Ředitel/ka ZŠ Lešná, Vsetín

Obec Lešná, Vsetín
2. 2. 2021

Rada obce Lešná ve smyslu ustanovení Š 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném ajiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Lešná, okres Vsetín se sídlem Lešná 133, 756 41 Lešná.

Požadavky:

  • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;

Náležitosti písemné přihlášky:

  • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo; jméno a příjmení uchazeče včetně titulu; datum narození uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

  • doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu);
  • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
  • strukturovaný profesní životopis;
  • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2021

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 12. 3. 2021 do 14:00 hodin na adresu: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná.

Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů