Ředitel/ředitelka MŠ Nedašova Lhota

Obec Nedašova Lhota
30. 5. 2022

Starostka obce Mgr. Jarmila Janíčková ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřské školy Nedašova Lhota, p. o., IČ 75022681,

se sídlem Nedašova Lhota 84, 763 32 Nedašov

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zaří­zení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte­rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;
 • způsobilost k právním úkonům;
 • zdravotní způsobilost.

Předpoklady:

 • řídící a organizační schopnosti;
 • schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání;
 • znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělání;
 • zajištění bezpečného prostředí pro děti i zaměstnance;
 • dobrá komunikace s rodiči a žáky.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 • datum narození uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu), telefon a email;
 • datum a podpis uchazeče.

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (di­plom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu; případně vysvědčení o maturitní zkoušce);
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pra­covního zařazení   (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi­tele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců);
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.8.2022

Písemná přihláška a výše uvedené dokumenty musí být doručeny osobně nebo poštou na adresu Obec Nedašova Lhota, Nedašova Lhota 10, 763 32 Nedašov, a to nejpozději do 27.6.2022 do 12:00 hodin.

Obálku označte slovy „KONKURZNÍ ŘÍZENÍ – ředitel/ředitelka MŠ Nedašova Lhota – NEOTVÍRAT“.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů