Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Management
Sekce Management je určena vedení škol, školských zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Slouží k vzájemné výměně zkušeností i k poskytování interních sdělení z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.
 
Chcete se dále vzdělávat? Pozvánky na vzdělávací kurzy, semináře, konference najdete na portálu Sofia v databázi vzdělávacích zařízení ve Zlínském kraji a přehledu aktuálně nabízených akcí DV nebo DVPP.
 

 Nejnovější články

 

 

VET Fest – Veletrh odborných dovedností68565<p style="text-align&#58;justify;"><strong>VET Fest je celodenní akce určená především základním a středním odborným školám,&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>ale i široké veřejnosti. Proběhne v Praze&#160;</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>v úterý 15. října 2019. Součástí bude prostor pro stánky partnerských institucí a doprovodný program s prezentacemi odborných škol, absolventů zahraničních odborných stáží a diskuzemi o odborném vzdělávání.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Cíle akce</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Cílem VET Festu je představit širokou škálu odborných dovedností žáků středních odborných škol a učilišť, informovat o významu mezinárodní spolupráce pro odborné vzdělávání, inovace a zaměstnanost a inspirovat potenciální zájemce ke studiu na odborné škole a k výjezdu na zahraniční odbornou stáž. Na akci budou své dovednosti a zkušenosti ze zahraniční mobility prezentovat žáci a pracovníci škol zapojených do programu Erasmus+.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Jak se zapojit</span><br></h4><p style="text-align&#58;justify;">Máte-li zájem aktivně se do VET Festu zapojit, vyplňte <strong>do 31. května</strong> <a href="https&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/vet-fest-vyzva-pro-skoly-b/" target="_blank"><strong>online registraci</strong></a>&#160;na stránkách programu Erasmus+&#160;s návrhem, jak byste chtěli vaše studijní obory ve spojení s programem Erasmus+ na akci představit. Nejzajímavější návrhy zařadíme do programu akce a finančně podpoříme&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">jejich realizaci.</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kritéria výběru organizací jsou&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">■ zapojení do programu Erasmus+<br></p><p style="text-align&#58;justify;">■ prezentovaný obor<br></p><p style="text-align&#58;justify;">■ atraktivita návrhu pro návštěvníky veletrhu<br></p><p style="text-align&#58;justify;">■ možnost zapojení návštěvníků<br></p><p style="text-align&#58;justify;">■ dostatečné personální zajištění prezentace<br></p><p style="text-align&#58;justify;">■ propagace akce na webových stránkách instituce.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontakt&#58;</strong>&#160;<a href="mailto&#58;eva.teysslerova@dzs.cz" target="_blank">eva.teysslerova@dzs.cz</a>,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;"><a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/" target="_blank">www.naerasmusplus.cz</a></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><img src="/management/omsrlz/narodniagentura/PublishingImages/vetfest.jpg" alt="vetfest.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;600px;height&#58;418px;" /><br></span></p><p><br></p>16. 5. 2019 11:32:30Akce je určená především základním a středním odborným školám, ale i široké veřejnosti. Proběhne v Praze v úterý 15. října 2019. Střední odborné školy zde mohou představit odborné dovednosti svých žákyň a žáků, kteří se účastnili zahraničních pracovních stáží v rámci programu Esrasmus+. Termín pro přihlášky: 31. 5. 2019. 2019-05-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/Kucharka.jpg16. 5. 2019 11:51:09https://www.zkola.cz/management/omsrlz/narodniagentura/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Žádost o souhlas krajského úřadu se zřízením speciálních tříd pro školní rok 2019/2020 66090<p><br></p><p>​</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na základě § 16 odst. 9 a 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v&#160;platném znění, lze <strong>se souhlasem krajského úřadu</strong> v&#160;rámci školy zřizovat <strong>speciální třídy</strong> pro děti, žáky a studenty uvedené v §16 odst. 9 školského zákona. Činnost těchto tříd se dále řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v&#160;platném znění.</p><p style="text-align&#58;justify;">K&#160;udělení souhlasu se zřízením speciálních tříd je potřeba Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje zaslat žádost dle vzoru uvedeného v&#160;příloze.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Termín pro podání žádosti</strong>&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;">Žádosti zasílejte písemně nebo datovou schránkou <strong>nejpozději do 23. srpna 2019. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">ID datové schránky&#58; <strong>scsbwku</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Upozornění&#58;</strong> <strong>Souhlas krajského úřadu se zřízením speciální třídy bude vydáván pouze na školní rok 2019/2020. </strong>V&#160;případě, že žáci budou pokračovat ve vzdělávání ve speciální třídě i v&#160;dalším školním roce, je nutno podat novou žádost.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Případné dotazy zodpoví&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;">Mgr. Jana Kapalková, tel.&#58; 577&#160;043&#160;709, <a href="mailto&#58;%20jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;">jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz</span></a></p><p style="text-align&#58;justify;">PhDr. Soňa Marčíková, tel.&#58; 577&#160;043&#160;708, <a href="mailto&#58;%20sona.marcikova@kr-zlinsky.cz" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;">sona.marcikova@kr-zlinsky.cz</span></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/oos/deti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami/Documents/Formulář%20žádosti_speciální%20třídy%202019_2020.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Formulář žádosti_speciální třídy 2019_2020.docx</a><br></p>24. 4. 2019 8:06:25Netýká se škol speciálně zřízených pro děti a žáky uvedené v §16 odst. 9 školského zákona, škol církevních a škol zřizovaných ministerstvy2019-04-23T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20pupils.jpg24. 4. 2019 11:29:30https://www.zkola.cz/management/oos/deti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMarcela DošlováSoňa Marčíková, Jana Kapalková
Šablony II pro mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání53788<p style="text-align&#58;justify;">​<strong></strong><strong>Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+&#58; 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14&#58;00 h. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-9">Oprávnění žadatelé</span></h4><p></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.</li><li>mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.</li></ul><h4><span class="ms-rteForeColor-9">Cílová skupina</span></h4><p></p><ul><li>děti v mateřských školách</li><li>žáci základních škol</li><li>děti v přípravných třídách základních škol</li><li>účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti)</li><li>žáci základních uměleckých škol</li><li>pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků</li><li>rodiče dětí a žáků</li><li>veřejnost</li></ul><h4><span class="ms-rteForeColor-9">Související dokumenty</span><br></h4><p><span class="ms-rteForeColor-9"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Vyzva_MRR_vyhlaseni.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Výzva_MRR_vyhlášení.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Priloha%20c_1_Indikatory.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha č_1_Indikatory.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Priloha_c_2_hodnotici_kriteria_Sablony%20II.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha_č_2_Hodnoticí_kritéria_Šablony II.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha_č_3_Přehled_šablon.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu_Sablony_II.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha_č_4_Seznam_příloh_k_žádosti_o_podporu_Šablony_II.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Další dokumenty související s výzvou jsou k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci </span><a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm" target="_blank"><strong>Vyhlášené výzvy. </strong></a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><strong>Konzultace k přípravě žádosti o podporu</strong></span><br></p><p>Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.<br>Kontaktní osoba výzvy&#58; Konzultační linka pro výzvy zjednodušených projektů<br>E-mail&#58; <a href="mailto&#58;dotazyZP@msmt.cz" target="_blank">dotazyZP@msmt.cz</a><br>Telefon&#58; +420 234 814 777</p><p><br></p><p><br></p>22. 2. 2018 7:53:13Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00 h. 2019-03-21T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/151520721.jpg22. 3. 2019 14:12:08https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Šablony II pro střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy: Důležité upozornění 65335<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 12. prosince 2018&#160; výzvy č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II v prioritní ose 3. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy&#58; 29. listopadu 2019 ve 14&#58;00 hod.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Tato výzva (č. 02_18_065) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2>Oprávnění žadatelé</h2><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div><ul style="text-align&#58;justify;"><li>Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta a které vytvářejí vlastní plány aktivit (PA) nebo školní akční plány (ŠAP).<a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr/text-vyzvy.htm#_ftn1" name="_ftnref1"></a></li><li>Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty (tj. právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/studenta.</li></ul><h2>Cílová skupina</h2></div><div><ul><li>veřejnost</li><li>děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření<br></li><li>děti a žáci v internátech</li><li>pedagogičtí pracovníci středních škol a konzervatoří včetně vedoucích pedagogických pracovníků</li><li>pedagogičtí pracovníci výchovných a ubytovacích zařízení – domovů mládeže a internátů</li><li>pedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků</li><li>rodiče žáků<br></li><li>studenti vyšších odborných škol</li><li>žáci a studenti v domovech mládeže</li><li>žáci středních škol a konzervatoří</li></ul><h1>Jak a kdy si zažádat?</h1>Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (<a href="https&#58;//mseu.mssf.cz/">https&#58;//mseu.mssf.cz</a>) v termínu od 12. 12. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však <strong>do 29. 11. 2019 do 14&#58;00 hod.</strong><p><br></p><div class="page-header"><h1 class="h2">Důležité upozornění </h1></div><dl class="fields-container"></dl><div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Upozorňujeme, že došlo k výměně kalkulačky indikátorů výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II. V kalkulačce byla opravena technická chyba mající vliv na správný výpočet specifických cílů. Jedná se o důležitou opravu a žádáme proto oprávněné žadatele, aby nadále využívali již pouze novou verzi kalkulačky s označením verze 3 (číslo verze je uvedeno v názvu souboru a také jako první text na úvodní straně kalkulačky). </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"> Na již zaregistrované žádosti o podporu, na které má změna vliv, bude zaslána interní depeše s dalším postupem. V kalkulačce byla zjištěna chyba u aktivity 2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ, která byla chybně navázaná na SC 2 místo SC 5&#160; a počítala tedy chybně rozpady specifických cílů. Všechny žádosti budou muset dokládat novou verzi kalkulačky (označena jako verze 3) v názvu i na prvním listu kalkulačky. Zatím je málo podaných žádostí (celkem 12 těch, kterých se chyba dotkne, budeme je informovat interní depeší s žádostí o opravu čísel u SC). Budoucí žádosti se zaslanou starou verzí kalkulačky budou vraceny k opravě.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Kalkulačka je k dispozici na webu MŠMT&#160;sekci Dokumenty u výzvy <a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr/dokumenty.htm" target="_blank">č. 02_18_065</a> a <a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-066-sablony-pro-ss-a-vos-ii-vrr/dokumenty.htm" target="_blank">č.&#160;02_18_066</a>.<br></p></div><p><br></p><p>Kompletní výzva je zveřejněna na <a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm" target="_blank"><strong>webu MŠMT</strong></a>.<br></p></div>17. 12. 2018 8:32:19Důležité upozornění: změna v povinných přílohách. Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 12. prosince 2018 výzvy č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II v prioritní ose 3. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. listopadu 2019 ve 14:00 hod.2019-03-21T23:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/happy%20teens.jpg22. 3. 2019 14:13:47https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Česko-německý fond budoucnosti podporuje školní praxe54040<div style="text-align&#58;justify;">​​​​Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Podepsáním Statutu českou a německou vládou byl založen dne 29. 12. 1997 jakožto nadační fond podle českého práva se sídlem v Praze.</div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí. Partnerské projekty </div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">V souladu s Česko-německou deklarací je podle statutu posláním Česko-německého fondu budoucnosti poskytování prostředků na financování projektů směřujících do budoucna, které jsou společným zájmem České republiky a Spolkové republiky Německo. </div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">Základními kritérii pro posuzování projektů jsou ucelený koncept financování, kdy žadatelé a jejich partneři hradí alespoň 50% nákladů z vlastních či jiných zdrojů, stejně tak jako jednoznačně pozitivní a dlouhodobá vazba na proces česko-německého porozumění. </div> <div>&#160;</div> <div>Oblasti projektů jsou rozděleny do následujících kategorií </div> <ul><li>Mládež a školy</li> <li>Kultura</li> <li>Dialogy a vědecké projekty</li> <li>Publikace</li> <li>Obnova památek</li> <li>Sociální projekty a menšiny</li> <li>Partnerství obcí a zájmových sdružení</li> <li>Stipendia </li></ul> <h3 class="ms-rteElement-H3B">Mládež a školy</h3> <div style="text-align&#58;justify;"><strong>Co je podporováno</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><div>Školní partnerství, setkávání skupin žáků ze základních i navazujících škol, roční studijní pobyty, odborné praxe, spolupráce mateřských škol, sportovní a kulturní aktivity ve volném čase </div><div><strong><br>Cíle</strong></div></div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">Navázání kontaktů a přátelství, prevence vzniku předsudků, zvládnutí jazyka, poznávání každodenního života v sousední zemi, nabytí zkušeností v prostředí odlišné kultury, zapojení se do obecně prospěšné činnosti, tvořivé trávení volného času.</div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">Fond budoucnosti podporuje četná setkání skupin mládeže, školních tříd i studentů, vzdělávací akce, česko-německé školy a roční studijní pobyty, společné workcampy na různých veřejně prospěšných akcích nebo projekty umělecké spolupráce jako např. nastudování a uvedení společných koncertů nebo tanečních či divadelních představení, které napomáhají sbližovat mladé lidi i přes jazykovou bariéru. </div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><div>V oblasti školství a vzdělávání se podpora Fondu budoucnosti soustřeďuje jak na podporu různých aktivit v rámci partnerství škol, tak na dlouhodobější výměnné projekty. K těm patří především roční studijní pobyty středoškoláků na školách sousední země, které jsou organizovány kancelářemi euroregionů nebo vznikly na základě soukromých iniciativ. </div><div>Podporovány jsou také dlouhodobé nebo krátkodobé praxe pro učně, absolventy odborných škol nebo nezaměstnané, organizované Tandemem, koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže, dále roční pobyty mladých dobrovolných pracovníků v sousední zemi se sociálním nebo ekologickým zaměřením. Účastníci těchto projektů se jednak zdokonalí v cizím jazyce, získají ale i další důležité zkušenosti. Naučí se orientovat se v novém prostředí a toleranci vůči jiným životním podmínkám. </div></div> <div><strong></strong>&#160;</div> <h2 class="ms-rteElement-H2B">Jak žádat o podporu projektu </h2> <div style="text-align&#58;justify;">Prostřednictvím formuláře Žádost o finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti, který se vyplňuje v českém i německém jazyce. Formuláře žádostí jsou ke stažení na stránkách ČNFB v sekci <u style="text-decoration&#58;underline;"></u><a href="http&#58;//www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/podani-zadosti/" target="_blank" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Podání žádosti</strong></a>.</div> <h5></h5> <h5>Uzávěrky pro přijetí žádostí </h5> <div>1. čtvrtletí nebo později&#58; do 30. září předchozího roku<br>2. čtvrtletí nebo později&#58; do 31. prosince předchozího roku<br>3. čtvrtletí nebo později&#58; do 31. března<br>4. čtvrtletí nebo později&#58; do 30. června </div> <div><strong></strong>&#160;</div> <div><strong>Další informace</strong> </div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým partnerem. </div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Projekt by neměl trvat déle než jeden rok. Fond nepodporuje projekty s komerčním zaměřením a nefinancuje provozní náklady institucí. </div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Příspěvek požadovaný z Fondu budoucnosti smí představovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. Tato výše podpory je vyhrazena projektům, které se vyznačují zvláštními partnerskými kvalitami a/nebo inovačním charakterem. Zbývající finance pro projekt musí pocházet z vlastních a/nebo jiných zdrojů. </div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>Zdroj&#58; Česko-německý fond budoucnosti, <a href="http&#58;//www.fondbudoucnosti.cz/" target="_blank">www.fondbudoucnosti.cz</a></div> <div>&#160;</div> 3. 9. 2013 10:16:25Školní partnerství, roční studijní pobyty, odborné praxe, spolupráce mateřských škol, sportovní a kulturní aktivity ve volném čase. Nejbližší termín pro podání žádosti: 30. 6. 2019.2019-03-19T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg1. 4. 2019 6:23:02https://www.zkola.cz/management/omsrlz/mezspoluprace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Zlínskému kraji se podařilo získat od státu peníze na navýšení platů pedagogů66769<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Dotaci 124,4 milionu korun obdrží od státu Zlínský kraj na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v&#160;odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol a školních družin v&#160;letošním roce.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">„Co se týká kvality vzdělávání na školách, patří Zlínský kraj podle průzkumů dlouhodobě na přední místa v&#160;České republice. A to navzdory tomu, že platy těch, kteří se v našem kraji o vzdělání a výchovu ve školách starají, jsou ve srovnání s&#160;ostatním kraji nejnižší. Vyvíjel jsem proto souvislý tlak na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby tento neudržitelný stav řešilo. Jsem velmi rád, že to začíná přinášet své výsledky,“ sdělil krajský radní Petr Gazdík, zodpovědný za školství.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Částka je určena na posílení výše nenárokových složek platů celkem 7&#160;600 pedagogů v&#160;mateřských školách, základních školách, středních školách včetně konzervatoře a ve školních družinách.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">„Jsou to peníze navíc oproti plánovanému navýšení platů učitelů o 15 %, i když se částky u jednotlivých škol budou lišit podle naplněnosti tříd,“ doplnil Petr Gazdík.&#160;</div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/zlinskemu-kraji-se-podarilo-ziskat-od-statu-penize-na-navyseni-platu-pedagogu-aktuality-15449.html" target="_blank">Zlínský kraj</a><br></p>11. 3. 2019 7:29:45Dotaci 124,4 milionu korun obdrží od státu Zlínský kraj na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol a školních družin v letošním roce.2019-03-10T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg11. 3. 2019 7:33:32https://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJan Vandík
Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji III"66485<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Zlínský kraj připravuje předložení žádosti o finanční podporu navazujícího projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji III do Operačního programu potravinové a materiální pomoci.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvujících mateřské školy a základní školy (vč. víceletých gymnázií) bezúplatné školní stravování. </p><p style="text-align&#58;justify;">V případě zapojení do projektu a schválení projektové žádosti se ve školním roce 2019/2020 jedná o období <span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020</strong></span> (období, kdy bude hrazeno stravné). </p><p style="text-align&#58;justify;">Partnery v projektu budou zapojené školy.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ředitelé dotčených škol byli prostřednictvím dopisu, zaslaného e-mailem, informováni </strong><strong>o podmínkách a termínech při realizaci projektu.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Aktuální informace k projektu naleznete na stránkách MPSV v&#160;sekci <a href="https&#58;//www.mpsv.cz/cs/35175" target="_blank"><strong>Vyhlášené výzvy.</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontakt&#58; </strong>Iva Křížková (<a href="mailto&#58;iva.krizkova@kr-zlinsky.cz"><strong>iva.krizkova@kr-zlinsky.cz</strong></a><strong>, </strong>tel. 577&#160;043&#160;713).</p><p><br></p>7. 3. 2019 7:52:10Zlínský kraj připravuje předložení žádosti o finanční podporu navazujícího projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji III do Operačního programu potravinové a materiální pomoci.2019-03-06T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/lunch.jpg10. 4. 2019 7:03:11https://www.zkola.cz/management/oos/Skolni-stravovani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxVladimíra ŘíhováIva Křížková
Závazné analytické účty PO ZK na rok 2019 (verze k 22.2.2019)65852<p>​ Závazné analytické účty PO ZK na rok 2019 (verze k 22.2.2019)</p><p>&#160;<a href="/management/oddelenirozpoctu/Documents/Závazné%20analytické%20členění%20pro%20PO%20ZK%20na%20rok%202019_v_19_02_22.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Závazné analytické členění pro PO ZK na rok 2019_v_19_02_22.pdf</a></p><p>&#160;<a href="/management/oddelenirozpoctu/Documents/Přílohy%206%20až%2013.zip"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/iczip.gif" alt="" />&#160;Přílohy 6 až 13.zip</a></p><p>&#160;</p>28. 2. 2019 13:26:45Závazné analytické účty PO ZK na rok 2019 (verze k 22.2.2019) pro školy a školská zařízení zřizovaná ZK2019-02-27T23:00:00Z/SiteCollectionImages/images/100281685.jpg28. 2. 2019 13:36:51https://www.zkola.cz/management/oddelenirozpoctu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMiroslav Trávníček