Mám nedostatečnou na konci roku na střední škole

10. říjen 2023
Prospěch ve škole
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Mám nedostatečnou na konci roku na střední škole

Řešení životní situace

Máte 1 nebo 2 nedostatečné?

​Jestliže jste na konci 2. pololetí neprospěli nejvýše ze 2 povinných předmětů, konáte z těchto předmětů opravnou zkoušku. Tato zkouška je komisionální a koná se v termínu stanoveném ředitelem školy.

Vykonal/a jste opravnou zkoušku úspěšně?

Pokračujete tedy ve studiu s vašimi spolužáky, kteří prospěli.

Nevykonal/a jste opravnou zkoušku úspěšně? Existují dvě varianty.

​Pokud jste nevykonal/a úspěšně opravnou zkoušku nebo jste se ke zkoušce nedostavil/a, neprospěl/a jste. Ředitel školy může na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka povolit opakování ročníku. Pokud žák plní povinnou školní docházku, pak opakuje ročník vždy.

Máte-li však splněnou povinnou školní docházku, nepostoupil/a jste do vyššího ročníku a nebylo vám povoleno opakování ročníku, přestáváte být žákem školy.

Máte více, než 2 nedostatečné? Existují dvě varianty.

​​Pokud máte více jak dvě nedostatečné nebo jste nevykonal/a úspěšně opravnou zkoušku nebo jste se ke zkoušce nedostavil/a, neprospěl/a jste. Ředitel školy může na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka povolit opakování ročníku. Pokud žák plní povinnou školní docházku, pak opakuje ročník vždy.

Máte-li však splněnou povinnou školní docházku, nepostoupil/a jste do vyššího ročníku a nebylo vám povoleno opakování ročníku, přestáváte být žákem školy.

Další informace k tématu

​Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů.

V případě použití klasifikace se výsledky vzdělávání v jednotlivých předmětech hodnotí na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

 • 1 – výborný,
 • 2 – chvalitebný,
 • 3 – dobrý,
 • 4 – dostatečný,
 • 5 – nedostatečný.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.

Související legislativa

Mohlo by vás zajímat

Další informace o způsobu hodnocení žáka

​Chování žáka se hodnotí těmito stupni:

 • 1 – velmi dobré,
 • 2 – uspokojivé,
 • 3 – neuspokojivé.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

 • prospěl(a) s vyznamenáním,
 • prospěl(a),
 • neprospěl(a),
 • nehodnocen(a).

Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže není hodnocení v žádném povinném předmětu horší než 2 – chvalitebný a celkový průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,5.

Žák prospěl, není-li hodnocen v některém povinném předmětu stupněm 5 – nedostatečný.

Žák neprospěl, je-li hodnocen v některém povinném předmětu stupněm 5 – nedostatečný nebo není-li hodnocen z některého předmětu na konci 2. pololetí.

Žák je nehodnocen, pokud není možné ho hodnotit z některého předmětu na konci 1. pololetí ani v náhradním termínu.