Legalizace – vyšší ověření vysokoškolských diplomů a dodatků k diplomům ČR pro zahraničí

23. červenec 2021
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Martina Němcová
Legalizace – vyšší ověření vysokoškolských diplomů a dodatků k diplomům ČR pro zahraničí

Chystáte se vycestovat do zahraničí a potřebujete uznatelný doklad o dosaženém vzdělání na vysoké škole v České republice? V článku najdete návod, jak postupovat.

Legalizace vyřizuje odbor vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana).

Dle ustanovení § 87 odst. 1 písm. z) zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyšší ověření (legalizaci) pouze vysokoškolských diplomů a dodatků k vysokoškolským diplomům vydaných vysokými školami v České republice, a to za účelem jejich použití v zahraničí, formou ověřování podpisů a otisků razítek na uvedených listinách.

Žádné jiné dokumenty z vysokých škol, kromě dvou výše uvedených, není tedy možné legalizovat.

Je možné legalizovat originály nebo úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu. Případné úřední ověření musí být provedeno v České republice. Kopie v České republice úředně ověří jakýkoli notář, obecní/městský úřad nebo Česká pošta. Úředně ověřenou kopii je možné také získat na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy úředně ověřené kopie nevyhotovuje.

Ke každému jednotlivému dokumentu, který chce žadatel legalizovat, je nutné přinést kolkové známky v hodnotě 100 Kč, a to dle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Rozhodující je zde počet dokumentů, nikoli počet stran. Diplom a dodatek k diplomu jsou pro potřeby legalizace brány jako dva dokumenty a pro jejich legalizaci jsou tedy potřeba dvě kolkové známky v hodnotě 100 Kč. Kolkové známky je možné zakoupit na každé pobočce České pošty.

V níže uvedených úředních hodinách je legalizace provedena na počkání. Legalizaci je také možné vyřídit poštou, tedy zasláním dokumentů společně s přiložením odpovídajícího počtu kolkových známek. Kolkové známky se na dokumenty nenalepují, pouze se volně přikládají k žádosti. V tomto případě je lhůta na vyřízení 30 dnů ode dne doručení.

Zásilku zasílejte prosím v neprůhledné obálce, na kterou uveďte počet kolkových známek, které zásilka obsahuje. Zásilka by kromě dokumentů k legalizaci a odpovídajícího počtu kolkových známek měla dále obsahovat krátký průvodní dopis, do kterého prosím uveďte Vaši zpáteční adresu a Vaše kontaktní údaje (telefon a e-mail). 

Vyřízenou legalizaci může ministerstvo buď zaslat zpět na adresu uvedenou v průvodním dopise nebo předat Ministerstvu zahraničních věcí (MZV) pro účely dalšího vyššího ověření (apostilní doložka). Pokud bude žadatel požadovat předání na MZV, je třeba tuto skutečnost do průvodního dopisu uvést a přidat do zásilky odpovídající počet kolkových známek pro MZV (opět na každou listinu kolkovou známku v hodnotě 100 Kč).

Žadatel může pověřit vyřízením legalizace jinou osobu bez předložení plné moci nebo jiného obdobného dokumentu.

V případě dotazů se prosím obraťte na Ing. Jiřího Johánka (e-mail: jiri.johanek@msmt.cz, tel. 234 811 532).

Úřední hodiny

Pondělí          9 – 12    13 – 16
Středa            9 – 12    13 – 15

Poslední dokumenty k legalizaci jsou přijímány 15 minut před koncem úředních hodin.

Upozornění:

Úřední hodiny pro žadatele o provedení legalizací dokladů o vysokoškolském vzdělání a legalizace jsou obnoveny a legalizace jsou opětovně prováděny na počkání (úřední hodiny pondělí a středa, viz výše).

 

Dle ustanovení § 95 odst. 9 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, provádí vyšší ověření (legalizaci) u vysokoškolských dokladů vydaných vojenskými vysokými školami Ministerstvo obrany ČR a u vysokoškolských dokladů vydaných Policejní akademií ČR  Ministerstvo vnitra.

Po udělení legalizace se doklady o vysokoškolském vzdělání předkládají k vyššímu ověření Ministerstvu zahraničních věcí (Odbor konzulárních činností). Informace jsou k dispozici v sekci Cestujeme.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz