Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání

1. srpen 2022
Prevence předčasných odchodů ze škol
Autor/ka článku: Martina Němcová
Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání

Práce Lenky Hlouškové z roku 2014 není klasickou příručkou k řešení tohoto negativního jevu, ale přináší pohled samotných mladých lidí na příčiny a následky jejich předčasného opuštění školy.

Práci publikoval časopis Studia Paedagogica vydávaný Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Autorka za tento článek získala Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii aktuálních časopiseckých článků (2013-2014). Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) při příležitosti 23. výroční konference ČAPV konané 16. – 18. 9. 2015 v Plzni.

V předmluvě autorka upozorňuje, že „předčasné odchody ze vzdělávání jsou spojovány s řadou negativních dopadů na život jedince i společnosti a závažnost těchto dopadů vede k monitorování míry předčasných odchodů ze vzdělávání jako jednoho z důležitých ukazatelů kvality vzdělávacích systémů i k tomu, že se předčasným odchodům věnuje výzkumná pozornost. V České republice je míra předčasných odchodů ze vzdělávání tradičně relativně nízká, ale aktéři předčasných odchodů neměli dosud mnoho příležitostí prezentovat svůj pohled na věc. Cílem tohoto textu je tedy přiblížit pohled respondentů, kteří předčasně ukončili vzdělávání na střední škole, na příčiny a následky jejich předčasných odchodů a díky kvalitativnímu výzkumnému přístupu také rozplést pomyslné klubko souvislostí mezi příčinami a následky předčasných odchodů. Základní vztah mezi jednotlivými typy příčin (špatná volba, nedobrovolný odchod, odpoutání se) a přímými krátkodobými až střednědobými dopady na život jedince se odvíjí od vzdělávacích aspirací samotných aktérů.“

 

Dokument je ke stažení pod článkem.