Legalizace – vyšší ověření vysokoškolských diplomů a dodatků k diplomům ČR pro zahraničí

7. srpen 2019
Vzdělávání v zahraničí
Autor článku: Martina Němcová
Legalizace – vyšší ověření vysokoškolských diplomů a dodatků k diplomům ČR pro zahraničí

Chystáte se vycestovat do zahraničí a potřebujete uznatelný doklad o dosaženém vzdělání na vysoké škole v České republice? V článku najdete návod, jak postupovat.

Legalizace vyřizuje odbor vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana).

Dle ustanovení § 87 odst. 1 písm. z) zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyšší ověření (legalizaci) pouze vysokoškolských diplomů a dodatků k vysokoškolským diplomům vydaných vysokými školami v České republice, a to za účelem jejich použití v zahraničí, formou ověřování podpisů a otisků razítek na uvedených listinách.

Žádné jiné dokumenty z vysokých škol, kromě dvou výše uvedených, není tedy možné legalizovat.

Je možné legalizovat originály nebo úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu. Případné úřední ověření musí být provedeno v České republice. Kopie v České republice úředně ověří jakýkoli notář, obecní/městský úřad nebo Česká pošta. Úředně ověřenou kopii je možné také získat na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy úředně ověřené kopie nevyhotovuje.

Ke každému jednotlivému dokumentu, který chce žadatel legalizovat, je nutné přinést kolkové známky v hodnotě 100 Kč, a to dle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Rozhodující je zde počet dokumentů, nikoli počet stran. Diplom a dodatek k diplomu jsou pro potřeby legalizace brány jako dva dokumenty a pro jejich legalizaci jsou tedy potřeba dvě kolkové známky v hodnotě 100 Kč. Kolkové známky je možné zakoupit na každé pobočce České pošty.

V níže uvedených úředních hodinách je legalizace provedena na počkání. Legalizaci je také možné vyřídit poštou, tedy zasláním dokumentů společně s přiložením odpovídajícího počtu kolkových známek. Kolkové známky se na dokumenty nenalepují, pouze se volně přikládají k žádosti. V tomto případě je lhůta na vyřízení 30 dnů ode dne doručení. Žadatel může pověřit vyřízením legalizace jinou osobu bez předložení plné moci nebo jiného obdobného dokumentu.

V případě dotazů se prosím obraťte na Ing. Jiřího Johánka (e-mail: jiri.johanek@msmt.cz, tel. 234 811 532).

Úřední hodiny

Pondělí          9 – 12    13 – 16
Středa            9 – 12    13 – 15

Upozornění: V pondělí 12. srpna 2019 bude možné legalizace získat pouze v dopoledních úředních hodinách od 9.00 do 12.00. V odpoledních hodinách, tedy od 13.00 do 16.00, nebude možné legalizace vysokoškolských dokladů získat. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Poslední dokumenty k legalizaci jsou přijímány 15 minut před koncem úředních hodin.

Dle ustanovení § 95 odst. 9 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, provádí vyšší ověření (legalizaci) u vysokoškolských dokladů vydaných vojenskými vysokými školami Ministerstvo obrany ČR (www.mocr.army.cz/kariera/vojenske-skolstvi/vojenske-skolstvi-3293/) a u vysokoškolských dokladů vydaných Policejní akademií ČR  Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz/clanek/dotazy-920075.aspx).

Po udělení legalizace se doklady o vysokoškolském vzdělání předkládají k vyššímu ověření Ministerstvu zahraničních věcí (Odbor konzulárních činností). Informace jsou k dispozici v sekci Cestujeme.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz