Ředitel/ředitelka ZŠ Ludslavice

Obec Ludslavice
23. 3. 2021

Starosta obce Ludslavice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž se sídlem Ludslavice 90, 768 52 Míškovice.

Požadavky:
 splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;

Náležitosti písemné přihlášky:
 formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo;
 jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 datum narození uchazeče;
 místo trvalého pobytu uchazeče;
 korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:
 doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu);
 doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 strukturovaný profesní životopis;
 koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2021
Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 30. 4. 2021 do 10 hodin na adresu: Obecní úřad Ludslavice, Ludslavice 31, 768 52 Míškovice.
Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ZŠ – NEOTVÍRAT.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů