Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Management
Sekce Management je určena vedení škol, školských zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Slouží k vzájemné výměně zkušeností i k poskytování interních sdělení z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.
 
Chcete se dále vzdělávat? Pozvánky na vzdělávací kurzy, semináře, konference najdete na portálu Sofia v databázi vzdělávacích zařízení ve Zlínském kraji a přehledu aktuálně nabízených akcí DV nebo DVPP.
 

 

 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k omlouvání absencí žáků ošetřujícím lékařem42675<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Podle § 22 odst. 3 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou povinni dokládat&#160;důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování zákonní zástupci dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Omluvení nepřítomnosti žáka tedy provádí zpravidla zákonný zástupce žáka, kdy zákon v ustanovení § 50 odst. 1. ukládá doložit tyto důvody nejpozději do tří kalendářních dnů od nepřítomnosti žáka (obdobně u zletilých studentů).</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zákon dále upravuje možnost uvolnění žáka z některých předmětů (rovněž na žádost zákonného zástupce), přičemž uvolnění z předmětu tělesná výchova je podmíněno lékařským vyjádřením.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">MŠMT vydalo v roce 2014 Metodický pokyn 10 194/2002 - 14 k jednotnému postupu při omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Článek II. výše uvedeného metodického pokynu stanoví, že nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka (popřípadě vychovatel domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v domově mládeže) a zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Základní a střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem&#160;pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Cílem takové úpravy je zabránit negativním jevům v rodinném zázemí žáka, kdy by zákonní zástupci neplnili své povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti a zanedbávali péči o jeho školní docházku (omlouvali jeho neodůvodněnou nepřítomnost).</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Důvody nepřítomnosti žáka tedy nedokládá lékař, stejně tak lékař neomlouvá jeho nepřítomnost, avšak v odůvodněných případech je potvrzení lékaře součástí omluvenky,&#160;kterou vystavuje zákonný zástupce.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">To, že školské zařízení dá do svého školního řádu, že např. „absenci dítěte delší jak jeden den je možné omluvit pouze lékařem&quot; není pro registrujícího poskytovatele dítěte, tedy praktického lékaře pro děti a dorost, nikterak závazné. V praxi ale často dochází k situacím, kdy škola vyžaduje právě potvrzení vystavené lékařem, přičemž však žádný právní předpis z oblasti zdravotnictví nestanoví povinnost lékaře takové potvrzení vydat. Je třeba si uvědomit, že školní řád nemůže ukládat žádné povinnosti třetím osobám - tedy ani lékařům.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/informaceosms/Documents/stanovisko%20MZ%20-%20absence%20žáků.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Stanovisko MZ - absence žáků.pdf</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><p></p>13. 3. 2018 6:46:02Dne 1. 2. 2018 proběhlo jednání zástupců Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nosným tématem bylo omlouvání nepřítomnosti žáka a studenta ve škole. 2018-03-12T23:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/133616444.jpg13. 3. 2018 6:55:36https://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Šablony II pro mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání51523<p style="text-align&#58;justify;">​<strong></strong><strong>Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+&#58; 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14&#58;00. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-9">Oprávnění žadatelé</span></h4><p></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.</li><li>mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.</li></ul><h4><span class="ms-rteForeColor-9">Cílová skupina</span></h4><p></p><ul><li>děti v mateřských školách</li><li>žáci základních škol</li><li>děti v přípravných třídách základních škol</li><li>účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti)</li><li>žáci základních uměleckých škol</li><li>pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků</li><li>rodiče dětí a žáků</li><li>veřejnost</li></ul><h4><span class="ms-rteForeColor-9">Související dokumenty</span><br></h4><p><span class="ms-rteForeColor-9"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Vyzva_MRR_vyhlaseni.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Výzva_MRR_vyhlášení.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Priloha%20c_1_Indikatory.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha č_1_Indikatory.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Priloha_c_2_hodnotici_kriteria_Sablony%20II.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha_č_2_Hodnoticí_kritéria_Šablony II.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha_č_3_Přehled_šablon.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu_Sablony_II.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha_č_4_Seznam_příloh_k_žádosti_o_podporu_Šablony_II.pdf</a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Další dokumenty související s výzvou jsou k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci </span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank"><strong>Vyhlášené výzvy. </strong></a><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><br></span></p><h4><span class="ms-rteForeColor-9">Seminář pro žadatele ve Zlíně</span><br></h4><div class="article-perex"> Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na&#160;Seminář pro žadatele – Výzva č. 02_18_063 Šablony II. &#160; &#160; <span class="cleaner"></span> <span class="cleaner"></span> </div><p> <strong><br></strong></p><p><strong>Datum konání&#58;</strong>&#160;11. dubna 2018 </p><p> <strong>Čas konání</strong>&#58; 10&#58;00 − 15&#58;00 (registrace od 9&#58;30) </p><p> <strong>Místo konání</strong>&#58;&#160;<span>Taneční klub Fortuna Zlín,&#160;</span><span>Bartošova ul. 4393,&#160;</span><span>Zlín&#160;</span> </p><p style="text-align&#58;justify;"> Seminář je určen pro prvožadatele (především základní umělecké školy a střediska volného času) finanční podpory z OP VVV, &#160;<strong>výzvy č. 02_18_063 Šablony II.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;"> Cílem semináře je seznámit účastníky s&#160;podmínkami výzvy, aktivitami (šablonami) a vyplňováním žádosti o podporu v&#160;informačním systému IS KP 2014+.&#160;<span>Doporučujeme, aby si účastníci předem prostudovali výzvu a její přílohy (zvláště přílohu č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad).</span> </p><p style="text-align&#58;justify;"> Vzhledem ke kapacitě sálu je omezen počet účastníků na 1 osobu za subjekt. Celkový počet účastníků je omezen na 100 osob. </p><p> V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději <strong>do 4. 4. 2018, a to <a href="http&#58;//www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminar-pro-zadatele-vyzva-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii-11-4-2018?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">on-line</a> prostřednictvím stránek Ministerstva školství. <br></strong></p><p> Dovolujeme si upozornit účastníky semináře, že součástí semináře je pouze drobné občerstvení. </p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><strong>Konzultace k přípravě žádosti o podporu</strong></span><br></p><p>Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.<br>Kontaktní osoba výzvy&#58; Konzultační linka pro výzvy zjednodušených projektů<br>E-mail&#58; <a href="mailto&#58;dotazyZP@msmt.cz" target="_blank">dotazyZP@msmt.cz</a><br>Telefon&#58; +420 234 814 777</p><p><br></p><p><br></p>22. 2. 2018 7:53:13Seminář pro žadatele ve Zlíně! Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00. 2018-03-06T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/151520721.jpg7. 3. 2018 10:13:52https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Erasmus+ Výzva 2018 – Partnerství škol nově a jednoduše52222<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Partnerství škol je novým typem projektu, který je určen výhradně školám a tomu je přizpůsobena i kratší a jednodušší žádost o grant. Zvýšená podpora bude také věnována různým typům mobilit učitelek a učitelů a žákyň a žáků. Celkový rozpočet přidělený v Evropě na tento typ projektů je 280 mil EUR.<br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Dům zahraniční spolupráce pořádá <strong>informační semináře, webináře a konzultace pro budoucí žadatele</strong> o projekty <strong>Partnerství škol</strong> v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 ve <strong>Výzvě 2018</strong>.&#160;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Do projektů se může <strong>zapojit jakákoli MŠ, ZŠ, a SŠ zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT</strong> (včetně ZUŠ a škol speciálních). </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">V rámci projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti a organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Zvýšená podpora je také věnována různým typům mobilit učitelů a žáků. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže.</p><p style="text-align&#58;justify;">Od února 2018 až do termínu podání žádostí KA2 (21. 3. 2018) budou také pravidelně probíhat <strong>online konzultace</strong>. Konkrétní termíny těchto konzultací budou upřesněny na stránkách <span>Domu zahraniční spolupráce </span>začátkem roku 2018.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/omsrlz/narodniagentura/Documents/Leták%20E+%20Partnerství%20škol.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Leták E+ Partnerství škol.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Dům zahraniční spolupráce, <a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/" target="_blank">www.naerasmusplus.cz</a> <br><strong><em></em></strong></p>14. 11. 2017 10:08:14Partnerství škol je novým typem projektu, který je určen výhradně školám a tomu je přizpůsobena i kratší a jednodušší žádost o grant. Zvýšená podpora bude také věnována různým typům mobilit učitelek a učitelů a žákyň a žáků. Celkový rozpočet přidělený v Evropě na tento typ projektů je 280 mil EUR. Termín uzávěrky je 21. 3. 2018 ve 12:00h. 2018-03-05T23:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Etnicke%20deti_per.jpg6. 3. 2018 14:09:36https://www.zkola.cz/management/omsrlz/narodniagentura/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Kalendář soutěží 2017/201843654<p><em>​</em><strong><em>Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2017/18 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.</em></strong></p><p><br>Přehled je průběžně aktualizován.<strong><font face="Thread-00001644-Id-00000024"></font></strong></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20soutěží%202017-2018.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář soutěží 2017-2018.xlsx</a></p><p></p><p></p>18. 12. 2017 14:13:22Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2017/18 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.2018-02-25T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg26. 2. 2018 11:40:22https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim Sukop
Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 201742255<p><strong>Pokyny k vypracování zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 pro školy a školská zařízení zřizovaná ZK.</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>&#160;<a href="/management/oddelenirozpoctu/Documents/Pokyny%20k%20vypracování%20Zprávy%20o%20hospodaření%202017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pokyny k vypracování Zprávy o hospodaření 2017.pdf</a></p><p>&#160;<a href="/management/oddelenirozpoctu/Documents/A_Osnova%20Zpráva%20o%20hospodaření%202017_SKO.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />&#160;A_Osnova Zpráva o hospodaření 2017_SKO.doc</a></p><p>&#160;<a href="/management/oddelenirozpoctu/Documents/B_prilohy_Tabulky%20zpráva%20o%20hospodaření%20za%20rok%202017_SKO.xls"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxls.png" alt="" />&#160;B_prilohy_Tabulky zpráva o hospodaření za rok 2017_SKO.xls</a></p><p>&#160;<a href="/management/oddelenirozpoctu/Documents/Příloha%201_Inventarizační%20zpráva_vzor.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Příloha 1_Inventarizační zpráva_vzor.docx</a></p>13. 2. 2018 13:30:43Pokyny k vypracování zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 pro školy a školská zařízení zřizovaná ZK.2018-02-12T23:00:00Z/SiteCollectionImages/images/122288815.jpg14. 2. 2018 9:27:29https://www.zkola.cz/management/oddelenirozpoctu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMiroslav Trávníček
Harmonogram výzev OP VVV 201851526<strong>MŠMT zveřejnilo harmonogram výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro rok 2018. </strong><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">ŘO OP VVV zveřejňuje&#160;aktualizovaný Harmonogram výzev 2018, 1. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu, dne 7. září 2017. <br></p><p style="text-align&#58;justify;">Harmonogram je k dispozici&#160;v souboru níže&#58;&#160; <br></p><p><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/44396/download/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="margin&#58;5px;" /> <strong>Harmonogram_výzev_2018_verze01.pdf</strong></a><a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Harmonogram_vyzev_2017_verze01.pdf" target="_blank"><br></a></p><p><br></p>Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR</a>22. 11. 2017 15:10:06MŠMT zveřejnilo harmonogram výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro rok 2018.2017-11-21T23:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/calculator.jpg22. 11. 2017 15:13:19https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek

 Nepřehlédněte v sekci

  • Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji II"

    8. 3. 2018, Vladimíra Říhová

    Zlínský kraj připravuje předložení žádosti o finanční podporu v projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji II. do Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvujících mateřské školy a základní školy (vč. víceletých gymnázií) bezplatné školní stravování.
    »Celý článek«