Ředitel/ředitelka ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota

Obec Ostrožská Lhota
8. 2. 2021

Rada obce Ostrožská Lhota ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Ostrožská Lhota, příspěvková organizace, Ostrožská Lhota 306, 687 23

se sídlem v Ostrožské Lhotě.

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zaří­zení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte­rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;
 • občanská a morální bezúhonnost

Náležitosti písemné přihlášky:

 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo;
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 • datum narození uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (di­plom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu; poznámka: u mateřské školy popřípadě vysvědčení o maturitní zkoušce);
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pra­covního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi­tele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:    1. 7. 2021

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 31. 3. 2021        do 17 hodin na adresu: Obec Ostrožská Lhota, Ostrožská Lhota č.148, 687 23

Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů