Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu

22. prosinec 2021
Autor/ka článku: Martina Němcová
Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu

Zlínský kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci jednorázových sportovních a mládežnických regionálních a nadregionálních projektů. Uzávěrka příjmu žádostí pro 1. kolo výzvy je 16. 2. 2022 v 16:00 h.

Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem o dotaci v Programu jsou právnické osoby vyjma obcí a svazku obcí a organizací zřizovaných Zlínským krajem. Aby žadatelé mohli získat dotaci, musí splňovat další podmínky, a to:

  • být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník
  • mít stabilní a dostatečné zdroje financování
  • nesmí mít vystaven inkasní příkaz ve vztahu k jakékoliv podpoře, kterou obdrželi z veřejných prostředků, v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem
  • dotace nebude poskytnuta obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář dle § 2 odst. 1 písm. c) z. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Lhůty pro předložení žádosti

1) od 24. 1. 2022 do 16. 2. 2022 do 16:00 hodin (1. kolo) – jednorázové projekty s termínem konání leden – červen 2022;

2) od 16. 5. 2022 do 8. 6. 2022 do 16:00 hodin (2. kolo) – jednorázové projekty s termínem konání červenec – prosinec 2022.

V této lhůtě je nutné Žádost doručit jedním z níže uvedených způsobů:

  1. poštou na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín;
  2. osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Odboru školství, mládeže a sportu;
  3. prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku)

Kontaktní osoby

Dotazy k odborným záležitostem
Ing. Radka Křiklavová, email: radka.kriklavova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 706
Ing. Tomáš Duda, email: tomas.duda@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 748

Dotazy k administrativním záležitostem: Ing. Radka Křiklavová, email: radka.kriklavova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 706

Případným zájemcům bude v budově Krajského úřadu Zlínského kraje v pracovních dnech od 24. 1. 2022 do 16. 2. 2022 k dispozici místnost s počítačem pro zpracování a podání Žádostí (místnost č. 547, 5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040). Rezervovat využití této místnosti je možné u kontaktních osob Programu.

Plné znění programu, vzor žádosti a další dokumenty jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.