Jak u žákyň a žáků odhalit riziko předčasného odchodu ze školy? Pomocí metody Safe Arrival 2022

1. srpen 2022
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
Autor/ka článku: Martina Němcová
Jak u žákyň a žáků odhalit riziko předčasného odchodu ze školy? Pomocí metody Safe Arrival 2022

Safe Arrival staví na podstatě poradenské metody prevence předčasných odchodů ze škol, která byla vyvinuta a úspěšně aplikována ve Velké Británii poradenským zařízením Connexions. Zástupci Connexions byli v letech 2013–2015 mentoři v mezinárodním projektu Safe Arrival, kterého se Zlínský kraj účastnil a jehož cílem bylo upravit danou metodu na podmínky našeho vzdělávacího systému a pilotně vyzkoušet. Zlínský kraj na implementaci metody spolupracoval s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro DVPP ve Zlíně.

Safe Arrival ve Zlínském kraji

V letech 2014 a 2015 jsme funkčnost metody testovali v 10 zapojených středních školách. V prosinci roku 2014 prošlo 306 žákyň a žáků prvních ročníků zapojených škol testováním, jehož výsledkem bylo odhalení vysoké míry rizika předčasného opuštění školy u celkem 46 žákyň a žáků a u celkem 70 žákyň a žáků pak metoda ukázala střední míru rizika. Výchovní poradci obdrželi příručku s příklady vhodných intervencí, které mohli uplatnit ve prospěch těchto ohrožených žáků. Během letního pololetí se výchovní poradci zaměřili na tyto žákyně a žáky a v červnu jsme konstatovali tyto výsledky:

  • Vysoce a středně ohrožení žáci, kteří odešli: 10 osob.
  • Vysoce a středně ohrožení žáci, kteří dokončili ročník: 106 osob.

S ohledem na tyto nesporné výsledky metody jsme se rozhodli v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 (dále jen IKAP II) metodu inovovat a prostřednictvím Centra kariérového poradenství Zlínského kraje nabídnout školám k zařazení do jejich poradenských činností. Metodu jsme pojmenovali Safe Arrival 2022.

V čem je Safe Arrival 2022 unikátní

  • vychází z předpokladu, že předčasný odchod ze studia se odehrává jako proces, nikoli jako jednorázový akt;
  • nepracuje s obecně známými důvody pro opuštění školy;
  • nepřináší univerzální řešení;
  • umožňuje školám, aby definovaly rizikové faktory platné pro danou školu (třídu, ročník, skupinu na praxi);
  • umožňuje školám zjistit míru rizika u svých žákyň a žáků;
  • nabízí nástroje a postupy, které lze následně využít k intervencím.

Máte zájem o metodu Safe Arrival 2022? 

Přihlaste se na emailu ckp@kr-zlinsky.cz. Do emailu uveďte jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu kontaktní osoby za vaši školu. Vaše přihlášení potvrdíme a během přípravného týdne v srpnu 2022 od nás obdržíte konkrétní instrukce. Již teď můžeme informovat, že implementaci bude předcházet zaškolení vedené specialistkami Centra kariérového poradenství. Kompetentní osoby ve vaší škole obdrží příručku k metodě a soubor metodických a pracovních listů k intervencím. Po celou dobu využívání Safe Arrival ve vaší škole vám bude poskytována metodická podpora.

Kromě metody Safe Arrival 2022 budeme od září 2022 ve školách implementovat online aplikaci Quo Vadis? 2022. Tato aplikace umožňuje sledovat prospěch žáka a upozornit na možné riziko školního neúspěchu, pomáhá nastavit reálný vzdělávací plán žáka, přispívá k odhalení nadaných žáků a dá se velmi dobře využít také v kariérovém poradenství. Více o nástroji v článku na portálu Zkola.

Zlínský kraj má jako jediný v České republice k dispozici konkrétní a odzkoušené nástroje prevence a řešení předčasných odchodů ze škol.  Podle posledních statistik Eurostatu nemělo u nás dokončenou střední školu 6,4 % mladých lidí. Zatímco v naprosté většině členských států dochází ke snižování míry předčasných odchodů, v České republice toto číslo roste.  O naše nástroje a metody již projevily zájem i další kraje. Věříme, že i díky zájmu škol ve Zlínském kraji se nám podaří více mladých lidí bezpečně dopravit k úspěšnému dokončení studia a zvýšit tak jejich šance na spokojený život.

Odborný tým Centra kariérového poradenství Zlínského kraje