Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci založit akciovou společnost
Oblast: Občansko-právní
Související situace: Chci založit vlastní firmu
Chci založit společnost s ručením omezeným
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
​Oproti úpravě platné do 31. 12. 2013 lze nově založit akciovou společnost již jen jednorázově, protože se upouští od založení na základě veřejné nabídky akcií.
Tomu odpovídá minimální výše základního kapitálu, která zůstává nezměněna (2 000 000,- Kč). Nově je možné vyjádřit základní kapitál v eurech, pokud společnost bude vést účetnictví v eurech. Další změna se týká rezervního fondu, který již není povinný.
K založení akciové společnosti postačí přijetí stanov, přičemž dříve bylo nutné přijmout i zakladatelskou smlouvu nebo listinu. Nadále platí, že ke vzniku společnosti dochází až jejím zápisem do obchodního rejstříku. Zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) nabízí akciovým společnostem možnost, aby po svém vzniku vypustily ze svých stanov údaje týkající se založení společnosti a jejich stanovy se tak staly přehlednějšími.

Nadále platí, že základní kapitál je rozvržený na určitý počet akcií. ZOK výslovně upravuje nesplacené a nevydané akcie a možnost jejich převodu. Současně zůstává zachována možnost vydání zatímního listu, určí-li tak stanovy.
ZOK stanoví základní princip akciové společnosti, podle kterého musí společnost zacházet za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. K právním jednáním, jejichž účelem by bylo nedůvodné zvýhodnění jakéhokoliv akcionáře na úkor společnosti nebo jiných společností, se nebude přihlížet.
Akcie budou mít nadále formu akcií na jméno a akcií na majitele. Akcie na majitele ale již od 30. 6. 2013 mohou existovat jen jako zaknihovaný nebo tzv. imobilizovaný cenný papír.
Kromě již dnes známých kmenových akcií a prioritních akcií se budou moci vydávat další druhy akcií. Tyto další druhy akcií mohou obsahovat zvláštní práva jako například jinak upravený podíl na zisku nebo likvidačním zůstatku nebo rozdílnou váhu hlasů na valné hromadě.
  ZOK nově zavádí tzv. kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. Jejich účetní hodnota se zjistí tak, že se výše základního kapitálu vydělí počtem kusových akcií. Každá kusová akcie má tedy vždy stejnou účetní hodnotu jako ostatní kusové akcie stejné společnosti. Výhodou těchto akcií je to, že se jejich hodnota na akcii neuvádí a nemusí být tedy vyměňovány při zvyšování nebo snižování základního kapitálu společnosti. Společnost může vydat buď jen kusové akcie, nebo jen akcie se jmenovitou hodnotou. Na kusových akciích musí být uvedeno, že jde o kusové akcie.


Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,