Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Rodič mě chce vydědit
Oblast: Občansko-právní
Související situace:

ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod

​Vydědění je jednostranný právní úkon fyzické osoby (rodičů), ve kterém tato osoba svému potomku (nebo jinému svému potenciálnímu zákonnému dědici) ze stanovených důvodů odejme právo domáhat se i přes závěť svého zákonného dědického podílu nebo jeho části (tedy tzv. povinného dílu).
Platným vyděděním ztrácí vyděděný (zcela nebo zčásti) postavení neopominutelného dědice.
Listina obsahující právní úkon vydědění se označuje jako prohlášení o vydědění a vyžaduje splnění stejných formálních náležitostí jako závěť.

Zůstavitel (Rodič) by měl při rozhodování, zda potomka vydědit, pečlivě zvážit všechny okolnosti provázející jejich vzájemný vztah a nejlépe po poradě s právníkem posoudit, zda jsou důvody vydědění, pro které zamýšlí potomka vydědit, skutečně natolik relevantní a prokazatelné, že prohlášení o vydědění obstojí i po jeho smrti, tedy v okamžiku, kdy on sám, tedy ten, kdo by nejsnáze mohl tvrdit rozhodující skutečnosti a navrhovat k jejich prokázání důkazy, již není mezi živými. Ostatně často jsou k dispozici i jiné právní úkony, které lze využít k dosažení kýženého cíle, aniž by zůstavitel musel svého potomka vydědit, může kupř. již za života určitý majetek darovat jinému nebo jej pro případ své smrti jinému odkázat apod.

Zůstavitel může vydědit potomka pouze ze 4 občanským zákoníkem uvedených důvodů a to jestliže:
• mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
• o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
• byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědcících o jeho zvrhlé povaze nebo
• trvale vede nezřízený život.

Související legislativa

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Okresní soudy , Notářský úřad
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,