Výběrové řízení na funkci školního psychologa

Město Rožnov pod Radhoštěm
3. 2. 2020

O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení

Město Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje výběrové řízení na funkci školního psychologa zařazeného do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru školství a sportu, s pracovním poměrem na dobu určitou (zástup za rodičovskou a mateřskou dovolenou) s nástupem 1. 3.2020 nebo dle dohody.

1. Náplň práce:

Pracovní činnosti uvedené v příloze č. 7 k vyhlášce č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a karierním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů pro karierní stupeň 2.

2. Místo výkonu práce: Rožnov pod Radhoštěm

3. Předpoklady pro vznik pracovního poměru

Uchazeč musí splňovat předpoklady podle §3 a §19 zákona č. 563/2004 Sb., ze dne 1. ledna 2005 o pedagogických pracovnicích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.  Přihláška do výběrového řízení

Přihláška zájemce o zaměstnání musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, titul zájemce,
  • datum a místo narození zájemce,
  • místo trvalého pobytu zájemce,
  • datum a podpis zájemce.

5. Požadované doklady

K přihlášce do výběrového řízení zájemce připojí tyto doklady:

  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, telefonní a emailový kontakt
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaným domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákonu č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely výběrového řízení.

6. Platová třída

Druh práce, na který je výběrové řízení vyhlášeno, je zařazen do dvanácté platové třídy.

7. Podání přihlášek

Přihlášky se podávají písemně poštou nebo podáním na podatelně Městského úřadu   v Rožnově pod Radhoštěm na adrese:

Městský úřad

Masarykovo náměstí 128

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

v obálce s označením „NEOTVÍRAT – Přihláška do výběrového řízení na pozici školního psychologa odboru školství a sportu“.

 Termín předložení přihlášek do 28. 2. 2020 do 14:00 hod.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit.

 

Bližší informace lze získat na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128 u vedoucího odboru školství a sportu Ing. Dušana Vrážela, kancelář č. dveří 215, telefon č. 571 661 259.

   

Mgr. Roman Hep, v.r.

tajemník

Městský úřad

Rožnově pod Radhoštěm

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů