Mám nedostatečnou na konci roku na základní škole

12. říjen 2023
Prospěch ve škole
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Mám nedostatečnou na konci roku na základní škole

Řešení životní situace

Víš, které předměty ve škole jsou předměty výchovného zaměření?
Ze všech povinných předmětů tvoří zvláštní skupinu předměty výchovného zaměření. Většinou to bývá tělesná, pracovní, výtvarná a hudební výchova. Někdy však sem mohou patřit i předměty jiné. Jak přesně je to na Vaší škole, zjisti nejlépe u třídního učitele.

Máš jenom 1 nebo 2 nedostatečné z povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření?
​Jestliže máš na konci 2. pololetí nedostatečnou z jednoho nebo dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, a současně jsi na daném stupni základní školy ještě neopakoval/a ročník, vykonáš z těchto předmětů opravnou zkoušku. Opravná zkouška je komisionální a koná se v termínu stanoveném ředitelem školy. V každém dni můžeš konat pouze jednu opravnou zkoušku.

V případě úspěšného vykonání opravné zkoušky dostaneš nové vysvědčení s opravenými známkami.

Pokud nevykonáš opravnou zkoušku úspěšně nebo se k ní nedostavíš, zůstává ti původní hodnocení (nedostatečné) a celkově jsi neprospěl/a. Další postup bude stejný, jako bys měl/a více než 2 nedostatečné.

Máš 3 nebo více nedostatečných z povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření?
Na vykonání opravných zkoušek nemáš nárok, celkově jsi v daném ročníku neprospěl. Následují pak různé možnosti:

  1. Pokud jsi na daném stupni ještě žádný ročník neopakoval/a, budeš opakovat ročník
  2. Pokud už jsi na daném stupni některý ročník opakoval/a, postoupíš i přes neprospěch do vyššího ročníku
  3. Pokud jsi žákem devátého ročníku, můžeš ze základní školy již odejít. Budeš mít splněnou povinnou školní docházku, nebudeš mít však základní vzdělání. Lepší variantou je písemně požádat ředitele školy o možnost pokračovat v základním vzdělávání, zvládnout úspěšně devátou třídu a základní vzdělání tak získat

Další informace k tématu

​Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených RVP ZV a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně ZŠ, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně ZŠ, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

Související legislativa

Mohlo by vás zajímat

Další informace o způsobu hodnocení žáka
​Chování žáka se hodnotí těmito stupni:

  • 1 – velmi dobré,
  • 2 – uspokojivé,
  • 3 – neuspokojivé.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

  • prospěl(a) s vyznamenáním,
  • prospěl(a),
  • neprospěl(a),
  • nehodnocen(a).

Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže není hodnocení v žádném povinném předmětu stanoveným v ŠVP horší než 2 – chvalitebný a celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů není vyšší  než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.

Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí.

Žák je nehodnocen, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP na konci 1. pololetí.