Ředitel/ředitelka ZŠ Zborovice

Obec Zborovice
14. 3. 2021

Starosta obce Zborovice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkové organizace se sídlem Sokolská 211, 768 32 Zborovice.

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení
  podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
  znění pozdějších předpisů;
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;

Náležitosti písemné přihlášky:

 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené
  vedoucí pracovní místo;
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 • datum narození uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie
následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom
  a dodatek k diplomu;
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení
  (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, kontaktní telefon na nadřízeného);
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky
  organizace (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2021

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 18. 4. do 12:00 hodin na adresu: Obecní úřad, Hlavní 37, 768 32 Zborovice.

Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů