Kdy přestávám být žákem střední školy

9. říjen 2023
Přestupy, přerušení a ukončení
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Kdy přestávám být žákem střední školy

Řešení životní situace

Přestal/a jste chodit do školy v průběhu vzdělávání na střední škole?

V tom případě přichází v úvahu několik možností, v závislosti na tom, jakým způsobem jste školu ukončil/a.

Na vlastní žádost: pak přestáváte být žákem školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy nebo dnem, který jste uvedl/a ve sdělení řediteli o zanechání školy, pokud jde o den pozdější. Součástí sdělení nezletilého žáka musí být souhlas jeho zákonného zástupce.

Byl/a jste ze školy vyloučen/a: pak přestáváte být žákem školy den následující po nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, případně po nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.
Nepostoupil/a jste do vyššího ročníku: na konci druhého pololetí jste neprospěl/a nebo jste nemohl/a být hodnocen/a. Nepožádal/a jste o opakování ročníku, případně požádal/a, ředitel školy vám však opakování ročníku nepovolil. Pak přestáváte být žákem školy posledním dnem právě probíhajícího školního roku (zpravidla 31. srpna). Pokud budete konat opravné zkoušky nebo budete hodnocen/a v náhradním termínu až po ukončení probíhajícího školního roku, pak v případě, že neprospějete, přestáváte být žákem školy dnem následujícím po dni opravné zkoušky nebo náhradního termínu.

Přerušil/a jste vzdělávání: po dobu přerušení vzdělávání nejste žákem školy.

Vykonal/a jste maturitní nebo závěrečné zkoušky úspěšně?

Ano. Žákem školy přestáváte být dnem následujícím po dni, v němž jste úspěšně vykonal/a závěrečnou nebo maturitní zkoušku. Okamžik, kdy přestáváte být žákem z právního hlediska podle školského zákona, nemusí být shodný s okamžikem, do kterého jste považován za žáka školy pro účely státní sociální podpory, veřejného zdravotního pojištění či pojistného na sociální zabezpečení. Pojištěncem z titulu státu zůstáváte do 31. 8. příslušného kalendářního roku. Důležité ovšem je, že v době prázdnin nevykonáváte po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Bližší informace Vám podá Vaše zdravotní pojišťovna.

Ne. Pokud jste nevykonal/a závěrečnou zkoušku v řádném termínu nebo jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestáváte být žákem školy 30. 6. toho roku, ve kterém jste měl/a vzdělávání řádně ukončit. Okamžik, kdy přestáváte být žákem z právního hlediska podle školského zákona, nemusí být shodný s okamžikem, do kterého jste považován za žáka školy pro účely státní sociální podpory, veřejného zdravotního pojištění či pojistného na sociální zabezpečení. Pojištěncem z titulu státu zůstáváte dle informací všeobecné zdravotní pojišťovny do 31. 8. Podmínkou je, že po celý kalendářní měsíc v době prázdnin nevykonáváte výdělečnou činnost, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (nebo na sebe tyto skutečnosti nenavazovaly tak, že trvaly po celý kalendářní měsíc). V těchto případech Vám však doporučujeme informovat se ve své zdravotní pojišťovně. Od 1. 7. se můžete zaevidovat na úřadu práce.

Další informace k tématu

​Možností jak a kdy přestat být žákem střední školy je celá řada. Od těch, které jsou přirozeným zakončením úspěšného vzdělávání až po ty, které představují “násilné” ukončení v průběhu studia. Všechna ukončení spojuje to, že přestáváte být žákem střední školy, už nejste nezaopatřené dítě ve smyslu zákona o státní sociální podpoře, ztrácíte statut žáka a s tím spojené výhody.

Související legislativa