Referent/ka odboru školství a kultury

Město Otrokovice
27. 10. 2021

Tajemnice městského úřadu Otrokovice ve smyslu ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuje výběrové řízení  č. 13/2021  na obsazení  pracovního místa referent/ka odboru školství a kultury.

Pracovní poměr: Na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Pracoviště Městského úřadu Otrokovice, odbor školství a kultury

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • Vzdělání  vysokoškolské nebo středoškolské ekonomického směru.
 •  Samostatnost, spolehlivost, preciznost; znalost práce na PC (MS OFFICE),
 •  MS EXCEL, WORD, POWER POINT;  organizační a prezentační dovednosti.
 •   Plná svéprávnost.
 •   Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič.
 •   Předpoklady podle ust. § 4 zák. č. 312/2002 Sb.

 Výhodou:  

 • praxe ve veřejné správě,
 • obecná orientace v legislativě ČR,
 • znalost  zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích,  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • znalost financování příspěvkových organizací zřizovaných městem,
 • ZOZ pro školství.

Nabízíme: 9. platová třída, trvalé vzdělávání, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, příspěvek na prevenci a posílení zdraví.
Další informace: Náplň  činnosti odboru je uvedena v  platném organizačním řádu  MěÚ Otrokovice,   který  je  k  dispozici  v  informacích MěÚ a na internetových stránkách města www.otrokovice.cz (dokumenty města/vnitřní předpisy).

Bližší  informace  poskytne  Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství a kultury,
tel.  577 680 103, e-mail: sopikova@muotrokovice.cz

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu (vč. kontaktního spojení – telefon, e-mail),
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 •  datum a podpis uchazeče.

(formulář přihlášky naleznete u vyhlášeného výběrového řízení na webových stránkách)

K písemné přihlášce nutno doložit:

 • životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně příp.  dodatku.

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 10.11.2021 v obálce označené heslem „VŘ OŠK“ na adresu Městský úřad Otrokovice, oddělení kanceláře tajemníka, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů