Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Management
Sekce Management je určena vedení škol, školských zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Slouží k vzájemné výměně zkušeností i k poskytování interních sdělení z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.
 
Chcete se dále vzdělávat? Pozvánky na vzdělávací kurzy, semináře, konference najdete na portálu Sofia v databázi vzdělávacích zařízení ve Zlínském kraji a přehledu aktuálně nabízených akcí DV nebo DVPP.
 

 Nejnovější články

 

 

Veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 202064717 <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><strong>Vážené dámy a pánové, kolegové, kolegyně a všichni, kteří chcete přispět svou zkušeností, radou, postřehem ke tvorbě strategického dokumentu, kterým je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje na roky 2020 až 2023. </strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předkládáme Vám k&#160;veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v&#160;roce 2016.</p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Vaše připomínky můžete odesílat na e-mail&#58; <a href="mailto&#58;radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz">radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz</a>, až do <strong>30. 9. 2019</strong>. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">O tom, jakým způsobem budou všechny adresné připomínky vypořádány, Vás informujeme opět na těchto stránkách, nejpozději 15. 11. 2019, kdy vyvěsíme upravenou verzi č. 2 k&#160;dalšímu připomínkování. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Věříme, že tato forma otevřené diskuse s&#160;širokou veřejností bude pro obsah dokumentu přínosem a předem děkujeme všem, kteří věnují svůj čas jeho čtení a zasílání svých námětů. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Školství zásadně zasahuje do života jedince i celé společnosti a provází nás celým životem. Pokud se nám společně podaří nastínit možné cesty rozvoje regionálního školství, které povedou ke spokojenému životu v&#160;našem kraji, bude to jenom ku&#160;prospěchu nás všech. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předem Vám děkuji za celý tým zpracovatelů, pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.</p><p class="MsoNormal">&#160;</p><p class="MsoNormal"><strong>PhDr. Stanislav Minařík </strong><br> vedoucí odboru</p><p class="MsoNormal"><span>Ve Zlíně 2. 9. 2019<br></span></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/DZ%20ZK%202020%20-%20pro%20veřejné%20připomínkování.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> DZ ZK 2020 - pro veřejné připomínkování.pdf</a></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/Formular_pro_pripominky_DZ%20ZK%202020.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" /> Formulář pro připomínky DZ ZK 2020.xlsx</a></p><p class="MsoNormal"><br><span></span></p>2. 9. 2019 7:50:10Předkládáme Vám k veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v roce 2016.2019-09-29T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Rozpocty_per.jpg5. 9. 2019 12:20:06http://www.zkola.cz/management/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Česko-německý fond budoucnosti podporuje školní praxe50018<div style="text-align&#58;justify;">​​​​Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Podepsáním Statutu českou a německou vládou byl založen dne 29. 12. 1997 jakožto nadační fond podle českého práva se sídlem v Praze.</div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí. Partnerské projekty </div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">V souladu s Česko-německou deklarací je podle statutu posláním Česko-německého fondu budoucnosti poskytování prostředků na financování projektů směřujících do budoucna, které jsou společným zájmem České republiky a Spolkové republiky Německo. </div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">Základními kritérii pro posuzování projektů jsou ucelený koncept financování, kdy žadatelé a jejich partneři hradí alespoň 50% nákladů z vlastních či jiných zdrojů, stejně tak jako jednoznačně pozitivní a dlouhodobá vazba na proces česko-německého porozumění. </div> <div>&#160;</div> <div>Oblasti projektů jsou rozděleny do následujících kategorií </div> <ul><li>Mládež a školy</li> <li>Kultura</li> <li>Dialogy a vědecké projekty</li> <li>Publikace</li> <li>Obnova památek</li> <li>Sociální projekty a menšiny</li> <li>Partnerství obcí a zájmových sdružení</li> <li>Stipendia </li></ul> <h3 class="ms-rteElement-H3B">Mládež a školy</h3> <div style="text-align&#58;justify;"><strong>Co je podporováno</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><div>Školní partnerství, setkávání skupin žáků ze základních i navazujících škol, roční studijní pobyty, odborné praxe, spolupráce mateřských škol, sportovní a kulturní aktivity ve volném čase </div><div><strong><br>Cíle</strong></div></div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">Navázání kontaktů a přátelství, prevence vzniku předsudků, zvládnutí jazyka, poznávání každodenního života v sousední zemi, nabytí zkušeností v prostředí odlišné kultury, zapojení se do obecně prospěšné činnosti, tvořivé trávení volného času.</div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">Fond budoucnosti podporuje četná setkání skupin mládeže, školních tříd i studentů, vzdělávací akce, česko-německé školy a roční studijní pobyty, společné workcampy na různých veřejně prospěšných akcích nebo projekty umělecké spolupráce jako např. nastudování a uvedení společných koncertů nebo tanečních či divadelních představení, které napomáhají sbližovat mladé lidi i přes jazykovou bariéru. </div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><div>V oblasti školství a vzdělávání se podpora Fondu budoucnosti soustřeďuje jak na podporu různých aktivit v rámci partnerství škol, tak na dlouhodobější výměnné projekty. K těm patří především roční studijní pobyty středoškoláků na školách sousední země, které jsou organizovány kancelářemi euroregionů nebo vznikly na základě soukromých iniciativ. </div><div>Podporovány jsou také dlouhodobé nebo krátkodobé praxe pro učně, absolventy odborných škol nebo nezaměstnané, organizované Tandemem, koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže, dále roční pobyty mladých dobrovolných pracovníků v sousední zemi se sociálním nebo ekologickým zaměřením. Účastníci těchto projektů se jednak zdokonalí v cizím jazyce, získají ale i další důležité zkušenosti. Naučí se orientovat se v novém prostředí a toleranci vůči jiným životním podmínkám. </div></div> <div><strong></strong>&#160;</div> <h2 class="ms-rteElement-H2B">Jak žádat o podporu projektu </h2> <div style="text-align&#58;justify;">Prostřednictvím formuláře Žádost o finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti, který se vyplňuje v českém i německém jazyce. Formuláře žádostí jsou ke stažení na stránkách ČNFB v sekci <u style="text-decoration&#58;underline;"></u><a href="http&#58;//www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/podani-zadosti/" target="_blank" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Podání žádosti</strong></a>.</div> <h5></h5> <h5>Uzávěrky pro přijetí žádostí </h5> <div>1. čtvrtletí nebo později&#58; do 30. září předchozího roku<br>2. čtvrtletí nebo později&#58; do 31. prosince předchozího roku<br>3. čtvrtletí nebo později&#58; do 31. března<br>4. čtvrtletí nebo později&#58; do 30. června </div> <div><strong></strong>&#160;</div> <div><strong>Další informace</strong> </div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým partnerem. </div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Projekt by neměl trvat déle než jeden rok. Fond nepodporuje projekty s komerčním zaměřením a nefinancuje provozní náklady institucí. </div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Příspěvek požadovaný z Fondu budoucnosti smí představovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. Tato výše podpory je vyhrazena projektům, které se vyznačují zvláštními partnerskými kvalitami a/nebo inovačním charakterem. Zbývající finance pro projekt musí pocházet z vlastních a/nebo jiných zdrojů. </div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>Zdroj&#58; Česko-německý fond budoucnosti, <a href="http&#58;//www.fondbudoucnosti.cz/" target="_blank">www.fondbudoucnosti.cz</a></div> <div>&#160;</div> 3. 9. 2013 10:16:25Školní partnerství, roční studijní pobyty, odborné praxe, spolupráce mateřských škol, sportovní a kulturní aktivity ve volném čase. Nejbližší termín pro podání žádosti: 30. 9. 2019.2019-09-10T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg11. 9. 2019 5:48:19http://www.zkola.cz/management/omsrlz/mezspoluprace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Program podpory odborných praxí v Německu50021 <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><strong>Program umožňuje</strong>&#160; <strong>žákyním a žákům</strong>&#160; <strong>středních</strong>&#160; <strong>odborných</strong>&#160; <strong>škol a</strong>&#160; <strong>studentkám a studentům</strong>&#160; <strong>vyšších</strong>&#160; <strong>odborných</strong>&#160; <strong>škol</strong>&#160; <strong>absolvovat praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích</strong>&#160; <strong>zařízeních</strong>&#160; <strong>či</strong>&#160; <strong>v</strong>&#160; <strong>institucích</strong>&#160; <strong>veřejné</strong>&#160; <strong>správy v sousední zemi. </strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><br></p><h2 class="ms-rteElement-H2B">O TANDEMU </h2> <ul><li>podporuje učitele a pracovníky s mládeží, kteří mají zájem o kontakty se sousední zemí</li> <li>podněcuje výměnné projekty a napomáhá zainteresovaným institucím (školám, sdružením</li> <li>pomáhá mládežnickým iniciativám či jiným organizacím) při prohlubování a zprostředkovávání kontaktů</li> <li>poskytuje poradenské služby a podporuje instituce a organizace, které realizují česko-německé výměny mladých lidí</li> <li>má celorepublikovou působnost</li></ul> <h3 class="ms-rteElement-H3B">Program podpory odborných praxí</h3> <div> <div> <div style="text-align&#58;justify;">Cílem Programu podpory odborných praxí je umožnit účastníkům získat nové profesní zkušenosti, poznat pracovní prostředí a zároveň také kulturu a způsob života v sousední zemi. Z tohoto důvodu je během celé praxe kladen důraz na zapojení praktikantů do běžných pracovních povinností a na aktivní asistenci ze strany pedagogicky kvalifikovaných osob (doprovodná osoba). Praxe je uskutečňována v těch oborech, ve kterých jsou žáci vyučeni. Program je otevřen pro všechna odborná odvětví.</div></div> <div> </div> <div><div> </div> <div><div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">Podmínkou účasti na programu je existence dvou partnerských institucí - <strong>přijímajícího a vysílajícího zařízení</strong> (škola, učiliště, podnik, hospodářská komora, úřad práce apod.), které se společně zaváží uskutečnit výměnnou praxi. Zahraniční odborná praxe nemusí mít reciproční charakter. Program není určen pro gymnázia a vysoké školy.</div></div></div> <br><div> <div><div style="text-align&#58;justify;">Program&#160; podpory&#160; odborných&#160; praxí&#160; umožňuje&#160; českým a&#160; německým&#160; žákům&#160; středních&#160; odborných&#160; škol,&#160; učilišť a&#160; studentům&#160; vyšších&#160; odborných&#160; škol&#160; ve&#160; věku&#160; od&#160; 16&#160; let absolvovat minimálně dvoutýdenní praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích&#160; zařízeních&#160; či&#160; v&#160; institucích&#160; veřejné&#160; správy v sousední zemi.</div><br><strong class="ms-rteForeColor-9">Přínosy praxe</strong><br>• &#160;zkušenost ze zahraničního pobytu<br>•&#160; rozšíření odborných znalostí<br>•&#160; zdokonalení profesních dovedností<br>•&#160; seznámení s pracovním prostředím v sousední zemi<br>•&#160; zvýšení šancí na evropském pracovním trhu<br>•&#160; cenné osobní a interkulturní zkušenosti<br>•&#160; poznání kultury a způsobu života v sousední zemi<br>•&#160; prohloubení přeshraniční spolupráce partnerských organizací<br>&#160;<br><strong class="ms-rteForeColor-9">Součástí praxe je&#58;</strong><br>•&#160; dvoudenní česko-německá jazyková animace (www.jazykova-animace.info),<br>•&#160; interkulturní příprava,<br>•&#160; jazykový průvodce Do kapsy,<br>•&#160; česko-německá karetní hra Pexmory s tematicky zaměřenou odbornou slovní zásobou.<br><br>Každý praktikant obdrží po praxi od vysílající organizace evropský certifikát Europass - mobilita.<br><br>Více informací na stránkách TANDEMu v sekci <b><a href="http&#58;//www.tandem-org.cz/praxe" target="_blank">Praxe​</a></b><span><span>.</span></span></div> <div><span></span></div> <div><span><div>&#160;</div> <div><strong>Kontaktní osoba</strong></div></span> </div> <p><span>&#160;<span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span><span><br>Jarmila Půbalová<br> e-mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;pubalova@tandem-org.cz" target="_blank">pubalova@tandem-org.cz​</a><br>telefon&#58; +420 377 634 759<br>skype&#58; odbornepraxe​</span></span></p> <p><br><span><span></span></span></p> <div><span style="text-decoration&#58;underline;"> </span><span style="text-decoration&#58;underline;"></span></div> <div><a href="/management/omsrlz/mezspoluprace/Documents/Informační%20leták%20k%20Programu%20podpory%20odborných%20praxí.pdf" target="_blank" style="text-decoration&#58;underline;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="Informační leták k Programu podpory odborných praxí.pdf" src="/management/omsrlz/mezspoluprace/_layouts/images/icpdf.png" />Informační leták k Programu podpory odborných praxí.pdf</a></div></div></div> <div>&#160;</div> <div><br>Zdroj&#58; Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM,&#160;<a href="http&#58;//www.tandem-org.cz/praxe" target="_blank" style="text-align&#58;justify;font-size&#58;14px;">www.tandem-org.cz</a></div> <div><br></div> 3. 9. 2013 10:23:25Program umožňuje žákyním a žákům středních odborných škol a studentkám a studentům vyšších odborných škol absolvovat praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi. Příjem žádostí o financování odborné praxe na 1. nebo 2. čtvrtletí 2020 probíhá do 30. 9. 2019.2019-09-10T22:00:00Z/SiteCollectionImages/images/148021743.jpg11. 9. 2019 5:49:53http://www.zkola.cz/management/omsrlz/mezspoluprace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
VET Fest – Veletrh odborných dovedností50282<p style="text-align&#58;justify;"><strong>VET Fest je celodenní akce určená především základním a středním odborným školám,&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>ale i široké veřejnosti. Proběhne v Praze&#160;</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>v úterý 15. října 2019. Součástí bude prostor pro stánky partnerských institucí a doprovodný program s prezentacemi odborných škol, absolventů zahraničních odborných stáží a diskuzemi o odborném vzdělávání.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Cíle akce</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Cílem VET Festu je představit širokou škálu odborných dovedností žáků středních odborných škol a učilišť, informovat o významu mezinárodní spolupráce pro odborné vzdělávání, inovace a zaměstnanost a inspirovat potenciální zájemce ke studiu na odborné škole a k výjezdu na zahraniční odbornou stáž. Na akci budou své dovednosti a zkušenosti ze zahraniční mobility prezentovat žáci a pracovníci škol zapojených do programu Erasmus+.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/management/omsrlz/narodniagentura/PublishingImages/pozvánka_VET%20Fest_ZŠ.jpg" alt="pozvánka_VET Fest_ZŠ.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Registrace na VET Fest (pro skupiny větší než 10 osob) níže.</span><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Prosíme o výběr preferovaného času Vaší návštěvy.&#160;<strong>Upozorňujeme, že v případě velkého počtu přihlášených ve stejném čase může být Váš čas návštěvy změněn.&#160;</strong>V takovém případě Vás budeme kontaktovat.</p><p style="text-align&#58;justify;">Podrobný program celé akce bude průběžně aktualizován na stránce DZS v sekci <a href="https&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/vet-fest-veletrh-odbornych-dovednosti-b/" target="_blank"><strong>Projekty mobility osob - odborné vzdělávání</strong></a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">*Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách&#160;<a href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/">DZS</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">Děkujeme Vám za Vaši registraci!</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>UPOZORNĚNÍ&#58; ČAS NÁVŠTĚVY V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH JE PRO SKUPINY JIŽ PLNĚ OBSAZEN.&#160;</strong></p><strong>Místo konání</strong><br>Vnitroblock, Tusarova 791/31, Praha 7 - Holešovice<br>Začátek akce&#58; 15. 10. 2019 09&#58;00<br>Konec akce&#58; 15. 10. 2019 15&#58;00<br>Kapacita&#58; 300<p><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontakt&#58;</strong>&#160;<a href="mailto&#58;eva.teysslerova@dzs.cz" target="_blank">eva.teysslerova@dzs.cz</a>,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;"><a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/" target="_blank">www.naerasmusplus.cz</a></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p><br></p>16. 5. 2019 11:32:30Akce je určená především základním a středním odborným školám, ale i široké veřejnosti. Cílem je prezentovat širokou škálu odborných dovedností žáků středních odborných škol a učilišť a inspirovat potenciální zájemce ke studiu na odborné škole. Proběhne v Praze v úterý 15. října 2019. 2019-09-10T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/Kucharka.jpg11. 9. 2019 6:20:28http://www.zkola.cz/management/omsrlz/narodniagentura/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Služby Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji nově65459<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Informační a poradenská střediska ÚP ČR pomáhají žákyním a žákům základních a středních škol při volbě povolání; nyní rozšířila portfolio nabízených služeb směrem k veřejnosti,&#160;a to díky projektu Podpora informačních a poradenských středisek (PIPS), který spolufinancuje Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Zaměstnanost.&#160;</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><br><span style="text-align&#58;justify;">Informační a poradenská střediska (IPS) Úřadu práce České republiky pomáhají zejména žákům základních a studentům středních škol při volbě povolání a výběru nejvhodnější studijní cesty k&#160;dosažení zvoleného povolání. Důraz je kladen na identifikaci potenciálu žáka a studenta, a to jak osobního, tak studijního, a následné hledání souladu mezi&#160;požadavky žáka či studenta (příp. rodiny) a nabídky školské soustavy.</span><br></div><div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><em>„V rámci rozšířených služeb jsme nově zařadili blok s&#160;názvem <strong>Pracovněprávní minimum</strong>. Je určen studentům středních škol. Zájemcům poskytujeme aktuální informace z&#160;této oblasti a&#160;interaktivní formou je seznamujeme se základními náležitostmi pracovního poměru,&quot;</em> vysvětluje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Miriam Majdyšová. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Poradenstvím k&#160;volbě povolání na IPS doposud v&#160;omezené míře procházeli studenti víceletých gymnázií. Proto po úspěšné pilotáži na gymnáziu ve Zlíně nabízí ÚP ČR nově těmto studentům v&#160;celém Zlínském kraji besedy k&#160;volbě volitelných předmětů (pro sexty). Během nich se účastníci dozvědí, co je podstatné při volbě povolání a zároveň při přípravě na studium na vysoké škole. Součástí besed je také test s&#160;názvem „Průzkumník zájmů o povolání&quot;, který pomůže přesněji určit profesní zaměření studenta.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><em>„Důležitým partnerem při volbě povolání žáků zůstává stále rodič, a&#160;proto jsme do nabídky zařadili také <strong>besedy s&#160;rodiči žáků osmých a devátých ročníků základních škol</strong>. Od podzimu 2018 nabízí IPS v&#160;celém Zlínském kraji termíny s&#160;besedami pro rodiče</em>,&quot; upozorňuje metodička IPS z&#160;Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Lucie Helisová. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Přehled termínů besed je k&#160;dispozici v dokumentu&#160;<a href="/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Documents/Informační%20schůzky%20pro%20rodiče%20žáků%208.%20a%209.%20ročníků.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Informační schůzky pro rodiče žáků 8. a 9. ročníků</a>&#160;nebo u výchovných a&#160;kariérových poradců na základních školách ve&#160;Zlínském kraji. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Poradci IPS se také podílejí na organizaci <strong>Veletrhů práce a vzdělávání</strong> a <strong>Přehlídek středních škol</strong>. Stejně tomu bude také v&#160;následujícím školním roce 2019/2020, a to ve všech okresech Zlínského kraje.&#160; Termíny&#160;a&#160;místa&#160;konání&#160;akcí jsou vypsána v dokumetu&#160;<a href="/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Documents/Přehlídky%20středních%20škol%20ZK%20v%20roce%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Přehlídky středních škol ZK v roce 2019.pdf</a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><br><img src="/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/PublishingImages/IPS%20logo.png" alt="IPS logo.png" style="margin&#58;5px;" />&#160;<br><br><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p></div>30. 8. 2019 12:47:31Informační a poradenská střediska ÚP ČR pomáhají žákyním a žákům základních a středních škol při volbě povolání; nyní rozšířila portfolio nabízených služeb směrem k veřejnosti. 2019-08-29T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/happy%20teens.jpg30. 8. 2019 13:08:15http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováKateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
Digitalizace vzdělávání: školám chybí peníze a MŠMT neplní klíčové úkoly64540<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Nejvyšší kontrolní úřad prověřil opatření a projekty, které měly v letech 2011 až 2018 podpořit rozvoj digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ani po pěti letech od schválení strategie digitálního vzdělávání nestanovilo a do škol nezavedlo standard klíčových dovedností žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Problém pro rozvoj digitalizace vzdělávání představuje i její financování. To je silně závislé na prostředcích z fondů EU.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Od roku 2011 do poloviny roku 2018 čerpaly školy z fondů EU přes 22 miliard korun. Např. z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost získaly základní a střední školy 5,5 miliardy korun, za které pořídily zejména ICT vybavení. Vzhledem k zaměření operačního programu však školy musely tyto nákupy ICT zaštítit vytvořením více jak 1,8 milionu digitálních učebních materiálů. Ty jsou ale často nekvalitní, mají duplicitní obsah a využívají se jen minimálně. Takováto podpora tak byla podle NKÚ neefektivní.</p><p style="text-align&#58;justify;">Prostředky z fondů EU navíc nepředstavují dlouhodobě stabilní zdroj financování. Po skončení programového období se mohou školy potýkat s výpadkem financí na nákup i správu ICT. Ze státního rozpočtu smí totiž školy na nákup ICT použít jen část prostředků. V letech 2013 až 2019 měly k dispozici celkově 1 000 až 1 136 korun na žáka ročně. Většinu těchto prostředků však musely použít na jiné nezbytné výdaje. Podle analýzy MŠMT z roku 2017 by školy potřebovaly na pořízení ICT ročně přidat 500 korun na žáka. Prostředky v systému financování regionálního školství se však navýšit nepodařilo.</p><p style="text-align&#58;justify;">Projekty a opatření zaměřené na digitalizaci vzdělávání mají zvýšit digitální gramotnost žáků i učitelů, rozšířit digitální služby na školách a také zlepšit ICT vybavení škol. MŠMT v rámci Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 naplánovalo 43 aktivit a NKÚ prověřil 18 z nich. Ty klíčové ministerstvo stále nesplnilo. Neurčilo, jaké znalosti by měli žáci získat a jaké kompetence by měli mít učitelé, nezajistilo vzdělávací materiály pro žáky ani učitele, nevznikla ani nabídka dalšího vzdělávání pro učitele.</p><p style="text-align&#58;justify;">NKÚ také v rámci kontroly provedl pro dokreslení situace dotazníkové šetření mezi školami a analýzu statistických dat MŠMT. I z nich vyplynulo, že hlavní překážkou pro rozvoj digitalizace na základních a středních školách je nedostatek prostředků na výměnu, správu i nákup nové techniky, na kterou školy obtížně hledají zdroje.</p><p style="text-align&#58;justify;">Analýza dat pak ukázala, že zatímco na středních školách je celkově v průměru dostatek počítačů, na základních školách je situace horší. Na jeden počítač zde připadá 6,5 žáka, na středních školách jde o čtyři žáky. To je optimální počet žáků na jeden počítač i podle MŠMT. Průzkum také ukázal, že 80 % počítačů na školách je starších tří let.</p><p style="text-align&#58;justify;">Vizualizaci kompletních výsledků průzkumu NKÚ naleznete zde&#58;&#160;<a href="https&#58;//bit.ly/2Yvu8KT" target="_blank">https&#58;//bit.ly/2Yvu8KT</a>.</p><p style="box-sizing&#58;inherit;margin-bottom&#58;20px;color&#58;#1f2123;font-family&#58;&quot;pt sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"></p><p style="text-align&#58;justify;">Odbor komunikace<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Nejvyšší kontrolní úřad<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/digitalizace-vzdelavani&#58;-skolam-chybi-penize-a-msmt-neplni-klicove-ukoly-id10670/" target="_blank">www.nku.cz</a><br></p><p>Foto&#58;&#160;<a href="https&#58;//pixabay.com/cs/" target="_blank">https&#58;//pixabay.com/cs/</a><br></p>16. 8. 2019 11:14:26Nejvyšší kontrolní úřad prověřil opatření a projekty, které měly v letech 2011 až 2018 podpořit rozvoj digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ani po pěti letech od schválení strategie digitálního vzdělávání nestanovilo a do škol nezavedlo standard klíčových dovedností žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií.2019-08-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/office.jpg11. 9. 2019 7:02:02http://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováNejvyšší kontrolní úřad
Základní informace a dokumenty OP VVV50390<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>​​​Text OP VVV, dokumenty pro žadatele a příjemce, vzory dokumentů, pravidla programu a další informace, které se vztahují k OP VVV.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br><br>Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)</strong> je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). <strong>Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle,</strong> na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. </div><br><span class="ms-rteForeColor-9"><strong><br>Schválený text Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání</strong></span><div style="text-align&#58;justify;">Dne 13. května schválila Evropská komise Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Znění textu schváleného operačního programu naleznete v souboru ke stažení zde&#58;&#160; <a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Text_OP_VVV.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Text_OP_VVV.pdf</a></div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Přílohy Operačního programu OP VVV,&#160;<span style="text-align&#58;justify;">pravidla po žadatele a příjemce, pravidla pro publicitu, vzory dokumentů, indikátory OP VVV, analýzu veřejné podpory a další dokumenty </span>k dispozici na stránkách OP VVV v sekci&#160;<a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/dokumenty" target="_blank"><strong>Dokumenty.</strong></a><strong>&#160;</strong>Z tohoto odkazu jsou dále dostupné tyto informace&#58;&#160;</div><div><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteForeColor-9" style="font-size&#58;14px;"><div><strong class="ms-rteForeColor-9" style="text-align&#58;justify;font-size&#58;14px;">Pravidla pro publicitu</strong><br></div></strong>Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020, Manuál vizuální identity MŠMT a Logolinky OP VVV<span class="ms-rteForeColor-9">.&#160;<br><br><strong style="font-size&#58;14px;">Monitorovací systém 2014+</strong></span><span class="ms-rteForeColor-9"><br><strong style="font-size&#58;14px;"></strong></span>Uživatelské příručky pro práci žadatele/ příjemce v&#160;IS KP14+<span class="ms-rteForeColor-9">,&#160;</span>Uživatelské příručky pro práci s&#160;certifikáty elektronického podpisu v&#160;IS KP14+, Povinnost kvalifikovaného elektronického podpisu pro žadatele a hodnotitele OP VVV, Cost Benefit Analýza (CBA), Strom odborností OP VVV – Pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu Seznam odborností projektu a další související dokumenty.<span class="ms-rteForeColor-9"><br><br><strong style="font-size&#58;14px;">Aktuální informace o OP VVV</strong><br><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Prezentace ze seminářů pro žadatele,&#160;</span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">zápisy z jednání výběrové komise, nejčastěji kladené dotazy a další aktuality vztahující se k OP VVV&#160;jsou k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v sekci&#160;</span><a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/aktuality" target="_blank"><strong>Aktuality.</strong>&#160;</a></span></div><br><span class="ms-rteForeColor-9"><strong>Kde získat další informace o OP VVV?</strong></span><br>Případné dotazy je možné zasílat emailem na adresu&#58; <a href="mailto&#58;opvvv@msmt.cz">opvvv@msmt.cz</a><br>Informace o ostatních operačních programech pro programové období 2014–2020 lze získat&#58;<br>- zavoláním na bezplatnou telefonní linku Eurofon&#58; 800 200 200<br>- využitím offline chatu v pravém dolním rohu na stránce <a href="http&#58;//www.esifondy.cz/">www.esifondy.cz</a><br><br><br>Zdroj&#58; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, <a href="http&#58;//www.msmt.cz/">www.msmt.cz</a><br><br> <br>28. 6. 2016 6:30:07V článku najdete: Text OP VVV, dokumenty pro žadatele a příjemce, vzory dokumentů, pravidla programu a další informace, které se vztahují k OP VVV.2019-07-17T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Etnicke%20deti_per.jpg18. 7. 2019 6:28:27http://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Harmonogram výzev OP VVV 201964745<p>​<strong>Výzvy plánované dle harmonogramu výzev OP VVV na období srpen - prosinec 2019.</strong><br></p><p><br></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Plánovaná výzva č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ</strong></span></p><p>předpoklad vyhlášení&#58; srpen/září 2019</p><p>K&#160;čerpání 1 000 000 000 Kč<br></p><p>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Plánovaná výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací</strong></span></p><p>předpoklad vyhlášení&#58; říjen 2019</p><p>K&#160;čerpání 300 000 000 Kč</p><p>&#160;</p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Plánovaná výzva č. 02_19_077 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami</strong></p><p>předpoklad vyhlášení&#58; srpen 2019</p><p>K&#160;čerpání 400 000 000 Kč</p><p>&#160;<br></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Plánovaná výzva č. 02_19_078 Implementace KAP II</strong></p><p>předpoklad vyhlášení&#58; listopad/prosinec 2019</p><p>K&#160;čerpání 3 000 000 000 Kč<br></p><p><br></p><p>Více informací naleznete na stránkách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v sekci <a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/planovane-vyzvy" target="_blank"><strong>Plá</strong><strong>nované výzvy</strong>.</a>&#160;<br></p><p><br></p>18. 7. 2019 6:18:35Výzvy plánované dle harmonogramu výzev OP VVV na období srpen - prosinec 2019.2019-07-17T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/91409193.jpg18. 7. 2019 6:25:04http://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci