Jak je to se zápisovým lístkem? (získání ZL, neodevzdání ZL)

12. říjen 2023
Výběr a přijetí na školu
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Jak je to se zápisovým lístkem? (získání ZL, neodevzdání ZL)

Řešení životní situace

Bude aktualizováno po schválení novely školského zákona ve školním roce 2023/2024.

Jste žákem základní školy a chcete pokračovat ve studiu na střední škole?

Zápisový lístek obdržíte na základní škole, kterou navštěvujete, a to nejpozději do 15. března nebo u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

Pokud nejste žákem základní školy, zápisový lístek vám vydá krajský úřad příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště. U cizinců dle místa pobytu na území České republiky, popř. sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Zápisový lístek si lze vyzvednout osobně nebo na základě písemné žádosti nechat zaslat poštou.

Podrobné informace a případné dotazy vám odpovědí pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.

Chcete studovat na škole, kde vás přijali, přestože jste neodevzdal/a zápisový lístek?

Jestliže jste promarnili lhůtu pro odevzdání zápisového lístku na dané střední škole a přesto chcete na této střední škole studovat, máte ještě šanci. Ředitel střední školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení. Informujte se, zda příslušná škola vyhlašuje další kola přijímacího řízení. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu). Zároveň se vyhlašuje i termín, do kdy je možné nejpozději podávat přihlášky.

V případě, že nechcete na dané střední škole studovat a promarnili jste lhůtu pro odevzdání zápisového lístku, máte ještě šanci zúčastnit se přijímacího řízení na jinou střední školu. Ředitel střední školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení. Je proto nutné sledovat, na kterých školách a v jakých oborech se další kola přijímacího řízení vyhlašují.

Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu). Zároveň se vyhlašuje i termín, do kterého je možné nejpozději podávat přihlášky. S případnými dotazy se můžete obrátit na pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.

Další informace k tématu

​Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Týká se pouze uchazečů o denní formu studia (neuplatňuje se u nástavbového, zkráceného studia a při přijímání do vyššího ročníku). Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, potvrdí uchazeč, popř. zákonný zástupce nezletilého uchazeče, úmysl vzdělávat se na dané škole.

Mohlo by Vás zajímat

Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek na následující školní rok. Zápisový lístek musí být odevzdaný včas, tj. do 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nejpozdější datum na razítku pošty musí tedy být shodné  s datem posledního dne lhůty.

U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení. Uchazeč může také vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (obory s talentovou zkouškou), pokud byl následně přijat do oborů bez talentové zkoušky.

Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, potvrdí uchazeč, popř. zákonný zástupce nezletilého uchazeče, úmysl vzdělávat se na dané škole.
Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek na následující školní rok.

U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole v zákonem stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Formuláře ke stažení

Související legislativa