodatkem k vyhlášení dotačního programu, na internetových stránkách ministerstva. Dodatek k vyhlášení dotačního programu bude zveřejněn na internetových stránkách ministerstva ihned po jeho schválení. Pro žádosti na rok 2020 se očekává vyhlášení dodatku v říjnu 2019. 

(3) Žádosti podané po lhůtě pro podávání žádostí budou posuzovány pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele. Za důvody hodné zvláštního zřetele se považují například dlouhodobá absence statutárního zástupce či nové podání po ztrátě zásilky.


Garant programu / Kontaktní osoba

Bc. Jana Selingerová
Oddělení pro záležitosti krajanské a organizační
Email: jana.selingerova@msmt.cz
Tel: 234 81 1671


Přílohy

Dotační program_2018-2020.pdf
Formulář žádosti_Příloha č1.docx
Formulář vyúčtování dotace_Příloha č2.docx
Formulář avíza_příloha 3.docx

 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová