Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Management
Sekce Management je určena vedení škol, školských zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Slouží k vzájemné výměně zkušeností i k poskytování interních sdělení z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.
 
Chcete se dále vzdělávat? Pozvánky na vzdělávací kurzy, semináře, konference najdete na portálu Sofia v databázi vzdělávacích zařízení ve Zlínském kraji a přehledu aktuálně nabízených akcí DV nebo DVPP.
 

 Nejnovější články

 

 

Noví ředitelé přinesou krajskému školství novou energii66689<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Před prázdninami skončily konkurzy na všechny ředitele krajských škol a školských zařízení, respektive na ty, kterým podle školského zákona uplyne k&#160;31. červenci šest let výkonu funkce.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Proběhlo celkem 53 výběrových řízení, jejichž výsledek je následující&#58; 27 stávajících ředitelů se do výběrových řízení přihlásilo, svou funkci obhájilo a jako ředitelé i nadále pokračují. V&#160;18 případech se stávající ředitelé o možnost re-konkurzu neucházeli a na jejich místa nastoupí noví ředitelé vzešlí z&#160;výběrových řízení. V&#160;pěti případech se současní ředitelé přihlásili, ale funkci neobhájili, a tak budou vystřídáni novými nástupci. U dvou zařízení zůstávají ředitelská místa neobsazena, protože stávající ředitelé se o post neucházeli, do konkurzů se nikdo nepřihlásil a od 1. srpna organizace povedou zástupkyně ředitelů (je to Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a dále ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž.)</p><p style="text-align&#58;justify;">„Věřím, že změny, k&#160;nimž dochází, budou přínosné. Všech 28 stávajících ředitelů, kteří do konkurzů šli, v&#160;nich potvrdilo své kvality a budou pokračovat. Těm, kdo jako ředitelé odvedli dobrou práci, ale své místo již neobhajovali - většinou proto, že jsou v&#160;důchodovém věku, chci upřímně poděkovat za to, co vykonali pro vysokou kvalitu krajského školství. A tam, kde jsme měli o současných ředitelích pochybnosti, došlo k jejich výměně - i přesto, že o svou funkci znovu usilovali,&quot; řekl radní pro školství Petr Gazdík.</p><p style="text-align&#58;justify;">„Myslím si, že ve výsledku tento nepopulární krok, k&#160;němuž jsme přistoupili, krajským školám a hlavně jejich studentům prospěje. Školství vyžaduje dynamiku, protože se mění a vyvíjejí obory i technologie a požadavky na profesní připravenost absolventů. Jsem si jist, že noví nebo staronoví ředitelé po prázdninách vnesou do řízení škol zdravou energii a že se kvalita krajského školství opět posune dál,&quot; uzavřel Petr Gazdík.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/petr-gazdik-novi-reditele-prinesou-krajskemu-skolstvi-novou-energii-aktuality-15014.html" target="_blank">Zlínský kraj</a>, foto Jiří Balát<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>16. 7. 2018 7:18:54Před prázdninami skončily konkurzy na všechny ředitele krajských škol a školských zařízení, respektive na ty, kterým podle školského zákona uplyne k 31. červenci šest let výkonu funkce.2018-07-15T22:00:00Z/pedagogove/PublishingImages/Gazdík.jpg16. 7. 2018 7:27:35https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 201863364 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2018 rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018. <br></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">&#160;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-9">Cíl programu</span></h4><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">Cílem rozvojového programu je zajistit realizaci podzimního zkušebního období maturitních zkoušek v roce 2018 v souladu s § 81 odst. 1 školského zákona, ve školách, které jsou stanoveny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a jejichž zřizovateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a Hl. město Praha, soukromé fyzické či právnické osoby, církve nebo náboženské společnosti (dále jen „spádové školy“). Tímto rozvojovým programem budou poskytovány neinvestiční finanční prostředky účelově určené jednak na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění technicko-administrativních podmínek pro konání zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2018 ve školách stanovených Centrem.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-9">Oprávněný žadatel </span></h4><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">Oprávněnými žadateli jsou kraje nebo Hl. město Praha (dále jen společně jako „kraj“), které žádají o finanční prostředky pro spádové školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukromými zřizovateli na činnosti uvedené v Čl. 2 tohoto rozvojového programu. Kraje obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě své žádosti, a to podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Ministerstvo poskytne krajům podklady pro zpracování žádostí do 31. 7. 2018. </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">&#160;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-9">Výše dotace </span></h4><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">Výše finančních prostředků určených na odměny pedagogických pracovníků spádových škol, kteří se podílejí na zajištění průběhu maturitních zkoušek podle jednotného zkušebního schématu, na zajištění výuky, včetně nezbytného suplování je stanovena jako součet položek a) + b)&#58; </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">a) násobek počtu zkušebních dní a částky 3.500 Kč (10 hodin práce po 350 Kč), </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">b) násobek počtu administrací zkoušky (učebnozkoušek) a částky 1.700 Kč (5 hodin práce po 300 Kč za suplování, dozor + 200 Kč nezbytné administrativní práce školy). <br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">Výše dotace, o kterou žádají kraje pro spádové školy (zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji) na odměny pedagogických pracovníků je stanovena jako součin objemu prostředků na odměny a koeficientu 0,36 (0,34 + 0,02 FKSP). V případě výše dotace soukromým školám (zřizovaným soukromými fyzickými či právnickými osobami, církvemi nebo náboženskými společnosti) je stanovena jako násobek objemu prostředků na odměny a koeficientu 0,34 (koeficient 0,02 FKSP není obsažen). </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">Výše finančních prostředků určených na provozní náklady související s realizací písemných zkoušek SČ MZ je stanovena jako součet položek a) + b)&#58; </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">a) násobek počtu zkušebních dní a částky 1.000 Kč, </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">b) násobek počtu administrací zkoušky (učebnozkoušek) a částky 80 Kč. </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">Součet finančních prostředků dle odst. 1 a 3 tvoří celkovou výši dotace. </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-9">Způsob poskytnutí dotace a pravidla financování</span> </h4><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">Finanční prostředky v tomto rozvojovém programu poskytuje ministerstvo v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona formou dotace na rok 2018 pro spádové školy, které nezřizuje ministerstvo, registrované církve nebo náboženské společnosti na zvláštní účet kraje. Finanční prostředky poskytuje ministerstvo na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného kraji. Příjemce dotace obdrží finanční prostředky ve výši součtu finančních prostředků jednotlivých spádových škol (právnických osob) ve své působnosti. Příjemce dotace rozdělí finanční prostředky spádovým školám na účel podle bodu Čl. 2 ve výši odpovídající výpočtu podle Čl. 6. </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-9">Použití dotace </span></h4><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;">Dotaci bude možné použít pouze na účel stanovený v Čl. 2 tohoto vyhlášení od 3. 9. 2018 až 7. 9. 2018.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-9">Související dokumenty</span><br></h4><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><a href="/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Documents/Vyhlášení%20rozvojového%20programu_11_7_2018.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Vyhlášení rozvojového programu.pdf</a></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><a href="/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Documents/Příloha%20č.1_Formulář%20vyúčtování%20dotace%20-%20krajský%20úřad_11_7_2018.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" /> Příloha č. 1 Formulář vyúčtování dotace - krajský úřad.xlsx</a></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><a href="/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Documents/Příloha%20č.1_Formulář%20vyúčtování%20dotace%20-%20škola.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" /> Příloha č. 1 Formulář vyúčtování dotace - škola.xlsx</a></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><a href="/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Documents/Příloha%20č.2_Formulář%20závěrečné%20zprávy.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /> Příloha č. 2 Formulář závěrečné zprávy.docx</a></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><a href="/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Documents/Příloha%20č.%203_Formulář%20avíza.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /> Příloha č. 3 Formulář avíza.docx</a></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><a href="/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Documents/Příloha%20č.%204%20Seznam%20spádových%20škol%20MZ2018P-1.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha č. 4 Seznam spádových škol.pdf</a></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;text-align&#58;justify;"><br></p>12. 7. 2018 7:03:40Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2018 rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018. 2018-07-11T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/happy%20teens.jpg12. 7. 2018 7:17:44https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Ředitelé a ředitelky škol se sešli na závěr školního roku v Luhačovicích65636<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Tematické setkání ředitelů středních a vyšších odborných škol se uskutečnilo ve dnech 20.- 21. června 2018 v luhačovickém hotelu Alexandria. Akce pořádané realizačním týmem projektu &quot;Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje&quot; se zúčastnilo 49 ředitelů a ředitelek ze Zlínského kraje, kteří se společně věnovali aktuálním tématům i problémům současného školství.&#160;</strong><br></p><div style="text-align&#58;justify;">První den programu účastíci&#160;získali informace od Vlastislava Kožely ze Zlínského inspektorátu České školní inspekce, který mluvil o kritériích kvality školy v řídicí praxi ředitele. Následoval blok pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje k aktuálnímu dění v regionálním školství. V odpolední části se konala přednáška Martiny Bouškové z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně týkající se image školy a její PR na veřejnosti. V závěru prvního dne představily odbornice z Národního ústavu pro vzdělávání novinky k připravovanému dotazníkovému šetření.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Ředitele_skol_se_sesli_na_zaver_skolniho_roku_v_Luhacovicich/Radní.jpg" alt="Radní.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;552px;height&#58;417px;" /></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Ředitele_skol_se_sesli_na_zaver_skolniho_roku_v_Luhacovicich/Radovan%20a%20Lenka.jpg" alt="Radovan a Lenka.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;550px;height&#58;385px;" /><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Ředitele_skol_se_sesli_na_zaver_skolniho_roku_v_Luhacovicich/Dámy%20NUV.jpg" alt="Dámy NUV.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;550px;height&#58;387px;" /></div><div style="text-align&#58;justify;">Vybrané prezentace z prvního dne naleznete pod článkem. <br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Druhý den programu byl věnován tématu „Jak se nezbláznit&#160;aneb jsem ředitel školy“. Lektor Karel Opravil provedl přítomné ředitelky a ředitele tématem ve třech 90minutových blocích, kromě toho odpovídal na otázky z praxe a byl k dispozici i pro individuální konzultace.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2><span class="ms-rteFontSize-3">Hlavní myšlenky, které během dne zazněly</span><br></h2><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Práce s energií – umět hospodařit s vlastní energií je klíčové. Respektovat signály vlastního těla ukazující na únavu a relaxovat. V případech, kdy jedeme tzv. „na rezervu“, jsme méně citliví k okolí. To vede k tomu, že snadno přehlédneme porušení pravidel ze strany kolegyň a kolegů, unikají nám dosažené úspěchy, nevidíme detaily.&#160;Zdroje energie&#58; já a pocit smysluplnosti mé práce, můj tým a fungující vztahy v něm, schopnost vnímat (i drobné) úspěchy.&#160;<br></li><li>Práce s časem&#160;– vážit si svého času, vytvořit ze své pracovny bezpečné místo, kde mám čas a prostor na plánování, vize a strategie. Pokud nám může do pracovny kdykoliv kdokoliv vstoupit, věnujeme se celé dny jen operativě. Nutné je plánovat úkoly a počítat přitom s tím, že s koncem týdne klesá i naše energie. Úkoly plánovat realisticky.&#160;<br></li><li>Pravidla&#160;– jasně stanovená pravidla vytvářejí bezpečnější prostor. S každým pravidlem by měla být předem jasná sankce za jeho porušení. Porušení netolerovat. V roli šéfa si nemůžeme dovolit patové situace – podřízení očekávají rozhodnutí, pravidla a jistotu. Nejlépe se nám dodržují pravidla, na jejichž vytvoření jsme se podíleli.&#160;<br></li><li>Porady&#160;– od výrazu &quot;radit se&quot;! Když se očekává aktivní zapojení všech přítomných, diskuze, závěry. Pokud je potřeba jen sdělit informace, svoláme rychlou informativní schůzku. <br></li></ul><div><span><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Ředitele_skol_se_sesli_na_zaver_skolniho_roku_v_Luhacovicich/Karel%20Opravil.jpg" alt="Karel Opravil.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;567px;" /></span><br></div><div><br></div></div><div style="text-align&#58;left;"><br></div><div style="text-align&#58;left;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/prezentace%20IKAP%20a%20Interreg.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Prezentace IKAP a Interreg.pdf</a></div><div style="text-align&#58;left;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/KA3_P-KAP%20-%20šetření%20II.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> KA3_P-KAP - šetření II.pdf</a><br></div><div style="text-align&#58;left;"></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/SEM%20P-ředitelé%20Luhačovice.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> SEM P-ředitelé Luhačovice.pdf</a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Image%20a%20P.R.%20střední%20školy2.pptx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />&#160;Image a PR střední školy.pptx</a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Ředitele_skol_se_sesli_na_zaver_skolniho_roku_v_Luhacovicich/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>28. 6. 2018 14:41:13Tematické setkání ředitelů středních a vyšších odborných škol se uskutečnilo ve dnech 20.- 21. června 2018 v luhačovickém hotelu Alexandria. Akce pořádané realizačním týmem projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje" se zúčastnilo 49 ředitelů a ředitelek ze Zlínského kraje, kteří se společně věnovali aktuálním tématům i problémům současného školství. 2018-06-27T22:00:00Z/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Luha%20perex.JPG10. 7. 2018 8:37:18https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana GalováJana Galová, Martina Němcová
Přání žákům, studentům a pedagogům k prázdninám65589<p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Přejeme všem žákům a studentům krásné dva měsíce prázdniny, hodně slunečných dní, příjemných zážitků a především pohody a odpočinku.&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">Všem pracovníkům v&#160;regionálním školství děkujeme za práci, kterou vykonávají, a přejeme jim hezkou zaslouženou dovolenou.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Těšíme se na spolupráci s&#160;Vámi v&#160;dalším školním roce.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Petr Gazdík a Stanislav Minařík,</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>a</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>redakce krajských portálů o vzdělávání Zkola.cz</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>27. 6. 2018 9:32:24Přejeme všem žákům a studentům krásné dva měsíce prázdniny, hodně slunečných dní, příjemných zážitků a především pohody a odpočinku. Všem pracovníkům v regionálním školství děkujeme za práci, kterou vykonávají, a přejeme jim hezkou zaslouženou dovolenou.2018-06-26T22:00:00Z/pedagogove/PublishingImages/les.jpg27. 6. 2018 9:43:54https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet64653<p>​<strong>I v letošním roce se mohou žákyně a žáci základních a středních škol ve Zlínském kraji zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny! Soutěžní kvíz bude probíhat do konce října 2018. </strong></p><p><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Pro žákyně a&#160;žáky je připraveno devět e-learningových lekcí a 10 krátkých videospotů, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z&#160;oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si mohou po absolvování soutěžního kvízu změřit své&#160;znalosti i v&#160;Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti a opět zde mohou získat hodnotné ceny od partnerů projektu sdružení CZ.NIC, společností Microsoft a GORDIC. Každý měsíc také probíhá soutěžní Mini kvíz PLUS. Po správném zodpovězení tří otázek jsou soutěžící zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Losovat se bude každý měsíc v&#160;každém kraji. &#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;">Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu <a href="http&#58;//www.kpbi.cz/" target="_blank">www.kpbi.cz</a>.<strong> </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><strong>Soutěžní kvíz bude probíhat do konce října 2018.</strong> Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního kvízu PLUS.<strong> </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;loňském roce se do soutěžního kvízu zapojilo více jak 31&#160;000 žáků a studentů. Z výsledků testování vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu dělají žákům a studentům otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií.</p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>„I nadále se ukazuje, jak je důležité upozorňovat na možná nebezpečí na internetu a nabízet i rady a tipy, jak rizikům předcházet. Díky osvětě se zvýšilo povědomí o tom, jak se útokům na internetu bránit a kde hledat pomoc, celosvětově ze 37 na 45 %. Dlouhodobě se snažíme předcházet rizikům, která mohou v online prostředí číhat zejména na děti a mládež, proto je Microsoft tradičním partnerem projektu Kraje pro bezpečnější internet, který ročně seznámí se zásadami bezpečného internetu přes 25.000 dětí ze všech regionů České republiky,&quot; </em>uvedl Václav Koudele z&#160;Microsoftu, který je jedním z&#160;komerčních partnerů projektu.<em> </em></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"><em></em><em>„GORDIC se dlouhodobě snaží šířit povědomí o kybernetické bezpečnosti a nutnosti obrany proti hrozbám. Jsme rádi, že máme možnost podpořit projekt Kraje pro bezpečný internet, který k osvětě významně přispívá,&quot; </em>říká Michal Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj společnosti GORDIC, dalšího komerčního partnera soutěže. </p><p style="text-align&#58;justify;">Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V&#160;rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s&#160;Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a&#160;možnostech prevence a pomoci. V&#160;rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro seniory a pro mládež. </p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;">Propagační leták naleznete zde&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/KPBI%20Kvíz.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;KPBI Kvíz.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"></p>11. 6. 2018 12:53:38I v letošním roce se mohou žákyně a žáci základních a středních škol ve Zlínském kraji zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny! Soutěžní kvíz bude probíhat do konce října 2018. 2018-07-11T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/147426282.jpg12. 7. 2018 7:32:56https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopLucie Časarová
Kontaktní a plánovací seminář pro spolupráci v odborném školství mezi českými a německými školami63900<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Zástupci středních škol, odborných škol, učilišť a vyšších odborných škol se mohou zúčastnit česko-německého kontaktního a plánovacího semináře, jehož cílem bude zejména zprostředkování partnerství mezi českými a německými vzdělávacími organizacemi. Seminář se koná ve dnech 5.-7.10. 2018 v Chamu, SRN. Přihlášky do 9. 9. 2018.</strong></p> <p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal">Místo konání&#58; <strong>Hotel Am Regenbogen, Schützenstraße 14, 93413 Cham </strong></p><p class="MsoNormal">Termín&#58; <strong>5.–7. 10. 2018</strong> </p><p class="MsoNormal">Cílová skupina&#58; <strong>ředitelky a ředitelé, učitelky a učitelé SŠ, SOŠ, VOŠ </strong></p><p class="MsoNormal">Cíle&#58; navázat nová partnerství vzdělávacích institucí, seznámení se s metodou jazykové animace pomocí praktických ukázek, vědomá práce s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží, plánovaní odborné praxe do sousední země a její financování </p><p class="MsoNormal">Účastníci 16 (ze SRN) + 16 (z ČR) </p><p class="MsoNormal">Cena&#58; 1300,- Kč, hrazeno 50% cestovních nákladů </p><p><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;"><span style="font-size&#58;14px;">Cíle semináře</span><br></span></p><p></p><ul><li>Zprostředkování partnerství mezi českými a německými vzdělávacími organizacemi</li><li>Předání informací k možnostem financování odborných praxí v zahraničí</li><li>Konkrétní postupy při plánování a realizaci odborných praxí</li><li>Praktické představení metody jazykové animace</li><li>Představení činnosti Tandemu<span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;"></span></li></ul><p><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;"><span>Seminář i individuální rozhovory partnerských organizací budou simultánně tlumočeny.</span></span></p><p><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;"><span><span>Pro více informací o programu akce navštivte stránky Tandemu <a href="http&#58;//www.tandem-org.cz/akce/kontaktni-a-planovaci-seminar-v-oblasti-odborneho-skolstvi" target="_blank"><strong>v sekci Akce</strong></a><strong>.</strong> </span></span><br></span></p><div><br></div><div>Pro přihlášení použijte prosím <a href="http&#58;//www.tandem-org.eu/app/formulare/formular?formular=116622" target="_blank"><strong>on-line formulář</strong></a> na stránkách Tandemu. <strong> Uzávěrka přihlášek je 9. září 2018.</strong></div><br>Více informací k Programu podpory odborných praxí <a href="http&#58;//www.tandem-org.cz/praxe" target="_blank">www.tandem-org.cz/praxe</a>.<br><br><p class="MsoNormal">&#160;</p>30. 5. 2018 8:10:27Seminář ke zprostředkování partnerství mezi českými a německými školami se koná ve dnech 5.-7.10. 2018 v Chamu, SRN. Přihlášky do 9. 9. 2018.2018-07-11T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/technicka.jpg12. 7. 2018 7:37:29https://www.zkola.cz/management/omsrlz/mezspoluprace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Moderní výuka pro generaci digitálních dětí (pro učitele SŠ, VOŠ)63870<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve na konferenci zaměřenou na moderní způsoby výuky se zapojením ICT technologií na středních a vyšších odborných školách, která&#160;se bude konat v úterý 19. června ve Vsetíně.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Akce je určena všem pedagogům se zájmem o inovativní přístup k&#160;výuce a využívání ICT ve vyučovacích hodinách, učitelům ICT, správcům sítě, ředitelům SŠ, VOŠ a odborné veřejnosti. Na&#160;konferenci&#160;budou mimo jiné představeny mnohé nástroje, aplikace a programy, které mohou učitelé snadno začlenit do své praxe. Jejich využití si každý účastník bude moci prakticky vyzkoušet na některém z&#160;12 nabízených workshopů.</p><p style="text-align&#58;justify;">Konference se uskuteční dne <strong>19. 6. 2018 od 9.00 hodin</strong> na Střední škole Kostka s.r.o. ve Vsetíně, Smetanova 266. Účast na konferenci je bezplatná. Bližší informace naleznete v&#160;přiložené pozvánce. </p><h2>Program konference&#58;<br></h2><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/PublishingImages/Program%20ICT%20SŠ.JPG" alt="Program ICT SŠ.JPG" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Registrace na konferenci je nutná do 8. 6. 2018 on-line na odkazu <strong><a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsT5_HvbtMJIZRHggovEzmy6B1FNh9HPuy-QOFJr5d7IvqiQ/viewform" target="_blank">ZDE.</a></strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Documents/Pozvánka%20s%20programem-SŠ%20a%20VOŠ.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;</a><strong><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Documents/Pozvánka%20s%20programem-SŠ%20a%20VOŠ.pdf">Pozvánka&#160;s&#160;programem&#160;SŠ a&#160;VOŠ.pdf</a></strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/PublishingImages/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>29. 5. 2018 8:51:37Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve na konferenci zaměřenou na moderní způsoby výuky se zapojením ICT technologií na středních a vyšších odborných školách, která se bude konat v úterý 19. června ve Vsetíně. 2018-05-28T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/114413310.jpg9. 7. 2018 11:00:51https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Vyjádření radního Petra Gazdíka k financování českého školství29878<p style="text-align&#58;center;"><img src="/management/PublishingImages/Gazdík_financovani-školství3.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;650px;height&#58;1062px;" /><br></p>15. 5. 2018 11:30:21Dopis radního Petra Gazdíka pedagožkám a pedagogům Zlínského kraje o odložení reformy financování regionálního školství a jeho schůzce s ministrem školství Robertem Plagou.2018-05-14T22:00:00Z/management/PublishingImages/znak_ZK.jpg13. 6. 2018 11:51:24https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováPetr Gazdík

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci