Vedoucí pracovní místo/zástupce ředitele

Academic School, Střední škola, s.r.o.
15. 2. 2021

Ředitel Academic School, Střední škola, s.r.o. vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní pozici zástupce ředitele.

Požadavky:

  • pedagogická praxe nejméně 7 let,
  • splnění předpokladů pro výkon činnosti zástupce ředitele a odborná kvalifikace pro daný druh školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • znalost problematiky organizace, řízení ve školství a příslušných předpisů,
  • znalost práce na PC/MS Office.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo zástupce ředitele: nejpozději k 1. 7. 2021

Doložte prosím následující: 

  • úředně ověřené kopie dokladů o požadované odborné kvalifikaci (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
  • doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
  • strukturovaný životopis s důrazem na průběh profesní kariéry a absolvované vzdělání,
  • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 2stran formátu A4),
  • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání,
  • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa zástupce ředitele (ne starší 2 měsíců).

Doložte všechny požadované přílohy v obálce nadepsané „KONKURZ ZŘ“ a zasílejte na adresu:

Academic School, Střední škola, s. r. o.
Eva Lošáková
Náměstí T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů