Učitel anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Základní škola a mateřská škola Nová Lhota, okres Hodonín, příspěvková organizace
4. 2. 2020

Předpoklady a požadavky

Kvalifikační předpoklady:

Odborná způsobilost učitele 1. stupně základní školy (§ 7 zákona 563/2004, Sb. o pedagogických pracovnících):

Požadavky:

Pedagogem je podle ustanovení § 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ten, „kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu“.

Učitelem angličtiny 1. stupně základní školy může být dle výše zmíněného zákona každý, kdo splňuje tyto předpoklady:

  • je plně způsobilý k právním úkonům,
  • je bezúhonný,
  • má odbornou kvalifikaci,
  • je zdravotně způsobilý,
  • prokázal znalost českého jazyka

 

Praxe

Praxe v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce učitel anglického jazyka na 1. st. základní školy.

 

Platové podmínky

Pracovní poměr bude uzavřen „Dohodou o provedení práce“.

Termín nástupu

  1. 2. 2020

Doručení přihlášky

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte, zašlete na adresu: Základní škola a mateřská škola Nová Lhota, okres Hodonín, příspěvková organizace, Nová Lhota 241, 696 75 Nová Lhota, nejpozději do 13. února 2020 do 12:00hod.

e-mail: zs.novalhota@email.cz

Termín pohovoru

Dle dohody

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:

  • strukturovaný profesní životopis,
  • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údajipro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů