Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Management
Sekce Management je určena vedení škol, školských zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Slouží k vzájemné výměně zkušeností i k poskytování interních sdělení z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.
 
Chcete se dále vzdělávat? Pozvánky na vzdělávací kurzy, semináře, konference najdete na portálu Sofia v databázi vzdělávacích zařízení ve Zlínském kraji a přehledu aktuálně nabízených akcí DV nebo DVPP.
 

 Nejnovější články

 

 

Šablony II pro mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání53788<p style="text-align&#58;justify;">​<strong></strong><strong>Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+&#58; 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14&#58;00 h. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-9">Oprávnění žadatelé</span></h4><p></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.</li><li>mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.</li></ul><h4><span class="ms-rteForeColor-9">Cílová skupina</span></h4><p></p><ul><li>děti v mateřských školách</li><li>žáci základních škol</li><li>děti v přípravných třídách základních škol</li><li>účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti)</li><li>žáci základních uměleckých škol</li><li>pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků</li><li>rodiče dětí a žáků</li><li>veřejnost</li></ul><h4><span class="ms-rteForeColor-9">Související dokumenty</span><br></h4><p><span class="ms-rteForeColor-9"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Vyzva_MRR_vyhlaseni.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Výzva_MRR_vyhlášení.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Priloha%20c_1_Indikatory.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha č_1_Indikatory.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Priloha_c_2_hodnotici_kriteria_Sablony%20II.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha_č_2_Hodnoticí_kritéria_Šablony II.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha_č_3_Přehled_šablon.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu_Sablony_II.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha_č_4_Seznam_příloh_k_žádosti_o_podporu_Šablony_II.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Další dokumenty související s výzvou jsou k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci </span><a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm" target="_blank"><strong>Vyhlášené výzvy. </strong></a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><strong>Konzultace k přípravě žádosti o podporu</strong></span><br></p><p>Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.<br>Kontaktní osoba výzvy&#58; Konzultační linka pro výzvy zjednodušených projektů<br>E-mail&#58; <a href="mailto&#58;dotazyZP@msmt.cz" target="_blank">dotazyZP@msmt.cz</a><br>Telefon&#58; +420 234 814 777</p><p><br></p><p><br></p>22. 2. 2018 7:53:13Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00 h. 2019-03-21T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/151520721.jpg22. 3. 2019 14:12:08https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Šablony II pro střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy: Důležité upozornění 65335<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 12. prosince 2018&#160; výzvy č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II v prioritní ose 3. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy&#58; 29. listopadu 2019 ve 14&#58;00 hod.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Tato výzva (č. 02_18_065) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2>Oprávnění žadatelé</h2><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div><ul style="text-align&#58;justify;"><li>Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta a které vytvářejí vlastní plány aktivit (PA) nebo školní akční plány (ŠAP).<a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr/text-vyzvy.htm#_ftn1" name="_ftnref1"></a></li><li>Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty (tj. právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/studenta.</li></ul><h2>Cílová skupina</h2></div><div><ul><li>veřejnost</li><li>děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření<br></li><li>děti a žáci v internátech</li><li>pedagogičtí pracovníci středních škol a konzervatoří včetně vedoucích pedagogických pracovníků</li><li>pedagogičtí pracovníci výchovných a ubytovacích zařízení – domovů mládeže a internátů</li><li>pedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků</li><li>rodiče žáků<br></li><li>studenti vyšších odborných škol</li><li>žáci a studenti v domovech mládeže</li><li>žáci středních škol a konzervatoří</li></ul><h1>Jak a kdy si zažádat?</h1>Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (<a href="https&#58;//mseu.mssf.cz/">https&#58;//mseu.mssf.cz</a>) v termínu od 12. 12. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však <strong>do 29. 11. 2019 do 14&#58;00 hod.</strong><p><br></p><div class="page-header"><h1 class="h2">Důležité upozornění </h1></div><dl class="fields-container"></dl><div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Upozorňujeme, že došlo k výměně kalkulačky indikátorů výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II. V kalkulačce byla opravena technická chyba mající vliv na správný výpočet specifických cílů. Jedná se o důležitou opravu a žádáme proto oprávněné žadatele, aby nadále využívali již pouze novou verzi kalkulačky s označením verze 3 (číslo verze je uvedeno v názvu souboru a také jako první text na úvodní straně kalkulačky). </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"> Na již zaregistrované žádosti o podporu, na které má změna vliv, bude zaslána interní depeše s dalším postupem. V kalkulačce byla zjištěna chyba u aktivity 2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ, která byla chybně navázaná na SC 2 místo SC 5&#160; a počítala tedy chybně rozpady specifických cílů. Všechny žádosti budou muset dokládat novou verzi kalkulačky (označena jako verze 3) v názvu i na prvním listu kalkulačky. Zatím je málo podaných žádostí (celkem 12 těch, kterých se chyba dotkne, budeme je informovat interní depeší s žádostí o opravu čísel u SC). Budoucí žádosti se zaslanou starou verzí kalkulačky budou vraceny k opravě.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Kalkulačka je k dispozici na webu MŠMT&#160;sekci Dokumenty u výzvy <a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr/dokumenty.htm" target="_blank">č. 02_18_065</a> a <a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-066-sablony-pro-ss-a-vos-ii-vrr/dokumenty.htm" target="_blank">č.&#160;02_18_066</a>.<br></p></div><p><br></p><p>Kompletní výzva je zveřejněna na <a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm" target="_blank"><strong>webu MŠMT</strong></a>.<br></p></div>17. 12. 2018 8:32:19Důležité upozornění: změna v povinných přílohách. Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 12. prosince 2018 výzvy č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II v prioritní ose 3. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. listopadu 2019 ve 14:00 hod.2019-03-21T23:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/happy%20teens.jpg22. 3. 2019 14:13:47https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Česko-německý fond budoucnosti podporuje školní praxe54040<div style="text-align&#58;justify;">​​​​Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Podepsáním Statutu českou a německou vládou byl založen dne 29. 12. 1997 jakožto nadační fond podle českého práva se sídlem v Praze.</div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí. Partnerské projekty </div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">V souladu s Česko-německou deklarací je podle statutu posláním Česko-německého fondu budoucnosti poskytování prostředků na financování projektů směřujících do budoucna, které jsou společným zájmem České republiky a Spolkové republiky Německo. </div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">Základními kritérii pro posuzování projektů jsou ucelený koncept financování, kdy žadatelé a jejich partneři hradí alespoň 50% nákladů z vlastních či jiných zdrojů, stejně tak jako jednoznačně pozitivní a dlouhodobá vazba na proces česko-německého porozumění. </div> <div>&#160;</div> <div>Oblasti projektů jsou rozděleny do následujících kategorií </div> <ul><li>Mládež a školy</li> <li>Kultura</li> <li>Dialogy a vědecké projekty</li> <li>Publikace</li> <li>Obnova památek</li> <li>Sociální projekty a menšiny</li> <li>Partnerství obcí a zájmových sdružení</li> <li>Stipendia </li></ul> <h3 class="ms-rteElement-H3B">Mládež a školy</h3> <div style="text-align&#58;justify;"><strong>Co je podporováno</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><div>Školní partnerství, setkávání skupin žáků ze základních i navazujících škol, roční studijní pobyty, odborné praxe, spolupráce mateřských škol, sportovní a kulturní aktivity ve volném čase </div><div><strong><br>Cíle</strong></div></div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">Navázání kontaktů a přátelství, prevence vzniku předsudků, zvládnutí jazyka, poznávání každodenního života v sousední zemi, nabytí zkušeností v prostředí odlišné kultury, zapojení se do obecně prospěšné činnosti, tvořivé trávení volného času.</div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">Fond budoucnosti podporuje četná setkání skupin mládeže, školních tříd i studentů, vzdělávací akce, česko-německé školy a roční studijní pobyty, společné workcampy na různých veřejně prospěšných akcích nebo projekty umělecké spolupráce jako např. nastudování a uvedení společných koncertů nebo tanečních či divadelních představení, které napomáhají sbližovat mladé lidi i přes jazykovou bariéru. </div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><div>V oblasti školství a vzdělávání se podpora Fondu budoucnosti soustřeďuje jak na podporu různých aktivit v rámci partnerství škol, tak na dlouhodobější výměnné projekty. K těm patří především roční studijní pobyty středoškoláků na školách sousední země, které jsou organizovány kancelářemi euroregionů nebo vznikly na základě soukromých iniciativ. </div><div>Podporovány jsou také dlouhodobé nebo krátkodobé praxe pro učně, absolventy odborných škol nebo nezaměstnané, organizované Tandemem, koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže, dále roční pobyty mladých dobrovolných pracovníků v sousední zemi se sociálním nebo ekologickým zaměřením. Účastníci těchto projektů se jednak zdokonalí v cizím jazyce, získají ale i další důležité zkušenosti. Naučí se orientovat se v novém prostředí a toleranci vůči jiným životním podmínkám. </div></div> <div><strong></strong>&#160;</div> <h2 class="ms-rteElement-H2B">Jak žádat o podporu projektu </h2> <div style="text-align&#58;justify;">Prostřednictvím formuláře Žádost o finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti, který se vyplňuje v českém i německém jazyce. Formuláře žádostí jsou ke stažení na stránkách ČNFB v sekci <u style="text-decoration&#58;underline;"></u><a href="http&#58;//www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/podani-zadosti/" target="_blank" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Podání žádosti</strong></a>.</div> <h5></h5> <h5>Uzávěrky pro přijetí žádostí </h5> <div>1. čtvrtletí nebo později&#58; do 30. září předchozího roku<br>2. čtvrtletí nebo později&#58; do 31. prosince předchozího roku<br>3. čtvrtletí nebo později&#58; do 31. března<br>4. čtvrtletí nebo později&#58; do 30. června </div> <div><strong></strong>&#160;</div> <div><strong>Další informace</strong> </div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým partnerem. </div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Projekt by neměl trvat déle než jeden rok. Fond nepodporuje projekty s komerčním zaměřením a nefinancuje provozní náklady institucí. </div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Příspěvek požadovaný z Fondu budoucnosti smí představovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. Tato výše podpory je vyhrazena projektům, které se vyznačují zvláštními partnerskými kvalitami a/nebo inovačním charakterem. Zbývající finance pro projekt musí pocházet z vlastních a/nebo jiných zdrojů. </div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>Zdroj&#58; Česko-německý fond budoucnosti, <a href="http&#58;//www.fondbudoucnosti.cz/" target="_blank">www.fondbudoucnosti.cz</a></div> <div>&#160;</div> 3. 9. 2013 10:16:25Školní partnerství, roční studijní pobyty, odborné praxe, spolupráce mateřských škol, sportovní a kulturní aktivity ve volném čase. Nejbližší termín pro podání žádosti: 31. 3. 2019.2019-03-19T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg20. 3. 2019 14:01:17https://www.zkola.cz/management/omsrlz/mezspoluprace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Conti Regata 201963925<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Informace o registraci do Conti Regaty - přehlídky žákovských a studentských plavidel v rámci rodinného festivalu Holešovská regata 2019.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Conti%20Regata%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Conti Regata 2019.pdf</a><br></p>19. 3. 2019 13:19:45Informace o registraci do Conti Regaty - přehlídky žákovských a studentských plavidel.2019-03-18T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/group.jpg20. 3. 2019 6:26:15https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMarcela Došlová
Zlínskému kraji se podařilo získat od státu peníze na navýšení platů pedagogů66769<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Dotaci 124,4 milionu korun obdrží od státu Zlínský kraj na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v&#160;odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol a školních družin v&#160;letošním roce.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">„Co se týká kvality vzdělávání na školách, patří Zlínský kraj podle průzkumů dlouhodobě na přední místa v&#160;České republice. A to navzdory tomu, že platy těch, kteří se v našem kraji o vzdělání a výchovu ve školách starají, jsou ve srovnání s&#160;ostatním kraji nejnižší. Vyvíjel jsem proto souvislý tlak na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby tento neudržitelný stav řešilo. Jsem velmi rád, že to začíná přinášet své výsledky,“ sdělil krajský radní Petr Gazdík, zodpovědný za školství.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Částka je určena na posílení výše nenárokových složek platů celkem 7&#160;600 pedagogů v&#160;mateřských školách, základních školách, středních školách včetně konzervatoře a ve školních družinách.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">„Jsou to peníze navíc oproti plánovanému navýšení platů učitelů o 15 %, i když se částky u jednotlivých škol budou lišit podle naplněnosti tříd,“ doplnil Petr Gazdík.&#160;</div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/zlinskemu-kraji-se-podarilo-ziskat-od-statu-penize-na-navyseni-platu-pedagogu-aktuality-15449.html" target="_blank">Zlínský kraj</a><br></p>11. 3. 2019 7:29:45Dotaci 124,4 milionu korun obdrží od státu Zlínský kraj na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol a školních družin v letošním roce.2019-03-10T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg11. 3. 2019 7:33:32https://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJan Vandík
Školy mohou jednoduše čerpat finanční prostředky prostřednictvím Šablon II66529<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Téměř sedmdesátka účastníků z vedení škol Zlínského kraje přijela ve středu 6. března do Zlína, aby získala od pracovníků MŠMT informace o projektech zjednodušeného vykazování.&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Seminář k výzvě č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II pořádal realizační tým projektu&#160;Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území </strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Zlínského kraje.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Konference byla zaměřená na seznámení se s výzvou, představení nově přidaných šablon oproti výzvě na Šablony SŠ a VOŠ I, změny v indikátorech a poukázání na IS KP14+.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pro účastníky byly nejpřínosnější informace k indikátorům, bagatelní podpoře, podporovaným aktivitám. Důležité bylo také zachycení změn oproti Šablonám I, možnost aktuálně položit otázku a hned na ni získat odpověď.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Ředitelé by pro příště uvítali více informací k problematice administrace projektů, realizaci šablony ICT včetně podmínek pro pořízení</span><span style="background-color&#58;transparent;"> </span><span style="background-color&#58;transparent;">ICT techniky a&#160;naplnění indikátorů projektů.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Další informace k&#160;výzvě najdete <a href="/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Sablony-pro-SS-a-VOS-II.aspx"><strong>na Zkole </strong></a>&#160;nebo v&#160;přiložené prezentaci.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Šablony%20II%20pro%20SŠ%20a%20VOŠ_změny%20oproti35_42_pro%20žadatele.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Šablony II pro SŠ a VOŠ</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Skoly_mohou_cerpat_financni_prostredky_prostrednictvim_Sablon_2/20190306_123205.jpg" alt="20190306_123205.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Skoly_mohou_cerpat_financni_prostredky_prostrednictvim_Sablon_2/20190306_123231.jpg" alt="20190306_123231.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Skoly_mohou_cerpat_financni_prostredky_prostrednictvim_Sablon_2/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>8. 3. 2019 8:22:50Téměř sedmdesátka účastníků z vedení škol Zlínského kraje přijela ve středu 6. března do Zlína, aby získala od pracovníků MŠMT informace o projektech zjednodušeného vykazování.2019-03-07T23:00:00Z/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/20190306_123144.jpg8. 3. 2019 11:37:02https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Profesor Miroslav Bárta: Sociální sítě jsou zničující jako užívání drog66576<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;lednu přijel do Zlínského kraje na pozvání radního Petra Gazdíka přednášet ředitelům krajských škol profesor Miroslav Bárta, ředitel Českého egyptologického ústavu, světová kapacita svého oboru. Je držitelem prestižních zahraničních ocenění, přednáší na univerzitách, ale také pro nadnárodní firmy či pro americkou armádu. Pro krajský magazín Okno do kraje poskytl rozhovor, který s&#160;ním vedla Helena Mráčková.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Pane profesore, dnes jste uznávanou kapacitou v&#160;oboru egyptologie, co ve vás probudilo zájem zrovna o tuto civilizaci, čím vás fascinovala?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Já jsem se k&#160;ní dostal za trest, protože jsem v&#160;páté třídě (a nejen v&#160;ní) hrozně zlobil a vyrušoval při vyučování, a tak jsem se musel naučit nějaký dlouhý text o pyramidách v&#160;Gize. Při tom mi došlo, že to není úplně blbé. V&#160;té době jsem ještě dělal atletiku, ale postupně jsem si začal vyhledávat knížky, tehdy hlavně Vojtěcha Zamarovského. V&#160;80. letech ještě literatury na toto téma mnoho nebylo.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>V&#160;současné době se hodně věnujete otázkám vývoje a transformace civilizací. Proč se začaly rozpadat ve stadiu, kdy dosáhly vysokého stupně rozvoje? Proč s&#160;tou vyspělostí vědy a kultury, nešla ruku v&#160;ruce také strategie obrany a sebeobrany</em></strong><strong><em>?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Já si myslím, že nám není vlastní přemýšlet o zadních vrátkách. Civilizace vždy, když dojde na vrchol své složitosti, do úrovně svého maxima, se začíná hroutit do sebe, protože začíná spotřebovávat více energie, než produkuje. Jako příklad může posloužit tzv. Herakleitův zákon&#58; to, co systém dovede na vrchol, způsobí také nakonec jeho kolaps. Typický je státní aparát, který je ze začátku velmi pozitivní, produktivní a důležitý, a na vrcholu svého rozvoje je tak mocný a složitý, že začíná více energie pohlcovat, než vytvářet a to je vždy začátek konce.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Dokonce jste řekl, že tento zákon způsobil i kolaps ve funkci rodiny – jak?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Funkci rodiny nejvíc ohrozil sociální systém, který je bezpochyby velice důležitý, ale musí být adresný. Pokud se z&#160;něho stane plošný nástroj, který neustále bytní ve svém objemu, nakonec ohrožuje samotnou přirozenou podstatu rodiny, respektive má ambici ji nahrazovat. To nemůže nikdy fungovat.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Všechno, co ve svých přednáškách říkáte, obsahuje jasnou informaci, že už teď jsme svědky zániku vlastní civilizace. Opravdu to tak je?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Pozoruji prvky plíživé krize, ale nikomu to nevnucuji. Lidé to moc slyšet nechtějí. Nehodí se to do mainstreamu. Společnost, která kolabuje, si toho vůbec nemusí být vědoma. Ten proces trvá dlouho, ale spouštěčem může být něco docela bezvýznamného. Navíc věřím, že svou budoucnost máme ve svých rukou.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Nehraje svou roli třeba i to, že elity, které se dostanou k&#160;moci, propadnou po určité době komplexu jakéhosi sebezbožštění?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">To je v&#160;historii známé velice dlouho. Čtenáři možná znají slavnou novelu Ladislava Mňačka Jak chutná moc, kde je toto přesně popsáno. Po určité době vlivové elity ztratí kontakt s&#160;realitou, uzavřou se do bubliny, a pokud nejsou schopny udržet společenskou smlouvu a postarat se o většinu lidí, zajistit to, aby společnost byla vzájemně prostupná, fungovala v&#160;ní komunikace a neděly se tam nějaké extrémní jevy, tak to končí. Společenská smlouva, určitá vize a integrita, je alfou a omegou ve vývoji každé civilizace.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>My nemáme tuto vizi či ideál?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Myslím, že ho ztrácíme a že společnost se segmentarizuje do bublin, které jsou založené na nereálných světech sociálních sítí. Ty jsou krátkodobě velice příjemné, ale dlouhodobě jsou zničující stejně jako užívání drog. To, že naše současné elity nejsou schopné společnost sjednotit pro dosažení nějakého cíle, pro udržení určitých hodnot, to je docela alarmující zpráva. Děsivé je i to, že dnes lidé na politiku pohlížejí s&#160;opovržením, a věci, které se v&#160;politice dějí, nepovažují za důležité.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Jaký vliv na přežití člověka, národa či civilizace má náboženství?&#160;</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Vždy hrálo zásadní roli, protože nějakým způsobem lidem předkládalo principy chování – viz třeba biblické Desatero. Je velmi důležité mít v&#160;sobě nějaký morální imperativ. V&#160;současné době je rozšířený fenomén, že všichni máme na všechno právo, to je zničující. Víra nás učí pokoře a sebekázni a také si díky ní uvědomujeme, že máme nejen práva, ale také povinnosti a ty musíme plnit – vůči sobě, vůči svým bližním, vůči komunitě, ve které se pohybujeme, i vůči státu. Stát by se naopak měl starat o potřeby svých občanů.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Tvrdíte, že obrovský počet exekucí u nás je selháním demokracie. V&#160;čem?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Stát by měl dbát na to, aby žádné soukromé subjekty nemohly lidi dostávat do takto neřešitelných situací. Již ve středověku bylo známo, že odpovědnost má nejen ten, kdo si půjčuje, ale stejně tak i ten, kdo půjčuje. Stát musí dohlížet na etiku a hygienu veřejného prostoru a tady selhal naprosto.</p><p style="text-align&#58;justify;"><em><strong>S&#160;jakou civilizací jsme my – obyvatelé střední Evropy – momentálně nejvážněji konfrontováni? Kdo či co nás nejvíc ohrožuje, je to islám? Čína? Nebo jsme to my samotní?</strong></em></p><p style="text-align&#58;justify;">Myslím si, že největším nepřítelem jsme my sami sobě. Na jednu stranu žijeme v&#160;globálním multipolárním světě, kde je spousta povrchových kulturních jevů hodně podobná, ať už je to technika, sociální sítě, kultura, způsob oblékání, stravování pod. Ale potom jsou tady myšlenkové světy, které se přirozeně liší, protože vyrůstají z jiných kořenů, ať už to je křesťanství, judaismus, islám nebo sekulární čínská společnost. Všechny tyto kořeny se v&#160;globálním světě přirozeně potkávají a někdy spolu nacházejí dobrou řeč, ale jindy narážejí.</p><p style="text-align&#58;justify;"><em><strong>Zaujalo mě Vaše sdělení, že Čína vždy, když dosáhla určitého vývojového vrcholu, tak se zavřela. To je zajímavý projev sebezáchovy – uzavřít se, stáhnout se do sebe a pohlídat si vlastní integritu...</strong></em></p><p style="text-align&#58;justify;">To je velice běžný princip doložený i z&#160;jiných civilizací. Historie a její zkušenost je vůbec dobré téma na přemýšlení. Nemyslím si, že bychom měli napodobovat minulost, ale minimálně inspirace to být může. Stejně tak bychom se mohli při strategickém plánování řídit plus minus sedmiletým cyklem, který lze vypozorovat v&#160;řadě historických jevů a nakonec i v&#160;Bibli se píše o střídání sedmi let hojnosti a sedmi let hladu. Jen my na tyto věci pořád jaksi neslyšíme.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/profesor-miroslav-barta-socialni-site-jsou-znicujici-jako-uzivani-drog-aktuality-15435.html" target="_blank">www.kr-zlinsky.cz</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Foto&#58; Jiří Balát<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>4. 3. 2019 7:56:04V lednu přijel do Zlínského kraje na pozvání radního Petra Gazdíka přednášet ředitelům krajských škol profesor Miroslav Bárta, ředitel Českého egyptologického ústavu, světová kapacita svého oboru. Pro krajský magazín Okno do kraje poskytl rozhovor, který s ním vedla Helena Mráčková.2019-03-03T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/rozhovory/PublishingImages/prof--mgr--miroslav-barta--dr--foto-jiri-balat.jpg4. 3. 2019 8:01:00https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/rozhovory/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
Školy spolupracují s podniky na kariérovém poradenství, strategie se liší66603<p style="text-align&#58;justify;"><b>​Střední školy ve Zlínském kraji mají vypracované školní programy spolupráce se zaměstnavateli v oblasti kariérového poradenství. Při podrobnějším zkoumání se ukázalo, že přístupy ke strategii kariérové kooperace a způsoby, jakými je následně uskutečňována, jsou různými školami pojímány odlišně. V dotazníkovém šetření středních škol ze Zlínského kraje, které bylo v projektu Datová platforma zaměstnanosti uskutečněno v roce 2018, jsme zjišťovali, jak střední školy ze Zlínského kraje postupují při spolupráci s podniky v kariérovém poradenství.</b></p><div style="text-align&#58;justify;">Průzkum zjišťoval, jak vzdělavatelé postupují při nastavování školního programu spolupráce se zaměstnavateli v&#160;kariérovém poradenství. Školy se vyjadřovaly k&#160;programu definovanému jako „zastřešující strategie, ale i konkrétně rozpracovaný plán aktivit, které škola podniká pro zkvalitnění kariérového poradenství a odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce se zaměstnavateli“.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Celkem 51 zapojených škol se vyjadřovalo, zda školní plán odpovídá různým charakteristikám. Školy se nejčastěji pozitivně identifikovaly s výrokem, že plán spolupráce je vedením školy explicitně podporován (71 %). Celkem 29 škol (57 %) uvedlo, že je projednáván a schvalován vedením školy. Na druhou stranu pouze 38 % vzdělavatelů uvedlo, že školní program spolupráce se zaměstnavateli v oblasti kariérového poradenství je zpracován písemně. Z toho vyplývá, že část škol projednává, schvaluje a monitoruje program, který nemá písemnou podobu.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Ostatní charakteristiky programu jsou naplňovány menšinou škol. Nejméně často školy zmínily, že program je určen a rozpracován pro 4 cílové skupiny&#58; žáky, učitele, zaměstnavatele a rodiče (pouze 8 %). Jen 14 % škol uvedlo, že školní program spolupráce se zaměstnavateli v&#160;oblasti kariérového poradenství zveřejňuje na webových stránkách školy. Alespoň jednou za 3 roky plán vyhodnocuje 55 % škol, nejčastěji přitom zjišťují zpětnou vazbu od žáků (71 % škol), následuje vedení školy a učitelé. Od zaměstnavatelů zjišťuje zpětnou vazbu 55 % škol.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/Media/Default/PDF/Spoluprace-SS-se-zamestnavateli-v-karierovem-poradenstvi-2018.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Výsledky dotazníkového šetření</a><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/clanky/skoly-spolupracuji-s-podniky-na-karierovem-poradenstvi-strategie-se-lisi" target="_blank">www.monitorzk.cz</a><br></p>4. 3. 2019 11:40:16​Střední školy ve Zlínském kraji mají vypracované školní programy spolupráce se zaměstnavateli v oblasti kariérového poradenství. Při podrobnějším zkoumání se ukázalo, že přístupy ke strategii kariérové kooperace a způsoby, jakými je následně uskutečňována, jsou různými školami pojímány odlišně. 2019-03-03T23:00:00Z/pedagogove/PublishingImages/Spolupráce_škol_a_firem.PNG20. 3. 2019 14:04:33https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenkováwww.monitorzk.cz

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci