Kdy přestávám být žákem základní školy?

12. říjen 2023
Docházka
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Kdy přestávám být žákem základní školy?

Řešení životní situace

Nejdříve je nutné zdůraznit, že po dobu devíti let, kdy žák plní povinnou školní docházku, nikdy nemůže přestat být žákem základní školy. Během této doby je možné jen přestoupit z jedné ZŠ na jinou. Teprve po dokončení devátého roku vzdělávání (bez ohledu na prospěch) je možno ze základní školy odejít. Nastat mohou následující situace:

  1. Standardně přestává být žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, a žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, žákem základní školy dnem 30. června příslušného školního roku.
  2. Pouze v případě, že žák, který splnil povinnou školní docházku a ještě koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen na konci druhého pololetí v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek.
  3. Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, a žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, se považuje za žáka základní školy až do 31. srpna příslušného školního roku v případě, že byl přijat ke vzdělávání ve střední škole.
  4. Pokud žák, který splnil povinnou školní docházku, pokračuje dále v základním vzdělávání (může povolit ředitel školy na žádost zákonného zástupce a po posouzení důvodů uvedených v žádosti nebo ze zdravotních důvodů), žákem základní školy být nepřestává.

Další informace k tématu

Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.

Žákovi uvedenému v § 16 odst. 9 může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se ve vzdělávacím programu základní školy speciální pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. V uvedených případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou a pobočkou pro hlavní město Prahu.

Související legislativa