Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Šablony II pro mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00 h.


Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.


Oprávnění žadatelé

  • mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.
  • mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.

Cílová skupina

  • děti v mateřských školách
  • žáci základních škol
  • děti v přípravných třídách základních škol
  • účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti)
  • žáci základních uměleckých škol
  • pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků
  • rodiče dětí a žáků
  • veřejnost

Související dokumenty

Výzva_MRR_vyhlášení.pdf

Příloha č_1_Indikatory.pdf

Příloha_č_2_Hodnoticí_kritéria_Šablony II.pdf

Příloha_č_3_Přehled_šablon.pdf

Příloha_č_4_Seznam_příloh_k_žádosti_o_podporu_Šablony_II.pdf


Další dokumenty související s výzvou jsou k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci Vyhlášené výzvy.


Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.
Kontaktní osoba výzvy: Konzultační linka pro výzvy zjednodušených projektů
E-mail: dotazyZP@msmt.cz
Telefon: +420 234 814 777Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová