Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci získat informace z obchodního rejstříku
Oblast: Občansko-právní
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Do konce roku 2013 existoval Obchodní rejstřík jako samostatný veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Vedl ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud a občané měli právo do něho nahlížet a pořizovat si z něho kopie a výpisy. Rejstříkový soud vydával každému na požádání úředně ověřený opis zápisu či listiny uložené ve sbírce listin. Nový Občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 přinesl změny. Obecně zakotvuje existenci veřejných rejstříků s tím, že vyjmenovává základní údaje, které musí být do veřejného rejstříku zapsány. Komplexní právní úpravu této problematiky pak najdete v zákoně č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento zákon přináší společnou úpravu pro rejstříky obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností s tím, že tam, kde je to třeba, stanoví odchylky pro různé formy právnických osob. Součástí Veřejného rejstříku je také Sbírka listin. Obchodní rejstřík se tak stal součástí Veřejného rejstříku a Sbírky listin.
 
Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti a družstva podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev (dále jen „obchodní korporace“), dále fyzické osoby, které jsou podnikateli, mají bydliště v České republice a požádají o zápis a další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu tento nebo jiný zákon. V obchodním rejstříku najdete o dané společnosti či podnikateli tyto informace: jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu zapsané osoby, předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby, právní forma právnické osoby, den vzniku a zániku právnické osoby, u fyzické osoby datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělí rejstříkový soud, název statutárního orgánu, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo osoby, která je členem statutárního orgánu s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná a den vzniku a zániku její funkce, je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje. Dále se zapisuje skutečnost, zda má být zřízen kontrolní orgán, jeho název, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu a den vzniku a zániku její funkce, jméno a adresa místa pobytu prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná, údaj o tom, že právnická osoba má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán.
 
Zapisují se další skutečnosti, o kterých to stanoví  zákon nebo jiná důležitá skutečnost o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu právní zájem a den, k němuž byl zápis proveden.
 
 
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,