Jmenování předsedů zkušebních komisí pro ZZ, MZ a A ve školním roce 2020/2021

23. listopad 2020
Komise pro MZ, ZZ a A
Autor článku: Pavla Fryštacká
Jmenování předsedů zkušebních komisí pro ZZ, MZ a A ve školním roce 2020/2021

Postup při jmenování předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria (konzervatoře a vyšší odborné školy) ve školním roce 2020/2021 vychází z ustanovení:

  • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 561/2004), upozorňujeme na novelizaci zákonem č. 284/2020 Sb. ze dne 10. června 2020;
  • vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 47/2005);
  •  vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 177/2009), upozorňujeme na novelizaci vyhláškou č. 405/2020 Sb. ze dne 10. října 2020;
  • vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 10/2005);
  • nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v  základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 211/2010).

 

Jmenování (ZZ, MZ) je platné pro zkoušky konané v daném kalendářním roce (i opravné a náhradní zkoušky).

Termíny závěrečných zkoušek, absolutorií v konzervatoři, maturitních zkoušek a ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách jsou uvedeny ve výše zmíněných školských předpisech. Termíny pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria (v konzervatoři a ve vyšších odborných školách) jsou také v Souboru pedagogicko – organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021 (Věstník MŠMT 05/2020, Ročník LXXVI, část oznamovací). V souvislosti s mimořádnými opatřeními spojenými s COVID-19 doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny, informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.

Stejně jako v minulých letech žádáme ředitelky/ředitele středních škol, aby se dohodli se svými kolegy z jiných škol na vzájemných výměnách kandidátů na předsedy zkušebních komisí. Doporučuje se, aby byli přednostně navrhováni na jmenování předsedů kandidáti z blízkých škol v rámci Zlínského kraje, s cílem minimalizovat vynakládané finanční prostředky a zjednodušit tyto úhrady.

V případě, že navrhujete Vaše pedagogické pracovníky mimo Zlínský kraj, nezasílejte nám prosím tyto Návrhy, protože tato jmenování zajišťuje příslušný krajský úřad jiného kraje.

Předkládají se:

1.     „Žádost o jmenování předsedy ZK pro MZ“ (písemně);

2.     „Žádost o jmenování předsedy ZK pro ZZ_A“ (písemně);

3.     „Návrh pracovníka pro výkon funkce předsedy ZK pro MZ_ZZ_A“, včetně přílohy (písemně);

4.     Excelové tabulky „Elektronická žádost MZ“ a „Elektronická žádost ZZ_A“ jako nedílné součásti písemných žádostí (zasílejte pouze v elektronické podobě).

Příslušný počet vyplněných a podepsaných Návrhů a Žádostí (maturitní a závěrečné zkoušky) doručte prosím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje nejpozději do pátku 15. ledna 2021 na adresu: Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. Vyplněnou excelovou tabulku (elektronickou žádost) je nutné zaslat             e – mailem ve stejném termínu, tj. do pátku 15. ledna 2021 (své metodičce).

Postup při zpracování a předkládání formulářů je stejný u jmenování předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky i absolutoria (viz text I. Závěrečné zkoušky).

Věnujte prosím pozornost úplnému a čitelnému vyplnění formulářů, zvláště správnému uvedení jmen (rodné příjmení – z důvodu posouzení s doklady o vzdělání) a titulů a uvedení přesných a úplných adres pracovišť navrhovaných předsedů. Dále uveďte přesně a úplně kódy a názvy oborů podle aktuálního rozhodnutí o zápisu v rejstříku Š a ŠZ a v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 (uvádí se např. 26-51-H/01 Elektrikář, 79-41-K/41 Gymnázium).

Úplný postup naleznete v níže přiloženém souboru.