Jak rozvíjet myšlení dle profesora Feuersteina – „Učíme se učit se“

18. leden 2021
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Jana Galová
Jak rozvíjet myšlení dle profesora Feuersteina – „Učíme se učit se“

Myšlení nám pomáhá řešit problémy, vztahy s druhými lidmi, pomáhá rozhodovat se. Způsob, jak myslíme velmi ovlivňuje kvalitu našeho života. Každý člověk má určité specifické dary a „hřivny“, které by měl rozvíjet a myšlení je jednou z nich.

Reuven Feuerstein, izraelský profesor a celosvětově uznávaný psycholog se snažil dokázat, že inteligenci je možno rozvíjet po celý život. Vytvořil metodu zvanou FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuersteinś Instrumental Enrichment). Feuersteinovo metoda instrumentálního obohacení je mezinárodně uznávaná metoda k nápravě obtíží v učení, rozvíjení poznání a myšlení.

Za složitým názvem se skrývají instrumenty, což jsou vlastně pracovní listy, které se skládají z mnoha logických úloh. Úlohy podněcují myšlení studenta a učí jej v podstatě efektivnímu procesu logického myšlení, uvědomování si vlastního postupu, učení se z vlastních chyb. Východiskem metody je fakt, že každý jedinec může podstatně zlepšit svoji schopnost učit se bez ohledu na to, v jaké situaci žije a jakými obtížemi prochází.

O co vlastně jde? Už bylo zmíněno, že metoda Instrumentálního obohacení využívá cvičných sešitů – tzv. instrumentů. Ty slouží jako nástroj a pomůcka, která provokuje k přemýšlení a poznávání, učí metodě duševní práce. S instrumenty lze pracovat přímo ve výuce ve třídě, v rámci volnočasových kroužků nebo třeba v programech seberozvoje pro dospělé.

Vzor cvičného sešitu – tzv. instrumentu

Práce na výsledcích v instrumentech ale není cílem. Zásadní je samotný proces učení a vše kolem něj, což zajišťuje vyškolený lektor metody FIE. To, co žáka obohacuje na základě působení lektora, jsou vlastně zkušenosti zprostředkovaného učení.

Jak vypadá zprostředkované učení?  Klíčový je přístup lektora.

  • Lektor nepoučuje = neposkytuje informace přímo, ale učí žáka vše vyvozovat na základě jeho dosavadních životních zkušeností. (místo konstatování „to je…“ provokuje otázkami: „…co to vidíš? …už jsi se s tím setkal?, …kde ještě by se to dalo využít?“ atp.).
  • Povzbuzuje žáka, dokud sám nepochopí a nenaučí se využívat potřebné strategie pro práci (lektor zjišťuje: „…čím začneš, …jak to uděláš, …co sis řekl v hlavě? …atp.“).
  • Lektor zajišťuje, aby vyučovaný rozuměl tomu, co dělá a proč. Každý drobný pokrok žáka ocení a zdůvodní.
  • Učí žáka propojování naučených teorií s praktickým životem. („…v jaké běžné situaci můžeš tento poznatek využít?“).
  • Lektor se přizpůsobuje jedinci, přitom však na něj přenáší odpovědnost za výuku.

Shrneme si, co je pro rozvoj myšlení v rámci této metody nezastupitelné:
1. Osobnost lektora (ten učivo zprostředkuje)
2. Cvičné sešity = instrumenty (na těch lektor techniku duševní práce, vysvětluje a učí)

Význam metody

Metoda učí životně důležité, nicméně často přehlížené dovednosti jak se učit. Metoda kombinuje speciálně vyvinuté instrumenty spolu se zprostředkováním, tak aby se maximálně rozvíjel žákův učební potenciál. Žák tak získává znalosti a dovednosti potřebné pro práci s informacemi, jejich vyhodnocováním, zasazení do širšího kontextu a využitím nejen tady a teď, ale i v dalších situacích.

Metoda se od 70. let minulého století zaměřovala na děti, které byly považovány za nevzdělatelné a neschopné úspěchu ve škole, zaměstnání a budoucím životě. Metoda je vhodná zejména pro školní děti od 8 let, které mají výukové obtíže. Obecně je však využitelná pro celou populaci – také pro předškolní děti, nadané studenty či seniory.

Náš svět se během posledních dvaceti let radikálně změnil a díky novým technologiím se můžeme dostat k jakýmkoli informacím. Mezi vyhledávané profese ve světě v současnosti patří manažer v oblasti sociálních médií, vývojař mobilních aplikací, virtuální asistent apod. – profese, které před několika lety neexistovaly. Proto ruku v ruce s těmito změnami musí jít způsob vyučování a učení. Díky snadné dosažitelnosti informací se obsah stává méně důležitým, o to podstatnější však je naučit se s informacemi zacházet.  Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování je jedinečnou vzdělávací metodou, která systematicky vyučuje procesům myšlení a učebním dovednostem. Učí také překonávat různé školní, myšlenkové, sociální i kulturní bariéry.

Dnes se s tímto programem pracuje v sedmdesáti zemích všech kontinentů. Metoda byla přeložena do 18 jazyků. Po celém světě jsou zakládána autorizovaná výcviková centra, kterých je jen v Evropě třicet. Jedním z center je i pražské občanské sdružení s názvem COGITO – Centrum kognitivní edukace, které vyškolilo v ČR již několik stovek lektorů. Více je možné se dozvědět na webových stránkách cogito-centrum.cz.

Úskalí  metody FIE v českých podmínkách

Rozvoj kritického myšlení dle výše popsané metody má v českých školních podmínkách jisté úskalí.

Celá metoda podléhá autorizované licenci.  Platí se tedy  jak vyškolení lektorů, tak samotné pracovní materiály – instrumenty se musí objednávat,  je zakázáno je kopírovat. Lektorů metody FIE, kteří obdrželi potřebný certifikát pro výuku, zatím není ve Zlínském kraji mnoho. Kurzy a konference pro zájemce probíhají zpravidla v Praze. Více informací je možno nalézt na stránkách Učíme se učit.

Pozitivní je, že přibývá škol, ve kterých metodu implementují do svých učebních oslov – seznam těchto škol je na stránkách Autorizovaného tréninkového centra. Zkušenosti mají např. v ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

Semináře a aktuální kurzy v roce 2020 najdou zájemci na stránkách ATC metod profesora Reuvena Feursteina.