Ředitele/ředitelka Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice

Město Vizovice
15. 3. 2022

Rada města Vizovice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice, příspěvková organizace se sídlem ul. Slušovská 813, 763 12 Vizovice IČ: 75089700

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
 • plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém
 • délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících – tj. 4 roky

Požadavky:

 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a orientace ve školských, pracovněprávních a finančních předpisech
 • komunikační schopnosti s důrazem na týmovou práci
 • schopnost vést kolektiv a jednat s lidmi
 • znalost práce na PC

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • ověřenou kopii dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace,
 • výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • doklad o zaměstnání nebo potvrzení od zaměstnavatele, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 2 stran formátu A4)

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 6. 2022

Přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte:

a) poštou na adresu zřizovatele: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, podací razítko pošty nejpozději s datem 13. 4. 2022

nebo

b) osobně do podatelny zřizovatele: Podatelna MěÚ Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, nejpozději do dne 14. 4. 2022 do 12.00 hodin

Obálku označte slovy „KONKURS Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice“ – NEOTVÍRAT.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů