Ředitel/ředitelka ZŠ Komenského I, Zlín

Statutární město Zlín
2. 3. 2021

Statutární město Zlín vyhlašuje na základě usnesení Rady města Zlína, č. j. 74/4R/2021, ze dne 22. 02. 2021, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky:

Základní školy Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvkové organizace, se sídlem Havlíčkovo nábř. 3114, 760 01 Zlín, IČO 71008021

Požadavky a předpoklady:

 • předpoklady pro výkon funkce ředitele v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, tj.:
  – plná způsobilost k právním úkonům,
  – odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou bude vykonávat,
  – bezúhonnost,
  – zdravotní způsobilost,
  – prokázání znalosti českého jazyka, není-li zákonem č. 563/2004 Sb. stanoveno jinak,
  – praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji, v délce minimálně 4 roky,
  – znalosti v oblasti řízení školství.
 • znalost problematiky organizace a příslušných předpisů,
 • komunikativní typ s důrazem na týmovou práci,
 • schopnost vést kolektiv a jednat s lidmi,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • znalost práce na PC.

Zájemci o konkursní řízení mohou podat v níže stanoveném termínu přihlášku do konkursního řízení (dále jen „přihláška“), která bude obsahovat minimálně:

 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené pracovní místo,
 • jméno a příjmení uchazeče,
 • datum narození uchazeče,
 • trvalé bydliště uchazeče,
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy trvalého bydliště).

 K přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh:

 • o požadované odborné kvalifikaci (diplom i vysvědčení),
 • o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • podrobný životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 5 stran formátu A4),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2021.

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky včetně výše uvedených příloh:

a) poštou na adresu zřizovatele: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, podací razítko pošty nejpozději s datem 21. 04. 2021, nebo

b) osobně do podatelny zřizovatele: budova Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12, Zlín, nejpozději do 23. 04. 2021 do 12:00 hod.

Obálka s přihláškou a přílohami musí být označena nápisy „Ředitel/ředitelka základní školy“ a „NEOTEVÍRAT“.

 

Informace o zpracování osobních údajů

SMZ jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení předmětné pracovní pozice.

Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f); zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účel oprávněného zájmu správce. Kategorii osobních údajů tvoří identifikační, kontaktní a popisné údaje uvedené v přihlášce a přílohách.

Doba zpracování osobních údajů vychází ze spisového a skartačního plánu správce. Osobní údaje nejsou správcem poskytovány jiným osobám, pokud zákon nestanoví jinak.

Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů