Lékařská fakulta Ostravské univerzity nabízí studijní obor Ochrana a podpora zdraví

1. březen 2024
Možnosti studia na VŠ
Autor/ka článku: Jana Cenková
Lékařská fakulta Ostravské univerzity nabízí studijní obor Ochrana a podpora zdraví

Bakalářský studijní program Ochrana a podpora zdraví se věnuje studiu základů interdisciplinárních hygienických a epidemiologických oborů, spadající do zdravotnických věd a preventivního lékařství.

Studijní program má zejména připravit absolventy k poskytování služeb v oblasti ochrany a podpory zdraví a výkonu státního zdravotního dozoru na základní, tzv. asistentské úrovni.

Termín pro podání přihlášky je do 15. března 2024.

Co od vás očekáváme?

Zájem o studium a pozdější práci ve zdravotnictví anebo ochraně životního či pracovního prostředí, splnění podmínek přijímacího řízení a zdravotní způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka. Předchozí znalosti z oboru nejsou u přijímacího řízení požadovány, výhodu při studiu mají studenti, kteří na střední škole měli zájem a dobrý prospěch v biologii, chemii a fyzice.

Co se naučíte?

Jako absolvent tohoto bakalářského zdravotnického studijního programu se naučíte řadu nových poznatků ve zdravotnických vědách a preventivní medicíně. Vzhledem k interdisciplinaritě tohoto studijního programu absolvujete širokou škálu předmětů, a to jak teoretických, tak praktických. V průběhu studia absolvujete teoretické předměty s medicínskou tématikou jako anatomii, fyziologii, vnitřní lékařství, patologii aj. Další předměty se budou zaměřovat na hygienu (hygiena obecná a komunální, hygiena výživy, hygiena práce) a epidemiologii (epidemiologie infekčních onemocnění, epidemiologie neinfekčních onemocnění). Nedílnou součástí studia jsou také předměty zabývající se tématikou životního prostředí (sociologie životního prostředí, toxikologie nebo laboratorní techniky v ochraně životního a pracovního prostředí). Během studia získáte praktické zkušenosti, nejen na cvičeních a seminářích v rámci výuky, ale také na spolupracujících pracovištích v laboratořích a v preventivním a běžném hygienickém dozoru. Po absolvování bakalářského studia máte možnost nejen nastoupit ihned do zaměstnání, které vám (díky povinné praxi) nebude úplně cizí nebo můžete nastoupit do dalšího navazujícího studia a prohloubit a rozšířit si tak své znalosti ve studovaném oboru.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent tohoto bakalářského oboru může vykonávat zdravotnickou profesi Asistent v ochraně a podpoře veřejného zdraví se statutem zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb. (dříve byla profese nazývána Asistent hygienické služby), a to  jak v oblasti zdravotnictví, tak mimo ni, např. v ochraně životního prostředí, průmyslu nebo zemědělství anebo má možnost pokračovat ve studiu tohoto oboru v magisterském studijním programu.

Konkrétní pracovní pozice

Absolvent s titulem Bc. se může uplatnit jako Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví:

  • v jakémkoli zdravotnickém zařízení jako zdravotnický pracovník ve všech oblastech ochrany a podpory zdraví,
  • na poliklinikách a v nemocnicích s preventivně zaměřenými zdravotnickými službami,
  • na specializovaných pracovištích v oblasti pracovního lékařství, fyziologie a psychologie práce,
  • v jakékoliv firmě na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • ve firmách poskytující služby desinfekce, desinsekce a deratizace,
  • v jakékoliv firmě poskytující konzultační a poradenskou činnost na úseku zdravotnictví anebo ochrany pracovních a životních podmínek,
  • na krajských hygienických stanicích a jejich detašovaných okresních pracovištích při výkonu státního zdravotního dozoru ve všech oblastech (na odděleních komunální hygieny, hygieny výživy, hygieny dětí a dorostu, hygieny a fyziologie práce, pracovního lékařství, protiepidemických odděleních apod.),
  • na pracovištích České inspekce životního prostředí, Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo Státní veterinární správy při výkonu státního dozoru v ochraně životního prostředí či bezpečnosti potravin.

 

Další informace najdete na webových stránkách Lékařské fakulty Ostravské univerzity.