Zaměstnanec oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti

Krajský úřad Zlínského kraje
13. 6. 2022

Ve smyslu § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje ředitelka Krajského úřadu Zlínského kraje výběrové řízení na obsazení tohoto pracovního místa: Zaměstnanec oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti.

Druh práce: Zajišťování souhrnné ekonomické a účetní agendy

Vykonávaná činnost:

 • provádí komplexní rozborovou a poradenskou činnost v oblasti účetnictví a počítačového zpracování dat regionálního školství Zlínského kraje;
 • sestavuje rozpočty škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem;
 • kontroluje finanční rozvahy škol a školských zařízení v návaznosti na účetnictví, rozpočet a závazné ukazatele;
 • zpracovává dávky schválených rozpočtů a následných úprav rozpočtu škol a školských zařízení kraje v programu UCR GORDIC.

Místo výkonu práce: Pracoviště Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platová třída odpovídající druhu práce: 10
Předpoklady stanovené pro vznik pracovního poměru úředníka: Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti:
Podmínkou:

 • min. vyšší odborné vzdělání;
 • znalost účetnictví;
 • samostatnost, spolehlivost, preciznost;
 • znalost práce na PC (MS OFFICE) – pokročilá úroveň MS EXCEL, WORD, POWER POINT;
 • organizační a prezentační dovednosti;
 • řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou:

 • znalost práce s programem GORDIC;
 • znalost financování příspěvkových organizací zřizovaných
  krajem.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu),
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.

Písemné přihlášky doplněné:

 • životopisem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
 • ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doručte nejpozději do 24. června 2022 do 10:00 hodin poštou nebo osobně na adresu:

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor personální
tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

 • nebo prostřednictvím datové schránky (ID DS: scsbwku)

Obálku, popř. datovou zprávu, prosím označte „VŘ ŠK – ÚČETNÍ METODIK – NEOTVÍRAT“.

Výběrové řízení proběhne v úterý 28. 6. 2022. Uchazeči budou o místě a čase konání informováni po zaslání přihlášky.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
V případě, že uchazeč uspěje ve výběrovém řízení a následně s ním bude uzavřen pracovní poměr, vztahují se na něj možná omezení týkající se výkonu jiné činnosti dle z. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zákonů o volbách do zastupitelstev obcí a krajů a dalších právních předpisů.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů