Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci vědět, co mi hrozí, když protestuji
Oblast: Občansko-právní
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Ten, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, anebo poruší povinnost stanovenou zákonem o právu shromažďovacím (zákon 84/1990 Sb.) se dopouští přestupku proti právu shromažďovacímu. Tyto přestupky jsou vymezeny v ustanovení § 14 zákona o shromažďování. Základním pramenem přestupkového práva je zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „přestupkový zákon“). Přestupek je v § 2 odst. 1 přestupkového zákona definován jako „zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin“. Obecně je tedy pojem přestupku založen jednak na vzájemné kombinaci pozitivního a negativního vymezení přestupku (tedy odlišení toho, jaké protiprávní jednání je přestupkem a které nikoliv). 
 
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Obec III., Min. spravedlnosti ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,